Zong Heng Ming Jiang Ce 纵横•名将策 Famous General List Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhao Hui Ying 赵荟莹 Lie Tian 裂天

Zong Heng Ming Jiang Ce 纵横•名将策 Famous General List Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhao Hui Ying 赵荟莹 Lie Tian 裂天

Chinese Song Name:Zong Heng Ming Jiang Ce 纵横•名将策
English Translation Name:Famous General List 
Chinese Singer: Zhao Hui Ying 赵荟莹 Lie Tian 裂天
Chinese Composer:Mo Yi Hai Zhi Ming 莫以海之名
Chinese Lyrics:Zhao Hui Ying 赵荟莹

Zong Heng Ming Jiang Ce 纵横•名将策 Famous General List Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhao Hui Ying 赵荟莹 Lie Tian 裂天

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

【 zhào yún 】 
【 赵   云  】 
tié jiǎ yìng hán shuāng   pī yì shēn róng guāng 
铁  甲  映   寒  霜       披 一 身   荣   光    
qiān jūn zhī qián yì qì yáng   zì lì mǎ héng qiāng 
千   军  之  前   意 气 扬     自 立 马 横   枪    
qí jìn qī chū hù yòu zhǔ   zhǎn jìn nán ér dān dāng 
七 进  七 出  护 幼  主    展   尽  男  儿 担  当   
xīn zhī suǒ xiàng   yuàn bú fù rè xuè mǎn qiāng 
心  之  所  向      愿   不 负 热 血  满  腔    
【 hán xìn 】 
【 韩  信  】 
nián shào cháng léng nuǎn   yuè biàn shì jiān xiāng 
年   少   尝    冷   暖     阅  遍   世  间   相    
gān rěn cháng rén bù néng rěn   huái yào shì tāo guāng 
甘  忍  常    人  不 能   忍    怀   耀  世  韬  光    
zhǐ dài chuān yún pò tiān xià   xiě jìn lì shǐ piān zhāng 
只  待  穿    云  破 天   下    写  进  历 史  篇   章    
bú rù sú liú   lì rèn píng hé cáng fēng máng 
不 入 俗 流    利 刃  凭   何 藏   锋   芒   
【 yuè fēi 】 
【 岳  飞  】 
jiāng jīng zhōng róng rù gǔ xuè   wéi bào guó cí bié gù xiāng 
将    精   忠    融   入 骨 血    为  报  国  辞 别  故 乡    
dān xīn chì chén yìng rì yuè   zhǐ pàn huàn sì hǎi ān kāng 
丹  心  赤  忱   映   日 月    只  盼  换   四 海  安 康   
nài hé nìng chén dāng dào zhǎn duàn shǔ guāng 
奈  何 佞   臣   当   道  斩   断   曙  光    
liú bù mǐn zhōng hún   hán hèn yǐn shāng 
留  不 泯  忠    魂    含  恨  饮  殇    
【 xiàng yǔ 】 
【 项    羽 】 
cǐ shēn huái bú èr shén yǒng   cóng wèi jù hǔ bào chái láng 
此 身   怀   不 二 神   勇     从   未  惧 虎 豹  豺   狼   
jīng shì rén jié tiān kě jiàn   qì yā wàn fū chēng bà wáng 
惊   世  人  杰  天   可 鉴     气 压 万  夫 称    霸 王   
kě tàn yīng xióng mò lù zì wěn wū jiāng 
可 叹  英   雄    末 路 自 刎  乌 江    
sòng qiān gǔ chuán qí   hào dàng huí cháng 
颂   千   古 传    奇   浩  荡   回  肠    
【 zhōu yú 】 
【 周   瑜 】 
zhǎng fú chén xiàn liáng cè   ào rán yīng zī fēng huá wú shuāng 
掌    浮 沉   献   良    策   傲 然  英   姿 风   华  无 双     
shēn tóu luàn shì zhōng   tà gē xiān cāng làng 
身   投  乱   世  中      踏 歌 掀   沧   浪   
yín yóu huán yǔ jì móu wú liàng 
吟  游  寰   宇 计 谋  无 量    
màn tiān xīng huǒ liáo   yù dí zhèn bā huāng 
漫  天   星   火  燎     御 敌 镇   八 荒    
bù yóu de hòu rén lái lùn dìng shì fēi guò wǎng 
不 由  得 后  人  来  论  定   是  非  过  往   
yīng nián zhǎng cí mǎn fù zhū jī   dōu mái cáng 
英   年   长    辞 满  腹 珠  玑   都  埋  藏   
【 guān yǔ 】 
【 关   羽 】 
měi rán gōng zì yún cháng   jié yì táo yuán huò fú tóng dāng 
美  髯  公   字 云  长      结  义 桃  源   祸  福 同   当   
qiān lǐ zǒu dān qí   yǎn yuè jiǎo fēng làng 
千   里 走  单  骑   偃  月  搅   风   浪   
yì báo yún tiān jǔ shì tóng shǎng 
义 薄  云  天   举 世  同   赏    
wēn jiǔ zhǎn huá xióng   jiān tiāo chén yǔ shuāng 
温  酒  斩   华  雄      肩   挑   尘   与 霜     
bú wèn guī qī chéng yù chì tù sī míng zhàn chǎng 
不 问  归  期 乘    御 赤  兔 嘶 鸣   战   场    
guò guān zhǎn jiāng líng yún zhuàng zhì   yǒng liú fāng 
过  关   斩   将    凌   云  壮     志    永   流  芳   
