Tuesday, February 27, 2024
HomePopZi Shi 子时11 P.M. To 1 A.M. Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Zi Shi 子时11 P.M. To 1 A.M. Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Que Shi Ting 音阙诗听 Interesting Li Jia Si 李佳思

Chinese Song Name:Zi Shi 子时 
English Translation Name:11 P.M. To 1 A.M. 
Chinese Singer: Yin Que Shi Ting 音阙诗听 Interesting Li Jia Si 李佳思
Chinese Composer:Shang Xiao Jin 殇小谨
Chinese Lyrics:Jia Mei 假寐

Zi Shi 子时11 P.M. To 1 A.M. Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Que Shi Ting 音阙诗听 Interesting Li Jia Si 李佳思

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tā zài lán lǚ xiù xià cáng zhī kǔ lǐ huā 
他 在  褴  褛 袖  下  藏   枝  苦 李 花  
xiàng shān hóu tǎo jiǔ bèi yě guǒ zhuī zhe dǎ 
向    山   猴  讨  酒  被  野 果  追   着  打 
tā ài yǐ líng rén yán xià 
他 爱 倚 伶   人  檐  下  
tīng pí pá 
听   琵 琶 
zhěn sù qīng shí wǎ 
枕   宿 青   石  瓦 
chén shì lǐ ān jiā 
尘   世  里 安 家  
tā zuì dǎo cháng jiē bèi rēng jìn le fǔ yá 
他 醉  倒  长    街  被  扔   进  了 府 衙 
qióng xiōng jí è  jiàn tā què dǒu lěng hài pà 
穷    凶    极 恶 见   他 却  抖  冷   害  怕 
chū lái yòu zài shē xiāng chá 
出  来  又  在  赊  香    茶  
mài qīng guā 
卖  青   瓜  
kū cǎo ěr biān guà 
枯 草  耳 边   挂  
dàng pù diǎn wǎn xiá 
当   铺 典   晚  霞  
dōu shuō tā guài 
都  说   他 怪   
qiàn xìng mìng zhài 
欠   性   命   债   
què wú rén gǎn tǎo lái 
却  无 人  敢  讨  来  
tā jiàn zuì kuài 
他 剑   最  快   
wèi céng yí bài 
未  曾   一 败  
tīng wén guī yǐn shì wài 
听   闻  归  隐  世  外  
jiāng hú shì jiāng hú mái 
江    湖 事  江    湖 埋  
tā wěn fēng zèng jiàn huàn le yì pǐ hóng shā 
他 吻  锋   赠   剑   换   了 一 匹 红   纱  
shě cǐ shēn shēng sǐ fēng yǔ sòng tā chū jià 
舍  此 身   生    死 风   雨 送   她 出  嫁  
cháng guò xǐ yàn jiǔ wèi zá 
尝    过  喜 宴  酒  味  杂 
bù jiě fá 
不 解  乏 
tīng bīn kè xián huà 
听   宾  客 闲   话  
lùn bǎng míng èr bā 
论  榜   名   二 八 
tā xiào yán làng zǐ sú rén mǐn rán tiān yá 
他 笑   言  浪   子 俗 人  泯  然  天   涯 
shuí zhī qíng zì rù mìng jiāng wú qíng diǎn huà 
谁   知  情   字 入 命   将    无 情   点   化  
fēng cún xiōng míng yú bǎo xiá 
封   存  凶    名   于 宝  匣  
cóng cǐ ā  
从   此 啊 
zǐ shí zài wú tā 
子 时  再  无 他 
tiān xià dì yì shā 
天   下  第 一 杀  
dōu shuō tā guài 
都  说   他 怪   
qiàn xìng mìng zhài 
欠   性   命   债   
què wú rén gǎn tǎo lái 
却  无 人  敢  讨  来  
tā jiàn zuì kuài 
他 剑   最  快   
wèi céng yí bài 
未  曾   一 败  
tīng wén guī yǐn shì wài 
听   闻  归  隐  世  外  
shī zhōu sàn cái 
施  粥   散  财  
jì shì qīng dài 
济 世  倾   袋  
zá le zì jiā zhāo pai 
砸 了 自 家  招   牌  
sù mìng nán gǎi 
宿 命   难  改  
wéi qíng yí bài 
为  情   一 败  
cóng cǐ jiàn xīn guī hǎi 
从   此 剑   心  归  海  
jiāng hú shì jiāng hú mái 
江    湖 事  江    湖 埋  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags