Zui Liu Nian 醉流年 Drunken Under Strain Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xin Le Chen Fu 新乐尘符

Zui Liu Nian 醉流年 Drunken Under Strain Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xin Le Chen Fu 新乐尘符

Chinese Song Name: Zui Liu Nian 醉流年
English Tranlation Name: Drunken Under Strain
Chinese Singer: Xin Le Chen Fu 新乐尘符
Chinese Composer: Meng Jun Jiang 孟君酱
Chinese Lyrics: Meng Jun Jiang 孟君酱

Zui Liu Nian 醉流年 Drunken Under Strain Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xin Le Chen Fu 新乐尘符

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tóng yáo : 
童   谣  : 
chūn fēng dào yíng chūn xiǎo 
春   风   到  迎   春   晓   
xiǎo hé jiān jiān lù xiǎo jiǎo 
小   荷 尖   尖   露 小   角   
hóng yè jú guǒ xiǎo ér nào 
红   叶 橘 果  小   儿 闹  
bái xuě ái ái yǐ mǎn xiāo 
白  雪  皑 皑 已 满  宵   
yì zhī yú kǎ : 
一 只  鱼 卡 : 
gǔ chéng wài mù tóng yáo shēng shēng shēng jì liáo 
古 城    外  牧 童   遥  声    声    生    寂 寥   
nián shào qíng shēn wèi yāng yǐ lǎo 
年   少   情   深   未  央   已 老  
chūn qiū wài ér shí fā xiǎo 
春   秋  外  儿 时  发 小   
wǎng shì zhī duō shǎo 
往   事  知  多  少   
shuí āi tàn huā cán fēng xiāo 
谁   哀 叹  花  残  风   萧   
xià zhī : 
夏  之  : 
gé lóu shàng nèi jiā jiāo tíng qián dī yǔ xiào 
阁 楼  上    内  家  娇   庭   前   低 语 笑   
yì hú qīng bēi gōng zǐ ké hǎo 
一 壶 倾   杯  公   子 可 好  
zhuán yǎn chù yù rén qīng wǔ 
转    眼  处  玉 人  轻   舞 
jīn xī shì hé cháo 
今  夕 是  何 朝   
mèng huí shí fú shēng piāo yáo 
梦   回  时  浮 生    飘   摇  
yì zhī yú kǎ : 
一 只  鱼 卡 : 
wǒ zhǐ yuàn yì shēng gū dú zhōng lǎo 
我 只  愿   一 生    孤 独 终    老  
huàn nǐ yí shì xiāo yáo 
换   你 一 世  逍   遥  
bié lí qiǎn quǎn xiāng sī jǐ dù yòu hé xiāo 
别  离 缱   绻   相    思 几 度 又  何 消   
xià zhī : 
夏  之  : 
rén ruò chū jiàn shí qíng qiǎn wèi rǎo 
人  若  初  见   时  情   浅   未  扰  
ài yǔ hèn shuí néng le 
爱 与 恨  谁   能   了 
qīng shān zuì yǔ   pà liú nián zhī xiǎo 
青   衫   醉  语   怕 流  年   知  晓   
yì zhī yú kǎ : 
一 只  鱼 卡 : 
gé lóu shàng nèi jiā jiāo 
阁 楼  上    内  家  娇   
tíng qián dī yǔ xiào 
庭   前   低 语 笑   
yì hú qīng bēi gōng zǐ ké hǎo 
一 壶 倾   杯  公   子 可 好  
xià zhī : 
夏  之  : 
zhuán yǎn chù yù rén qīng wǔ 
转    眼  处  玉 人  轻   舞 
jīn xī shì hé cháo 
今  夕 是  何 朝   
hé : 
合 : 
mèng huí shí fú shēng piāo yáo 
梦   回  时  浮 生    飘   摇  
yì zhī yú kǎ : 
一 只  鱼 卡 : 
wǒ zhǐ yuàn yì shēng gū dú zhōng lǎo 
我 只  愿   一 生    孤 独 终    老  
huàn nǐ yí shì xiāo yáo 
换   你 一 世  逍   遥  
bié lí qiǎn quǎn   xiāng sī jǐ dù yòu hé xiāo 
别  离 缱   绻     相    思 几 度 又  何 消   
xià zhī : 
夏  之  : 
rén ruò chū jiàn shí qíng qiǎn wèi rǎo 
人  若  初  见   时  情   浅   未  扰  
ài yǔ hèn shuí néng le 
爱 与 恨  谁   能   了 
qīng shān zuì yǔ   pà liú nián zhī xiǎo 
青   衫   醉  语   怕 流  年   知  晓   
xià zhī : 
夏  之  : 
wǒ zhǐ yuàn yì shēng gū dú zhōng lǎo 
我 只  愿   一 生    孤 独 终    老  
yú kǎ : 
鱼 卡 : 
huàn nǐ yí shì xiāo yáo 
换   你 一 世  逍   遥  
xià zhī : 
夏  之  : 
bié lí qiǎn quǎn   xiāng sī jǐ dù yòu hé xiāo 
别  离 缱   绻     相    思 几 度 又  何 消   
hé : 
合 : 
rén ruò chū jiàn shí qíng qiǎn wèi rǎo 
人  若  初  见   时  情   浅   未  扰  
ài yǔ hèn shuí néng le 
爱 与 恨  谁   能   了 
qīng shān zuì yǔ   pà liú nián zhī xiǎo 
青   衫   醉  语   怕 流  年   知  晓   
yì zhī yú kǎ : 
一 只  鱼 卡 : 
qīng shān zuì yǔ 
青   衫   醉  语 
xià zhī : 
夏  之  : 
pà liú nián 
怕 流  年   
hé : 
合 : 
zhī xiǎo 
知  晓   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.