【 huò qù bìng 】 
【 霍  去 病   】 
zhǐ shóu zhǎng fēng huǒ   tuò jìng fù kāi jiāng 
只  手   掌    烽   火    拓  境   复 开  疆    
hào jiǎo chuī chè zhàn gē rán   huà háo qì wú liàng 
号  角   吹   彻  战   歌 燃    话  豪  气 无 量    
nián shào fēng hóu rú lóng yuè   bú jù wàn rén lái dǎng 
年   少   封   侯  如 龙   跃    不 惧 万  人  来  挡   
bú shì gōng xūn   liú míng hòu shì wèi céng xiāng wàng 
不 世  功   勋    留  名   后  世  未  曾   相    忘   
【 qī jì guāng 】 
【 戚 继 光    】 
dǐ sǐ zhàn wō kòu   shā chǎng shè gōng fáng 
抵 死 战   倭 寇    沙  场    设  攻   防   
chí chěng wàn lǐ shā qì héng   zhuó chén yǎn jiāo yáng 
驰  骋    万  里 杀  气 横     浊   尘   掩  骄   阳   
gǔ zào sì qǐ zhèn tiān xiǎng   dāo jǐ tòu gǔ hán liáng 
鼓 噪  四 起 震   天   响      刀  戟 透  骨 寒  凉    
zhōng xīn bú miè   shì yào dàng jìn chī mèi wǎng liǎng 
忠    心  不 灭    誓  要  荡   尽  魑  魅  魍   魉    
【 bān chāo 】 
【 班  超   】 
dòng guān shì shì yì qì gāo   qì bǐ cóng róng tà qiān zhàng 
洞   观   世  事  意 气 高    弃 笔 从   戎   踏 千   丈    
sān shí yì zǎi fù xī yù   píng dìng xiōng nú fā chéng shuāng 
三  十  一 载  赴 西 域   平   定   匈    奴 发 成    霜     
wú huǐ cán kù suì yuè tōu huàn tiān guāng 
无 悔  残  酷 岁  月  偷  换   天   光    
qiú xīn zhōng zhí zhuó   dé zhī suǒ cháng 
求  心  中    执  着     得 之  所  偿    
【 lián pō 】 
【 廉   颇 】 
pò qí yáng míng bài shàng qīng   fàng yǎn tiān xià zì dāng kuáng 
破 齐 扬   名   拜  上    卿     放   眼  天   下  自 当   狂    
fù jīng qǐng zuì jiàng xiàng hé   dà zhōng dà yǒng shì chuán chàng 
负 荆   请   罪  将    相    和   大 忠    大 勇   世  传    唱    
bú xiè ē  yú wěi yíng xìn yì zhāo zhāng 
不 屑  阿 谀 伪  迎   信  义 昭   彰    
zòng róng mǎ bàn shēng   lǎo dāng yì zhuàng 
纵   戎   马 半  生      老  当   益 壮     
【 bái qǐ 】 
【 白  起 】 
fān shǒu yún fù shǒu yǔ   shā fá duàn hún shì bù kě dǎng 
翻  手   云  覆 手   雨   杀  伐 断   魂  势  不 可 挡   
liè zhèn bù qí bīng   bǎ zhǎn rèn cháng yáng 
列  阵   布 奇 兵     把 盏   任  徜    徉   
xīn tóu chì liè yǒng zhì bú wàng 
心  头  炽  烈  永   志  不 忘   
fú míng jiē xū wàng   shēng sǐ yì wú cháng 
浮 名   皆  虚 妄     生    死 亦 无 常    
zòng héng chì zhà sān zhào sān cí huī jiàn zì qiāng 
纵   横   叱  咤  三  召   三  辞 挥  剑   自 戕    
yì jiāng gōng chéng wàn gǔ wéi kū   tiān dì shāng 
一 将    功   成    万  骨 为  枯   天   地 伤    
【 méng tián 】 
【 蒙   恬   】 
chū jiàng mén fēng nèi shǐ   xīn huái dà zhì jī dàng áng yáng 
出  将    门  封   内  史    心  怀   大 志  激 荡   昂  扬   
tiě qí jiàn shuāi cǎo   láng yān liè tiān huāng 
铁  骑 践   衰    草    狼   烟  裂  天   荒    
yì zhǎn hóng tú zhú lù sì fāng 
一 展   宏   图 逐  鹿 四 方   
hào qì shàng jiǔ zhōu   ruì yì xiě shū kuáng 
浩  气 上    九  州     锐  意 写  疏  狂    
piān bù néng yǐ chì xīn yìng zhào qián kūn láng lǎng 
偏   不 能   以 赤  心  映   照   乾   坤  朗   朗   
zhōng yān mò yú quán móu fēng yān   huà qī liáng 
终    淹  没 于 权   谋  风   烟    话  凄 凉    
【 wèi qīng 】 
【 卫  青   】 
hào rán fēng zhù ào gǔ   wǎn gōng sì yuè jiàn zhǐ qióng cāng 
浩  然  风   筑  傲 骨   挽  弓   似 月  箭   指  穹    苍   
lóng chéng jīng qí liè   shì dí rú tàn náng 
龙   城    旌   旗 裂    弑  敌 如 探  囊   
qí zhàn qī jié héng sǎo běi jiāng 
七 战   七 捷  横   扫  北  疆    
wèi zhé qīng yún zhì   shì niàn yóu gǔn tàng 
未  折  青   云  志    誓  念   犹  滚  烫   
xuè yǔ sǎ dāo guāng hán wéi yú qīng fēng wú yàng 
血  雨 洒 刀  光    寒  唯  余 清   风   无 恙   
gǎn lín jué dì xíng zhǐ wú kuì   cái bù wǎng 
敢  临  绝  地 行   止  无 愧    才  不 枉   
– cháo yán zǔ chū pǐn –
– 朝   颜  组 出  品  –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.