Zhong Sheng Xiang 众生相 Lyrics 歌詞 With Pinyin By He Tu 河图

Zhong Sheng Xiang 众生相 Lyrics 歌詞 With Pinyin By He Tu 河图

Chinese Song Name:Zhong Sheng Xiang 众生相 
English Translation Name:The Idea That All Sentient Beings Are Produced By The Skandhas
Chinese Singer: He Tu 河图
Chinese Composer:Zheng Zheng Zheng 郑铮铮 Li Yao Yuan 李姚远
Chinese Lyrics:Liao Jian Zhong 廖建中

Zhong Sheng Xiang 众生相 Lyrics 歌詞 With Pinyin By He Tu 河图

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chá sì lín jiē   shuí yǐn míng xiāng rú jiǔ liè 
茶  肆 临  街    谁   饮  茗   香    如 酒  烈  
xīn shī lǎn xiě   shuí yán chén mò lín jiù tiē 
新  诗  懒  写    谁   研  陈   墨 临  旧  帖  
wǒ xīn fěi shí   bù kě zhuǎn yě 
我 心  匪  石    不 可 转    也 
bàn shǎng tān huān   zhǐ wéi rén jiān hǎo fēng yuè 
半  晌    贪  欢     只  为  人  间   好  风   月  
lóu shàng kàn shān   chéng tóu kàn xuě 
楼  上    看  山     城    头  看  雪  
zhòng shēng xiāng lǐ   dú liàn nǐ méi jié 
众    生    相    里   独 恋   你 眉  睫  
jīng hóng yì piē   cóng cǐ niàn jūn qíng nán jiě 
惊   鸿   一 瞥    从   此 念   君  情   难  解  
chén yuán shēn qiǎn   tiān jī bù kě xiè 
尘   缘   深   浅     天   机 不 可 泄  
tái hén shàng jiē   shuí lián chūn sè zhuāng wèi xiè 
苔  痕  上    阶    谁   怜   春   色 妆     未  卸  
yǔ xì fēng xié   shuí hèn chóu sī bù kě miè 
雨 细 风   斜    谁   恨  愁   思 不 可 灭  
wèi wǒ xīn yōu   zhī wǒ zhě yě 
谓  我 心  忧    知  我 者  也 
dàn wéi jūn gù   chén yín zhì jīn yóu wèi xiē 
但  为  君  故   沉   吟  至  今  尤  未  歇  
lóu shàng kàn shān   chéng tóu kàn xuě 
楼  上    看  山     城    头  看  雪  
zhòng shēng xiāng lǐ   dú liàn nǐ méi jié 
众    生    相    里   独 恋   你 眉  睫  
jīng hóng yì piē   cóng cǐ niàn jūn qíng nán jiě 
惊   鸿   一 瞥    从   此 念   君  情   难  解  
chén yuán shēn qiǎn   tiān jī bù kě xiè 
尘   缘   深   浅     天   机 不 可 泄  
lóu shàng kàn shān   chéng tóu kàn xuě 
楼  上    看  山     城    头  看  雪  
zhòng shēng xiāng lǐ   dú liàn nǐ méi jié 
众    生    相    里   独 恋   你 眉  睫  
jīng hóng yì piē   cóng cǐ niàn jūn qíng nán jiě 
惊   鸿   一 瞥    从   此 念   君  情   难  解  
chén yuán shēn qiǎn   tiān jī bù kě xiè 
尘   缘   深   浅     天   机 不 可 泄  
shān wú léng   jiāng shuǐ wéi jié 
山   无 棱     江    水   为  竭  
nǎi gǎn yǔ jūn jué 
乃  敢  与 君  绝  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.