Zi Gui 子规 Cuckoo Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社 Chi Jiang Bu Chi Jiang 池绛不吃姜

Zi Gui 子规 Cuckoo Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社 Chi Jiang Bu Chi Jiang 池绛不吃姜

Chinese Song Name:Zi Gui 子规 
English Translation Name:Cuckoo
Chinese Singer: Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社 Chi Jiang Bu Chi Jiang 池绛不吃姜
Chinese Composer:Ai Xie Ge De Xiao Tian 爱写歌的小田
Chinese Lyrics:Tang Si Miao 唐思淼

Zi Gui 子规 Cuckoo Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社 Chi Jiang Bu Chi Jiang 池绛不吃姜

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zǐ guī tí   quàn rén guī   jiù guó rì tóu xī 
子 规  啼   劝   人  归    旧  国  日 头  西 
sān gēng yuè   fēng bù xiē   chuī mǎn qiāng chóu xù 
三  更   月    风   不 歇    吹   满  腔    愁   绪 
jiāo rén xīn shēng bēi hán bù zhǐ 
教   人  心  生    悲  寒  不 止  
qián nián hún   huà niǎo qín   qì xuè zài huā zhī 
前   年   魂    化  鸟   禽    泣 血  在  花  枝  
shuō bú jìn   qiān gǔ shì   yòu zài yuè míng shí 
说   不 尽    千   古 事    又  在  月  明   时  
hé fēng rù ěr zuì shì fēn míng 
和 风   入 耳 最  是  分  明   
kàn shì shì rěn tīng zǐ guī dì yì tí 
看  世  事  忍  听   子 规  第 一 啼 
bàn xī huī míng cháo yòu shì zhèng hóng rì 
伴  夕 晖  明   朝   又  是  正    红   日 
tàn bà gǔ shì fēi qù qīng tiān zhī jì 
叹  罢 古 事  飞  去 青   天   之  际 
dì sān tí fēn fēn quàn chūn kuài guī qù 
第 三  啼 纷  纷  劝   春   快   归  去 
shēng shēng zhān yī bù jiě gǔ yì 
声    声    沾   衣 不 解  古 意 
qíng huái hái wèi lǎo qù   rú jīn yòu jiàn shān hé xīn 
情   怀   还  未  老  去   如 今  又  见   山   河 新  
zǐ guī tí   quàn rén guī   jiù guó rì tóu xī 
子 规  啼   劝   人  归    旧  国  日 头  西 
sān gēng yuè   fēng bù xiē   chuī mǎn qiāng chóu xù 
三  更   月    风   不 歇    吹   满  腔    愁   绪 
jiāo rén xīn shēng bēi hán bù zhǐ 
教   人  心  生    悲  寒  不 止  
qián nián hún   huà niǎo qín   qì xuè zài huā zhī 
前   年   魂    化  鸟   禽    泣 血  在  花  枝  
shuō bú jìn   qiān gǔ shì   yòu zài yuè míng shí 
说   不 尽    千   古 事    又  在  月  明   时  
hé fēng rù ěr zuì shì fēn míng 
和 风   入 耳 最  是  分  明   
kàn shì shì rěn tīng zǐ guī dì yì tí 
看  世  事  忍  听   子 规  第 一 啼 
bàn xī huī míng cháo yòu shì zhèng hóng rì 
伴  夕 晖  明   朝   又  是  正    红   日 
tàn bà gǔ shì fēi qù qīng tiān zhī jì 
叹  罢 古 事  飞  去 青   天   之  际 
dì sān tí fēn fēn quàn chūn kuài guī qù 
第 三  啼 纷  纷  劝   春   快   归  去 
shēng shēng zhān yī bù jiě gǔ yì 
声    声    沾   衣 不 解  古 意 
qíng huái hái wèi lǎo qù   rú jīn yòu jiàn shān hé xīn 
情   怀   还  未  老  去   如 今  又  见   山   河 新  
kàn shì shì rěn tīng zǐ guī dì yì tí 
看  世  事  忍  听   子 规  第 一 啼 
bàn xī huī míng cháo yòu shì zhèng hóng rì 
伴  夕 晖  明   朝   又  是  正    红   日 
tàn bà gǔ shì fēi qù qīng tiān zhī jì 
叹  罢 古 事  飞  去 青   天   之  际 
dì sān tí fēn fēn quàn chūn kuài guī qù 
第 三  啼 纷  纷  劝   春   快   归  去 
shēng shēng zhān yī bù jiě gǔ yì 
声    声    沾   衣 不 解  古 意 
qíng huái hái wèi lǎo qù   rú jīn yòu jiàn shān hé xīn 
情   怀   还  未  老  去   如 今  又  见   山   河 新  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.