Zhu Hun Qu 祝婚曲 Epithalamion Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Jun Er 刘珺儿

Zhu Hun Qu 祝婚曲 Epithalamion Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Jun Er 刘珺儿

Chinese Song Name:Zhu Hun Qu 祝婚曲
English Translation Name:Epithalamion
Chinese Singer: Liu Jun Er 刘珺儿
Chinese Composer:Fu Tong 付统
Chinese Lyrics:Yang Shao Hong 杨绍鸿

Zhu Hun Qu 祝婚曲 Epithalamion Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Jun Er 刘珺儿

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qí hè nǐ tiān shēng yí duì 
齐 贺 你 天   生    一 对  
xiào yú fēi xié luán fèng 
效   于 飞  偕  鸾   凤   
liáng chén měi jǐng zhēn kuài lè 
良    晨   美  景   真   快   乐 
kàn xiāng chē lái yíng shū nǚ 
看  香    车  来  迎   淑  女 
lóng fèng pèi   gōng xǐ nǐ 
龙   凤   配    恭   喜 你 
cái láng yù nǚ biàn yì shuāng 
才  郎   玉 女 变   一 双     
yáo chí xì shuǐ yuān yāng bǐ yì 
瑶  池  戏 水   鸳   鸯   比 翼 
xié bái fà yuān yāng lǚ 
偕  白  发 鸳   鸯   侣 
qí hè nǐ tiān shēng yí duì 
齐 贺 你 天   生    一 对  
xiào yú fēi xié luán fèng 
效   于 飞  偕  鸾   凤   
liáng chén měi jǐng zhēn kuài lè 
良    晨   美  景   真   快   乐 
kàn xiāng chē lái yíng shū nǚ 
看  香    车  来  迎   淑  女 
lóng fèng pèi   gōng xǐ nǐ 
龙   凤   配    恭   喜 你 
cái láng yù nǚ biàn yì shuāng 
才  郎   玉 女 变   一 双     
yáo chí xì shuǐ yuān yāng bǐ yì 
瑶  池  戏 水   鸳   鸯   比 翼 
xié bái fà yuān yāng lǚ 
偕  白  发 鸳   鸯   侣 
gōng zhù nǐ 
恭   祝  你 
yuān yāng fú lù luán fèng hé míng 
鸳   鸯   福 禄 鸾   凤   和 鸣   
gōng zhù nǐ 
恭   祝  你 
bǎi nián xié lǎo yǒng jié tóng xīn 
百  年   偕  老  永   结  同   心  
gōng zhù nǐ 
恭   祝  你 
nián nián huān lè xìng fú hūn yīn 
年   年   欢   乐 幸   福 婚  姻  
gōng zhù nǐ 
恭   祝  你 
tiān shēng yí duì zǎo shēng guì zǐ 
天   生    一 对  早  生    贵  子 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.