Zhu Xin Sui 祝新岁 Wish The New Year Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Wei Jian 张卫健 Dicky Cheung

Zhu Xin Sui 祝新岁 Wish The New Year Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Wei Jian 张卫健 Dicky Cheung

Chinese Song Name: Zhu Xin Sui 祝新岁
English Tranlation Name: Wish The New Year 
Chinese Singer: Zhang Wei Jian 张卫健 Dicky Cheung
Chinese Composer: Yi Ming 佚名
Chinese Lyrics: Yi Chuan 一川

Zhu Xin Sui 祝新岁 Wish The New Year Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Wei Jian 张卫健 Dicky Cheung

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

gōng zhù xīn suì , gōng zhù xīn suì , qí qí hè chūn xǐ 
恭   祝  新  岁  , 恭   祝  新  岁  , 齐 齐 贺 春   禧 
wǔ fú měi rì wéi zhù nǐ , yín zhǐ pū mǎn dì 
五 福 每  日 围  住  你 , 银  纸  铺 满  地 
gōng zhù gè wèi jīn nián hǎo shùn lì , tiān fú gèng jiān tiān dīng tiān hòu lì 
恭   祝  各 位  今  年   好  顺   利 , 添   福 更   兼   添   丁   添   厚  利 
tāo tāo shēng yi , tāo tāo shēng yi , fán máng huo yuè tōng chù fēi 
滔  滔  生    意 , 滔  滔  生    意 , 繁  忙   活  跃  通   处  飞  
měi tiān huò rú lún zhuǎn , yì běn wàn lì 
每  天   货  如 轮  转    , 一 本  万  利 
gōng zhù gè wèi jīng shāng hǎo shùn lì , gōng zhù gè wèi shāng jiā dé hòu lì 
恭   祝  各 位  经   商    好  顺   利 , 恭   祝  各 位  商    家  得 厚  利 
chūn fēng dé yì , chūn fēng dé yì , hèng cái dà zhòng dōu fā dī 
春   风   得 意 , 春   风   得 意 , 横   财  大 众    都  发 啲 
ài quǎn yǔ gòng shén jū dōu bāng dé nǐ mì 
爱 犬   与 共   神   驹 都  帮   得 你 哋 
gǒu zǎi mǎ zǎi zǒu kuài dī , fēn hòu lì 
狗  仔  马 仔  走  快   啲 , 分  厚  利 
jīn nián què zǎi tīng nǐ zhǐ , hǎo lì shì 
今  年   雀  仔  听   你 指  , 好  利 是  
xīn chūn xǐ qì , xīn chūn xǐ qì , dié ér yì ài huā mǎn zhī 
新  春   喜 气 , 新  春   喜 气 , 蝶  儿 亦 爱 花  满  枝  
gèng zhù yǒu qíng nán nǚ chū nián bǐ lì shì 
更   祝  有  情   男  女 出  年   俾 利 是  
fū qī gèng jiā ēn ài dī , tiān yùn shì 
夫 妻 更   加  恩 爱 啲 , 添   韵  事  
yì jiā xiào xī xī , zǐ xí xiào yì 
一 家  笑   嘻 嘻 , 子 媳 孝   义 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.