Zhu Luo Hua 逐落花 Chasing The Falling Flowers Lyrics 歌詞 With Pinyin By Da Ke 大柯

Zhu Luo Hua 逐落花 Chasing The Falling Flowers Lyrics 歌詞 With Pinyin By Da Ke 大柯

Chinese Song Name:Zhu Luo Hua 逐落花
English Translation Name: Chasing The Falling Flowers 
Chinese Singer: Da Ke 大柯
Chinese Composer:Xiu Yu 袖雨
Chinese Lyrics:Tang Di 唐棣

Zhu Luo Hua 逐落花 Chasing The Falling Flowers Lyrics 歌詞 With Pinyin By Da Ke 大柯

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

gù lǐ yǒu cháng jiē nián shào wèi gào bié 
故 里 有  长    街  年   少   未  告  别  
tú liú lán cǎo yáo yè 
徒 留  兰  草  摇  曳 
jīng chéng zhōng shēn yè fán huá zhèng diāo xiè 
京   城    中    深   夜 繁  华  正    凋   谢  
jué jìng zhōng shū xiě cāng hǎi yǔ hú dié 
绝  境   中    书  写  沧   海  与 蝴 蝶  
shì liù yuè fēi xuě 
是  六  月  飞  雪  
gāo lóu wài dēng huǒ míng miè 
高  楼  外  灯   火  明   灭  
hé rén chóu sī bǎi jié 
何 人  愁   思 百  结  
wàng rén shì piān zhōu yí yè 
望   人  世  扁   舟   一 叶 
wàng qīng tiān yù lún jiǎo jié 
望   青   天   玉 轮  皎   洁  
duō shǎo cháng hèn nán jiě yuàn bái shǒu xiàng xié 
多  少   长    恨  难  解  愿   白  首   相    携  
sī zhú shēng gē dòng guǎn xián bù cén tíng xiē 
丝 竹  笙    歌 动   管   弦   不 曾  停   歇  
wǒ xún rén jiān fēng yuè qíng shēn yì qiē 
我 寻  人  间   风   月  情   深   意 切  
fān yuè shí èr nián hán chuāng yán mó suì yuè cháng 
翻  阅  十  二 年   寒  窗     研  磨 岁  月  长    
bá shè sān qiān lǐ fēng shuāng 
跋 涉  三  千   里 风   霜     
zhǐ wéi yān yǔ zhōng zhān rǎn nǐ yì diǎn chūn guāng 
只  为  烟  雨 中    沾   染  你 一 点   春   光    
děng lái le rì mù xī jiāng xíng zhōu shuǐ zhōng yāng 
等   来  了 日 暮 西 江    行   舟   水   中    央   
xiāo jiě xián chóu shí wàn zhàng 
消   解  闲   愁   十  万  丈    
què bù dǒng dé niàn xiǎng chī chán rú hé jiǎng 
却  不 懂   得 念   想    痴  缠   如 何 讲    
gù lǐ yǒu cháng jiē nián shào wèi gào bié 
故 里 有  长    街  年   少   未  告  别  
tú liú lán cǎo yáo yè 
徒 留  兰  草  摇  曳 
jīng chéng zhōng shēn yè fán huá zhèng diāo xiè 
京   城    中    深   夜 繁  华  正    凋   谢  
jué jìng zhōng shū xiě cāng hǎi yǔ hú dié 
绝  境   中    书  写  沧   海  与 蝴 蝶  
shì liù yuè fēi xuě 
是  六  月  飞  雪  
gāo lóu wài dēng huǒ míng miè 
高  楼  外  灯   火  明   灭  
hé rén chóu sī bǎi jié 
何 人  愁   思 百  结  
wàng rén shì piān zhōu yí yè 
望   人  世  扁   舟   一 叶 
wàng qīng tiān yù lún jiǎo jié 
望   青   天   玉 轮  皎   洁  
duō shǎo cháng hèn nán jiě yuàn bái shǒu xiàng xié 
多  少   长    恨  难  解  愿   白  首   相    携  
sī zhú shēng gē dòng guǎn xián bù cén tíng xiē 
丝 竹  笙    歌 动   管   弦   不 曾  停   歇  
wǒ xún rén jiān fēng yuè qíng shēn yì qiē 
我 寻  人  间   风   月  情   深   意 切  
fān yuè shí èr nián hán chuāng yán mó suì yuè cháng 
翻  阅  十  二 年   寒  窗     研  磨 岁  月  长    
bá shè sān qiān lǐ fēng shuāng 
跋 涉  三  千   里 风   霜     
zhǐ wéi yān yǔ zhōng zhān rǎn nǐ yì diǎn chūn guāng 
只  为  烟  雨 中    沾   染  你 一 点   春   光    
děng lái le rì mù xī jiāng xíng zhōu shuǐ zhōng yāng 
等   来  了 日 暮 西 江    行   舟   水   中    央   
xiāo jiě xián chóu shí wàn zhàng 
消   解  闲   愁   十  万  丈    
què bù dǒng dé niàn xiǎng chī chán rú hé jiǎng 
却  不 懂   得 念   想    痴  缠   如 何 讲    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.