Zui Jin Zhao 醉今朝 Drunk Today Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shi Ke Le Ya 是可乐鸭

Chinese Song Name:Zui Jin Zhao 醉今朝 
English Translation Name:Drunk Today 
Chinese Singer: Shi Ke Le Ya 是可乐鸭
Chinese Composer:Chu Wei 储维
Chinese Lyrics:Tang Shi Song Ci 唐诗宋词

Zui Jin Zhao 醉今朝 Drunk Today Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shi Ke Le Ya 是可乐鸭

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

ài jiǔ yuán fēi mìng shì cái 
爱 酒  原   非  命   世  才  
wò yún bū kè jìng yōu zāi 
卧 云  逋 客 竟   悠  哉  
jīn zhāo yǒu jiǔ jīn zhāo zuì 
今  朝   有  酒  今  朝   醉  
cǎi shí jiāng biān lǐ tài bái 
采  石  江    边   李 太  白  
cháo cí bái dì cǎi yún jiān 
朝   辞 白  帝 彩  云  间   
dìng yǒu shēng gē bàn jiǔ xiān 
定   有  笙    歌 伴  酒  仙   
céng yǒu jīng tiān dòng dì wén 
曾   有  惊   天   动   地 文  
jiǔ zhōng xiān 
酒  中    仙   
huáng hé zhī shuǐ tiān shàng lái 
黄    河 之  水   天   上    来  
bēn liú dào hǎi bú fù huí 
奔  流  到  海  不 复 回  
gāo táng míng jìng bēi bái fà 
高  堂   明   镜   悲  白  发 
cháo rú qīng sī mù chéng xuě 
朝   如 青   丝 暮 成    雪  
rén shēng dé yì xū jìn huān 
人  生    得 意 须 尽  欢   
mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè 
莫 使  金  樽  空   对  月  
tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng 
天   生    我 材  必 有  用   
qiān jīn sàn qù hái fù lái 
千   金  散  去 还  复 来  
tài bái dòu jiǔ shī bǎi piān 
太  白  斗  酒  诗  百  篇   
cháng ān shì shàng jiǔ jiā mián 
长    安 市  上    酒  家  眠   
tiān zǐ hū lái bú shàng chuán 
天   子 呼 来  不 上    船    
zì chēng chén shì jiǔ zhōng xiān 
自 称    臣   是  酒  中    仙   
liǎng shǒu fù 
两    首   赋 
bǎi piān shī 
百  篇   诗  
jiāng jìn jiǔ 
将    进  酒  
bēi mò tíng 
杯  莫 停   
yǔ jūn gē yì qǔ 
与 君  歌 一 曲 
qǐng jūn wéi wǒ qīng ěr tīng 
请   君  为  我 倾   耳 听   
ài jiǔ yuán fēi mìng shì cái 
爱 酒  原   非  命   世  才  
wò yún bū kè jìng yōu zāi 
卧 云  逋 客 竟   悠  哉  
jīn zhāo yǒu jiǔ jīn zhāo zuì 
今  朝   有  酒  今  朝   醉  
cǎi shí jiāng biān lǐ tài bái 
采  石  江    边   李 太  白  
rào tián wú xiàn cǎo lián yún 
绕  田   无 限   草  连   云  
dìng yǒu shēng gē bàn jiǔ xiān 
定   有  笙    歌 伴  酒  仙   
céng yǒu jīng tiān dòng dì wén 
曾   有  惊   天   动   地 文  
jiǔ zhōng xiān 
酒  中    仙   
huáng hé zhī shuǐ tiān shàng lái 
黄    河 之  水   天   上    来  
bēn liú dào hǎi bú fù huí 
奔  流  到  海  不 复 回  
gāo táng míng jìng bēi bái fà 
高  堂   明   镜   悲  白  发 
cháo rú qīng sī mù chéng xuě 
朝   如 青   丝 暮 成    雪  
rén shēng dé yì xū jìn huān 
人  生    得 意 须 尽  欢   
mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè 
莫 使  金  樽  空   对  月  
tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng 
天   生    我 材  必 有  用   
qiān jīn sàn qù hái fù lái 
千   金  散  去 还  复 来  
tài bái dòu jiǔ shī bǎi piān 
太  白  斗  酒  诗  百  篇   
cháng ān shì shàng jiǔ jiā mián 
长    安 市  上    酒  家  眠   
tiān zǐ hū lái bú shàng chuán 
天   子 呼 来  不 上    船    
zì chēng chén shì jiǔ zhōng xiān 
自 称    臣   是  酒  中    仙   
liǎng shǒu fù 
两    首   赋 
bǎi piān shī 
百  篇   诗  
jiāng jìn jiǔ 
将    进  酒  
bēi mò tíng 
杯  莫 停   
yǔ jūn gē yì qǔ 
与 君  歌 一 曲 
qǐng jūn wéi wǒ qīng ěr tīng 
请   君  为  我 倾   耳 听   
ài jiǔ yuán fēi mìng shì cái 
爱 酒  原   非  命   世  才  
wò yún bū kè jìng yōu zāi 
卧 云  逋 客 竟   悠  哉  
jīn zhāo yǒu jiǔ jīn zhāo zuì 
今  朝   有  酒  今  朝   醉  
cǎi shí jiāng biān lǐ tài bái 
采  石  江    边   李 太  白  
rào tián wú xiàn cǎo lián yún 
绕  田   无 限   草  连   云  
dìng yǒu shēng gē bàn jiǔ xiān 
定   有  笙    歌 伴  酒  仙   
céng yǒu jīng tiān dòng dì wén 
曾   有  惊   天   动   地 文  
jiǔ zhōng xiān 
酒  中    仙   
ài jiǔ yuán fēi mìng shì cái 
爱 酒  原   非  命   世  才  
wò yún bū kè jìng yōu zāi 
卧 云  逋 客 竟   悠  哉  
jīn zhāo yǒu jiǔ jīn zhāo zuì 
今  朝   有  酒  今  朝   醉  
cǎi shí jiāng biān lǐ tài bái 
采  石  江    边   李 太  白  
cháo cí bái dì cǎi yún jiān 
朝   辞 白  帝 彩  云  间   
dìng yǒu shēng gē bàn jiǔ xiān 
定   有  笙    歌 伴  酒  仙   
céng yǒu jīng tiān dòng dì wén 
曾   有  惊   天   动   地 文  
jiǔ zhōng xiān 
酒  中    仙   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.