Zhong Sheng Qi Yuan 众生奇缘 Fate Of All Living Beings Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Qu Er 小曲儿

Zhong Sheng Qi Yuan 众生奇缘 Fate Of All Living Beings Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Qu Er 小曲儿

Chinese Song Name: Zhong Sheng Qi Yuan 众生奇缘
English Tranlation Name: Fate Of All Living Beings
Chinese Singer: Xiao Qu Er 小曲儿
Chinese Composer: Li Chong 李冲
Chinese Lyrics: Yao Hu Gong Zi 妖狐公子

Zhong Sheng Qi Yuan 众生奇缘 Fate Of All Living Beings Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Qu Er 小曲儿

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jù dì qì   shān líng hǎi pò yǐ wéi yuán 
聚 地 气   山   灵   海  魄 以 为  元   
bēng xīng pán   huàn qián kūn   kāi xīn tiān 
崩   星   盘    换   乾   坤    开  新  天   
lì kūn lún   zhòng fēn qīng zhuó yǔ sān jiè 
立 昆  仑    重    分  清   浊   与 三  界  
qiān gǔ yóu shǐ gèng rì yuè 
千   古 由  始  更   日 月  
chéng làng qù   gòng gōng nù zhuàng bù zhōu tiān 
乘    浪   去   共   工   怒 撞     不 周   天   
xiān fēng lái   qīng shī liè   kǒu tūn yuè 
掀   风   来    青   狮  裂    口  吞  月  
chì jiǔ xiāo   bì fāng xián rì rù yún diān 
叱  九  霄     毕 方   衔   日 入 云  巅   
wàn líng fǔ shǒu lái jiàn 
万  灵   俯 首   来  见   
tài wēi yí cháng yě 
太  微  遗 长    野 
zhòng shēng yù xuě   rán dēng zhī gū yè 
众    生    浴 雪    燃  灯   支  孤 夜 
tiān mìng yǔ shào nián 
天   命   予 少   年   
cháng shēn lì   tiān dì chén liǎng jiān 
长    身   立   天   地 沉   两    肩   
zhǎng zhōng shān hé yí wò 
掌    中    山   河 一 握 
xīng dǒu gèng dǎo xuán 
星   斗  更   倒  旋   
héng dí zhòu fān cāng hǎi 
横   笛 骤   翻  沧   海  
fǔ pī hùn dùn kāi yuán 
斧 劈 混  沌  开  元   
báo tǎ nán zhèn zhàng yè 
宝  塔 难  镇   障    业 
fǎn gǔ kě chēng cāng tiān 
反  骨 可 撑    苍   天   
yì kǒu zhēn huǒ shāo wú jiàn 
一 口  真   火  烧   无 间   
bù píng biàn dang lì jiàn 
不 平   便   当   立 剑   
hé xū wèn zhèng xié 
何 须 问  正    邪  
rú fó niān huā yí yè 
如 佛 拈   花  一 叶 
jí jiàn dà qiān shì jiè 
即 见   大 千   世  界  
shén tāi tān chēn chéng mó 
神   胎  贪  嗔   成    魔 
yāo gǔ shǒu xīn wéi xiān 
妖  骨 守   心  为  仙   
héng dāo chù   gǎn yǐ jié huī rè hún xuè 
横   刀  处    敢  以 劫  灰  热 魂  血  
yǎng tiān shù   fó gǔ dù shēn tuō kǒng què 
仰   天   数    佛 骨 渡 身   托  孔   雀  
xún tiān dào   pú tí dī méi yí niàn 
寻  天   道    菩 提 低 眉  一 念   
kuī tiān yì   wàn fǎ zì shēng wàn zhòng jié 
窥  天   意   万  法 自 生    万  重    劫  
jǔ yè huǒ liàn rén jiān 
举 业 火  炼   人  间   
tài wēi yí cháng yě 
太  微  遗 长    野 
zhòng shēng yù xuě   rán dēng zhī gū yè 
众    生    浴 雪    燃  灯   支  孤 夜 
tiān mìng yǔ shào nián 
天   命   予 少   年   
cháng shēn lì   tiān dì chén liǎng jiān 
长    身   立   天   地 沉   两    肩   
zhǎng zhōng shān hé yí wò 
掌    中    山   河 一 握 
xīng dǒu gèng dǎo xuán 
星   斗  更   倒  旋   
héng dí zhòu fān cāng hǎi 
横   笛 骤   翻  沧   海  
fǔ pī hùn dùn kāi yuán 
斧 劈 混  沌  开  元   
báo tǎ nán zhèn zhàng yè 
宝  塔 难  镇   障    业 
fǎn gǔ kě chēng cāng tiān 
反  骨 可 撑    苍   天   
yì kǒu zhēn huǒ shāo wú jiàn 
一 口  真   火  烧   无 间   
bù píng biàn dang lì jiàn 
不 平   便   当   立 剑   
hé xū wèn zhèng xié 
何 须 问  正    邪  
rú fó niān huā yí yè 
如 佛 拈   花  一 叶 
jí jiàn dà qiān shì jiè 
即 见   大 千   世  界  
shén tāi tān chēn chéng mó 
神   胎  贪  嗔   成    魔 
yāo gǔ shǒu xīn wéi xiān 
妖  骨 守   心  为  仙   
héng dāo chù   gǎn yǐ jié huī rè hún xuè 
横   刀  处    敢  以 劫  灰  热 魂  血  
zhǎng zhōng shān hé yí wò 
掌    中    山   河 一 握 
xīng dǒu gèng dǎo xuán 
星   斗  更   倒  旋   
héng dí zhòu fān cāng hǎi 
横   笛 骤   翻  沧   海  
fǔ pī hùn dùn kāi yuán 
斧 劈 混  沌  开  元   
báo tǎ nán zhèn zhàng yè 
宝  塔 难  镇   障    业 
fǎn gǔ kě chēng cāng tiān 
反  骨 可 撑    苍   天   
yì kǒu zhēn huǒ shāo wú jiàn 
一 口  真   火  烧   无 间   
bù píng biàn dang lì jiàn 
不 平   便   当   立 剑   
hé xū wèn zhèng xié 
何 须 问  正    邪  
rú fó niān huā yí yè 
如 佛 拈   花  一 叶 
jí jiàn dà qiān shì jiè 
即 见   大 千   世  界  
shén tāi tān chēn chéng mó 
神   胎  贪  嗔   成    魔 
yāo gǔ shǒu xīn wéi xiān 
妖  骨 守   心  为  仙   
héng dāo chù   gǎn yǐ jié huī rè hún xuè 
横   刀  处    敢  以 劫  灰  热 魂  血  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.