Saturday, September 30, 2023
HomePopZuo Ba 作罢 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Yi Ming 陈亦洺...

Zuo Ba 作罢 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Yi Ming 陈亦洺 Shang Chen 尚辰

Chinese Song Name:Zuo Ba 作罢
English Translation Name:Give Up
Chinese Singer: Chen Yi Ming 陈亦洺 Shang Chen 尚辰
Chinese Composer:Cao Jing Peng 曹敬鹏
Chinese Lyrics:Wei Zi Fu 未子夫

Zuo Ba 作罢 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Yi Ming 陈亦洺 Shang Chen 尚辰

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yì zhǎn liú xiá yì wān yuè yá yì bié jìn qiān ɡuà
一 盏 流 霞 一 弯 月 牙 一 别 尽 牵 挂
yí niàn zhī chā shī qù le tā jìnɡ rú shī tiān xià
一 念 之 差 失 去 了 她 竟 如 失 天 下
yǔ luò qīnɡ wǎ fēnɡ dàn pí pá wǒ chè yè wú huà
雨 落 青 瓦 风 弹 琵 琶 我 彻 夜 无 话
yù xīnɡ yè cè mǎ xún wèn fó tǎ
欲 星 夜 策 马 寻 问 佛 塔
cǐ chóu nénɡ fǒu yǒu jiě dá
此 愁 能 否 有 解 答
yuān yānɡ xiù zài luó pà kě ɡù rén qù le nǎ
鸳 鸯 绣 在 罗 帕 可 故 人 去 了 哪
bàn shēnɡ qiú bù dé shuānɡ quán fǎ
半 生 求 不 得 双 全 法
mén qián kāi mǎn jiān jiā bù dí suì yuè fēnɡ shā
门 前 开 满 蒹 葭 不 敌 岁 月 风 沙
qīnɡ sī yì bái fà
青 丝 亦 白 发
ài yě bà hèn yě bà jiù cǐ zuò bà
爱 也 罢 恨 也 罢 就 此 作 罢
yì shēnɡ zhǐ yí chà nà
一 生 只 一 刹 那
ruò chí chí fànɡ bú xià zěn dù màn màn kú hǎi wú yá
若 迟 迟 放 不 下 怎 渡 漫 漫 苦 海 无 涯
bēi yě bà huān yě bà jiù cǐ zuò bà
悲 也 罢 欢 也 罢 就 此 作 罢
kū zhī yě huì kāi chū xīn yá
枯 枝 也 会 开 出 新 芽
nà mǎn chénɡ yān huā bù shí zài wǒ mènɡ lǐ là xià
那 满 城 烟 花 不 时 在 我 梦 里 落 下
yì zhǎn liú xiá yì wān yuè yá yì bié jìn qiān ɡuà
一 盏 流 霞 一 弯 月 牙 一 别 尽 牵 挂
yí niàn zhī chā shī qù le tā jìnɡ rú shī tiān xià
一 念 之 差 失 去 了 她 竟 如 失 天 下
yǔ luò qīnɡ wǎ fēnɡ dàn pí pá wǒ chè yè wú huà
雨 落 青 瓦 风 弹 琵 琶 我 彻 夜 无 话
yù xīnɡ yè cè mǎ xún wèn fó tǎ
欲 星 夜 策 马 寻 问 佛 塔
cǐ chóu nénɡ fǒu yǒu jiě dá
此 愁 能 否 有 解 答
yuān yānɡ xiù zài luó pà kě ɡù rén qù le nǎ
鸳 鸯 绣 在 罗 帕 可 故 人 去 了 哪
bàn shēnɡ qiú bù dé shuānɡ quán fǎ
半 生 求 不 得 双 全 法
mén qián kāi mǎn jiān jiā bù dí suì yuè fēnɡ shā
门 前 开 满 蒹 葭 不 敌 岁 月 风 沙
qīnɡ sī yì bái fà
青 丝 亦 白 发
ài yě bà hèn yě bà jiù cǐ zuò bà
爱 也 罢 恨 也 罢 就 此 作 罢
yì shēnɡ zhǐ yí chà nà
一 生 只 一 刹 那
ruò chí chí fànɡ bú xià zěn dù màn màn kú hǎi wú yá
若 迟 迟 放 不 下 怎 渡 漫 漫 苦 海 无 涯
bēi yě bà huān yě bà jiù cǐ zuò bà
悲 也 罢 欢 也 罢 就 此 作 罢
kū zhī yě huì kāi chū xīn yá
枯 枝 也 会 开 出 新 芽
nà mǎn chénɡ yān huā bù shí zài wǒ mènɡ lǐ là xià
那 满 城 烟 花 不 时 在 我 梦 里 落 下
ài yě bà hèn yě bà jiù cǐ zuò bà
爱 也 罢 恨 也 罢 就 此 作 罢
yì shēnɡ zhǐ yí chà nà
一 生 只 一 刹 那
ruò chí chí fànɡ bú xià zěn dù màn màn kú hǎi wú yá
若 迟 迟 放 不 下 怎 渡 漫 漫 苦 海 无 涯
bēi yě bà huān yě bà jiù cǐ zuò bà
悲 也 罢 欢 也 罢 就 此 作 罢
kū zhī yě huì kāi chū xīn yá
枯 枝 也 会 开 出 新 芽
nà mǎn chénɡ yān huā bù shí zài wǒ mènɡ lǐ là xià
那 满 城 烟 花 不 时 在 我 梦 里 落 下

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags