Sunday, December 3, 2023
HomePopZhu Hun Qu 祝婚曲 Epithalamion Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Jun...

Zhu Hun Qu 祝婚曲 Epithalamion Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Jun Er 刘珺儿

Chinese Song Name:Zhu Hun Qu 祝婚曲
English Translation Name:Epithalamion
Chinese Singer: Liu Jun Er 刘珺儿
Chinese Composer:Fu Tong 付统
Chinese Lyrics:Yang Shao Hong 杨绍鸿

Zhu Hun Qu 祝婚曲 Epithalamion Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Jun Er 刘珺儿

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qí hè nǐ tiān shēng yí duì 
齐 贺 你 天   生    一 对  
xiào yú fēi xié luán fèng 
效   于 飞  偕  鸾   凤   
liáng chén měi jǐng zhēn kuài lè 
良    晨   美  景   真   快   乐 
kàn xiāng chē lái yíng shū nǚ 
看  香    车  来  迎   淑  女 
lóng fèng pèi   gōng xǐ nǐ 
龙   凤   配    恭   喜 你 
cái láng yù nǚ biàn yì shuāng 
才  郎   玉 女 变   一 双     
yáo chí xì shuǐ yuān yāng bǐ yì 
瑶  池  戏 水   鸳   鸯   比 翼 
xié bái fà yuān yāng lǚ 
偕  白  发 鸳   鸯   侣 
qí hè nǐ tiān shēng yí duì 
齐 贺 你 天   生    一 对  
xiào yú fēi xié luán fèng 
效   于 飞  偕  鸾   凤   
liáng chén měi jǐng zhēn kuài lè 
良    晨   美  景   真   快   乐 
kàn xiāng chē lái yíng shū nǚ 
看  香    车  来  迎   淑  女 
lóng fèng pèi   gōng xǐ nǐ 
龙   凤   配    恭   喜 你 
cái láng yù nǚ biàn yì shuāng 
才  郎   玉 女 变   一 双     
yáo chí xì shuǐ yuān yāng bǐ yì 
瑶  池  戏 水   鸳   鸯   比 翼 
xié bái fà yuān yāng lǚ 
偕  白  发 鸳   鸯   侣 
gōng zhù nǐ 
恭   祝  你 
yuān yāng fú lù luán fèng hé míng 
鸳   鸯   福 禄 鸾   凤   和 鸣   
gōng zhù nǐ 
恭   祝  你 
bǎi nián xié lǎo yǒng jié tóng xīn 
百  年   偕  老  永   结  同   心  
gōng zhù nǐ 
恭   祝  你 
nián nián huān lè xìng fú hūn yīn 
年   年   欢   乐 幸   福 婚  姻  
gōng zhù nǐ 
恭   祝  你 
tiān shēng yí duì zǎo shēng guì zǐ 
天   生    一 对  早  生    贵  子 

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags