Wednesday, October 4, 2023
HomePopZuo Wang De Ren Jian Ke 坐忘的人间客 Sitting Guests For Forgetting Lyrics...

Zuo Wang De Ren Jian Ke 坐忘的人间客 Sitting Guests For Forgetting Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhuang Chang Yu 庄畅宇 Ning Cai Chen 宁采臣 Ning Caichen

Chinese Song Name:Zuo Wang De Ren Jian Ke 坐忘的人间客 
English Translation Name:Sitting Guests For Forgetting
Chinese Singer: Zhuang Chang Yu 庄畅宇 Ning Cai Chen 宁采臣 Ning Caiche
Chinese Composer:Jin Si Cao 金丝草Ivy
Chinese Lyrics:Zhuang Chang Yu 庄畅宇 

Zuo Wang De Ren Jian Ke 坐忘的人间客 Sitting Guests For Forgetting Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhuang Chang Yu 庄畅宇 Ning Cai Chen 宁采臣 Ning Caichen

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

huī bái : 
灰  白  : 
yì suō yān yǔ qīng 
一 蓑  烟  雨 轻   
yǐ zhàng jiāng hú xíng 
倚 杖    江    湖 行   
shī jiǔ céng jīng 
诗  酒  曾   经   
fǎng shān yòu wèn lǐng 
访   山   又  问  岭   
gē bà hóng chén wú rén tīng 
歌 罢 红   尘   无 人  听   
shuí gòng shǎng pīng tíng 
谁   共   赏    娉   婷   
lái qù zōng jì zì fēn míng 
来  去 踪   迹 自 分  明   
níng cǎi chén : 
宁   采  臣   : 
hóng yàn chū hán tīng 
鸿   雁  出  寒  汀   
sì yě jiàn tiān qīng 
四 野 渐   天   青   
qī shēn jīng jí 
栖 身   荆   棘 
cháng yè bù dāng míng 
长    夜 不 当   鸣   
huí shǒu qián shì mèng zhōng yǐng 
回  首   前   事  梦   中    影   
bō shēng dòng kè xīn 
波 声    动   客 心  
yōu yōu shuǐ yuè qī wèi dìng 
悠  悠  水   月  栖 未  定   
huī bái : 
灰  白  : 
zuì mǐng dǐng 
醉  酩   酊   
shì shàng néng dé jǐ xiāng yīng 
世  上    能   得 几 相    应   
níng cǎi chén : 
宁   采  臣   : 
shēn wēi qīng 
身   微  倾   
jiǎ mèi zhǐ xiàng gù rén xǐng 
假  寐  只  向    故 人  醒   
hé : 
合 : 
bái fà zhào kōng jìng 
白  发 照   空   镜   
céng yòng qīng sī mǎi fú míng 
曾   用   青   丝 买  浮 名   
zuò tán qín 
坐  弹  琴  
huā fēn fēn luò mǎn tíng 
花  纷  纷  落  满  庭   
níng cǎi chén : 
宁   采  臣   : 
lóu gé jiē cháng tíng 
楼  阁 接  长    亭   
qiān mǎ chū dì chéng 
牵   马 出  帝 城    
yī guàn piāo líng 
衣 冠   飘   零   
xián sǎn qǐ kān jīng 
闲   散  岂 堪  惊   
zhǐ shì píng shēng wèi jiàn qīng 
只  是  平   生    未  见   卿   
hé yǐ wèi shēng píng 
何 以 慰  生    平   
wǒ qiě fù jiù wǒ shēn qíng 
我 且  赋 就  我 深   情   
huī bái : 
灰  白  : 
yàn què zhuó chuāng líng 
燕  雀  啄   窗     棂   
yī xī shào nián xíng 
依 稀 少   年   形   
dú shū dōng lí 
读 书  东   篱 
shān sè xiāng duì yíng 
山   色 相    对  迎   
qiáo fū yú sǒu lùn yùn mìng 
樵   夫 渔 叟  论  运  命   
sōng zhú rì gāo qǐn 
松   竹  日 高  寝  
xiān táo sì xiào zhèng yíng yíng 
仙   桃  似 笑   正    盈   盈   
níng cǎi chén : 
宁   采  臣   : 
zuì mǐng dǐng 
醉  酩   酊   
shì shàng néng dé jǐ xiāng yīng 
世  上    能   得 几 相    应   
huī bái : 
灰  白  : 
shēn wēi qīng 
身   微  倾   
jiǎ mèi zhǐ xiàng gù rén xǐng 
假  寐  只  向    故 人  醒   
hé : 
合 : 
bái fà zhào kōng jìng 
白  发 照   空   镜   
céng yòng qīng sī mǎi fú míng 
曾   用   青   丝 买  浮 名   
zuò tán qín 
坐  弹  琴  
huā fēn fēn luò mǎn tíng 
花  纷  纷  落  满  庭   
zuì mǐng dǐng 
醉  酩   酊   
shì shàng néng dé jǐ xiāng yīng 
世  上    能   得 几 相    应   
shēn wēi qīng 
身   微  倾   
jiǎ mèi zhǐ xiàng gù rén xǐng 
假  寐  只  向    故 人  醒   
bái fà zhào kōng jìng 
白  发 照   空   镜   
céng yòng qīng sī mǎi fú míng 
曾   用   青   丝 买  浮 名   
zuò tán qín 
坐  弹  琴  
huā fēn fēn luò mǎn tíng 
花  纷  纷  落  满  庭   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags