Zui Yin Jiang Hu 醉饮江湖 Drinking Around The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shua Ya 刷牙

Zui Yin Jiang Hu 醉饮江湖 Drinking Around The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shua Ya 刷牙

Chinese Song Name:Zui Yin Jiang Hu 醉饮江湖
English Translation Name: Drinking Around The World
Chinese Singer: Shua Ya 刷牙
Chinese Composer: Shua Ya 刷牙
Chinese Lyrics: Shua Ya 刷牙/Jiang Zhou 江周

Zui Yin Jiang Hu 醉饮江湖 Drinking Around The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shua Ya 刷牙

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yì shēn gān dǎn zhàng jiàn pāi mǎ 
一 身   肝  胆  仗    剑   拍  马 
hǎo gè shào nián xiá 
好  个 少   年   侠  
gòng hǎo yǒu èr sān rù jiāng hú 
共   好  友  二 三  入 江    湖 
yì qì fēng fā 
意 气 风   发 
bái rì lǐ xíng shì jiān lù 
白  日 里 行   世  间   路 
yè sù wàng yōu jiǔ jiā 
夜 宿 忘   忧  酒  家  
xiōng yǒu tāo lvè xīn jiàn rú hóng 
胸    有  韬  略  心  剑   如 虹   
zhì zài míng yáng tiān xià 
志  在  名   扬   天   下  
xián lái tān bàn rì fú shēng 
闲   来  贪  半  日 浮 生    
jǐn páo shù fā zhí bēi tīng chá 
锦  袍  束  发 执  杯  听   茶  
shuō shū rén zhí tiě gǔ shàn 
说   书  人  执  铁  骨 扇   
suǒ yán bù zhī zhēn yǔ jiǎ 
所  言  不 知  真   与 假  
fēng líng dù bu dù dāo bīng yǔ shā fá 
风   陵   渡 不 渡 刀  兵   与 杀  伐 
jiàn mén guān bu guān chūn fēng gòng bái shā 
剑   门  关   不 关   春   风   共   白  沙  
fēng yún guǐ jué míng zhēng àn dòu 
风   云  诡  谲  明   争    暗 斗  
rù zhè jiāng hú yì chǎng shū yíng jiē fēng yǎ 
入 这  江    湖 一 场    输  赢   皆  风   雅 
yì shǒu wǎn zhe jiàn yì shǒu bào táo huā 
一 手   挽  着  剑   一 手   抱  桃  花  
xiá zhī dà yuàn yǐ cǐ shēn wéi tiān xià 
侠  之  大 愿   以 此 身   为  天   下  
rèn rú bái huá qīng ān kuài mǎ 
刃  如 白  华  轻   鞍 快   马 
wèi yǐn míng lì rù hóu 
未  饮  名   利 入 喉  
què zuì jiāng hú xiāo sǎ 
却  醉  江    湖 潇   洒 
wǔ zǎi guī lái fēng xuě jiā shēn 
五 载  归  来  风   雪  加  身   
guò xiāng yáng chéng xià 
过  襄    阳   城    下  
líng lóng xīn jiǔ qiào zhǐ nán shě 
玲   珑   心  九  窍   只  难  舍  
gù rén qī bā 
故 人  七 八 
ruò lái rì sì fāng ān dìng 
若  来  日 四 方   安 定   
yǔ jūn gòng yǐn háo qíng 
与 君  共   饮  豪  情   
jīn zhāo mǐng dǐng gāo gē shì jǐng 
今  朝   酩   酊   高  歌 市  井   
míng rì làng jì tiān yá 
明   日 浪   迹 天   涯 
zǒng tàn zhè jiāng shān piāo yáo 
总   叹  这  江    山   飘   摇  
fēng yān bù xiū jiā guó nán chóu 
烽   烟  不 休  家  国  难  酬   
xìng dé zhī jǐ bàn zuǒ yòu 
幸   得 知  己 伴  左  右  
chóng féng gòng yǐn yì bēi jiǔ 
重    逢   共   饮  一 杯  酒  
fēng líng dù bu dù dāo bīng yǔ shā fá 
风   陵   渡 不 渡 刀  兵   与 杀  伐 
jiàn mén guān bu guān chūn fēng gòng bái shā 
剑   门  关   不 关   春   风   共   白  沙  
fēng yún guǐ jué míng zhēng àn dòu 
风   云  诡  谲  明   争    暗 斗  
rù zhè jiāng hú yì chǎng shū yíng jiē fēng yǎ 
入 这  江    湖 一 场    输  赢   皆  风   雅 
yì shǒu wǎn zhe jiàn yì shǒu bào táo huā 
一 手   挽  着  剑   一 手   抱  桃  花  
xiá zhī dà yuàn yǐ cǐ shēn wéi tiān xià 
侠  之  大 愿   以 此 身   为  天   下  
rèn rú bái huá qīng ān kuài mǎ 
刃  如 白  华  轻   鞍 快   马 
wèi yǐn míng lì rù hóu 
未  饮  名   利 入 喉  
què zuì jiāng hú xiāo sǎ 
却  醉  江    湖 潇   洒 
fēng líng dù bu dù dāo bīng yǔ shā fá 
风   陵   渡 不 渡 刀  兵   与 杀  伐 
jiàn mén guān bu guān chūn fēng gòng bái shā 
剑   门  关   不 关   春   风   共   白  沙  
fēng yún guǐ jué míng zhēng àn dòu 
风   云  诡  谲  明   争    暗 斗  
rù zhè jiāng hú yì chǎng shū yíng jiē fēng yǎ 
入 这  江    湖 一 场    输  赢   皆  风   雅 
yì shǒu wǎn zhe jiàn yì shǒu bào táo huā 
一 手   挽  着  剑   一 手   抱  桃  花  
xiá zhī dà yuàn yǐ cǐ shēn wéi tiān xià 
侠  之  大 愿   以 此 身   为  天   下  
rèn rú bái huá qīng ān kuài mǎ 
刃  如 白  华  轻   鞍 快   马 
wèi yǐn míng lì rù hóu 
未  饮  名   利 入 喉  
què zuì jiāng hú xiāo sǎ 
却  醉  江    湖 潇   洒 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.