Zhong Qiu 中秋 Mid-autumn Festival Lyrics 歌詞 With Pinyin By Meng Meng Da Tian Tuan 萌萌哒天团

Zhong Qiu 中秋 Mid-autumn Festival Lyrics 歌詞 With Pinyin By Meng Meng Da Tian Tuan 萌萌哒天团

Chinese Song Name:Zhong Qiu 中秋 
English Translation Name:Mid-autumn Festival
Chinese Singer: Meng Meng Da Tian Tuan 萌萌哒天团
Chinese Composer:Lu Xiao Juan 卢小娟
Chinese Lyrics:Lu Xiao Juan 卢小娟

Zhong Qiu 中秋 Mid-autumn Festival Lyrics 歌詞 With Pinyin By Meng Meng Da Tian Tuan 萌萌哒天团

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhōng qiū dào   yóu rén fàn lán zhōu 
中    秋  到    游  人  泛  兰  舟   
qiū gāo qì shuǎng   rén jīng kù shǔ hòu 
秋  高  气 爽       人  经   酷 暑  后  
zhōng qiū nào   huá dēng xīng qiáo yào 
中    秋  闹    华  灯   星   桥   耀  
huǒ shù yín huā   huā shì dēng rú zhòu 
火  树  银  花    花  市  灯   如 昼   
yuè mǎn xī lóu   shuí rén dú chuī xiāo 
月  满  西 楼    谁   人  独 吹   箫   
bú jiàn gù rén   lèi shī qīng shān xiù 
不 见   故 人    泪  湿  青   衫   袖  
xiāng sī lí bié hòu   wàng yuè tā xiāng chóu 
相    思 离 别  后    望   月  他 乡    愁   
bì fā yín cāng lǎo   yì shòu liú shuǐ diào 
碧 发 吟  苍   老    易 瘦   流  水   调   
shān gāo shuǐ yuǎn miǎo   míng yuè gū dēng zhào 
山   高  水   远   渺     明   月  孤 灯   照   
wàn jiā dēng huǒ yào   xiāng sī qiān lǐ yáo 
万  家  灯   火  耀    相    思 千   里 遥  
xiāng sī lí bié hòu   wàng yuè tā xiāng chóu 
相    思 离 别  后    望   月  他 乡    愁   
bì fā yín cāng lǎo   yì shòu liú shuǐ diào 
碧 发 吟  苍   老    易 瘦   流  水   调   
zhōng qiū dào   yuè yǔ dēng yī jiù 
中    秋  到    月  与 灯   依 旧  
yuè sè dēng shān   dēng shù qiān guāng zhào 
月  色 灯   山     灯   树  千   光    照   
zhōng qiū hǎo   wàn jiā dù liáng xiāo 
中    秋  好    万  家  度 良    宵   
huā hǎo yuè yuán   suì yuè jìng ān hǎo 
花  好  月  圆     岁  月  静   安 好  
yuè mǎn xī lóu   shuí rén qín dú zòu 
月  满  西 楼    谁   人  琴  独 奏  
gù dì chóng yóu   lèi shī qīng shān xiù 
故 地 重    游    泪  湿  青   衫   袖  
xiāng sī lí bié hòu   wàng yuè tā xiāng chóu 
相    思 离 别  后    望   月  他 乡    愁   
bì fā yín cāng lǎo   yì shòu liú shuǐ diào 
碧 发 吟  苍   老    易 瘦   流  水   调   
shān gāo shuǐ yuǎn miǎo   míng yuè gū dēng zhào 
山   高  水   远   渺     明   月  孤 灯   照   
wàn jiā dù liáng xiāo   xiāng yuē zài xīn tóu 
万  家  度 良    宵     相    约  在  心  头  
xiāng sī lí bié hòu   wàng yuè tā xiāng chóu 
相    思 离 别  后    望   月  他 乡    愁   
bì fā yín cāng lǎo   yì shòu liú shuǐ diào 
碧 发 吟  苍   老    易 瘦   流  水   调   
yuè mǎn xī lóu   shuí rén qín dú zòu 
月  满  西 楼    谁   人  琴  独 奏  
gù dì chóng yóu   lèi shī qīng shān xiù 
故 地 重    游    泪  湿  青   衫   袖  
xiāng sī lí bié hòu   wàng yuè tā xiāng chóu 
相    思 离 别  后    望   月  他 乡    愁   
bì fā yín cāng lǎo   yì shòu liú shuǐ diào 
碧 发 吟  苍   老    易 瘦   流  水   调   
shān gāo shuǐ yuǎn miǎo   míng yuè gū dēng zhào 
山   高  水   远   渺     明   月  孤 灯   照   
wàn jiā dù liáng xiāo   xiāng yuē zài xīn tóu 
万  家  度 良    宵     相    约  在  心  头  
xiāng sī lí bié hòu   wàng yuè tā xiāng chóu 
相    思 离 别  后    望   月  他 乡    愁   
bì fā yín cāng lǎo   yì shòu liú shuǐ diào 
碧 发 吟  苍   老    易 瘦   流  水   调   
xiāng sī lí bié hòu   wàng yuè tā xiāng chóu 
相    思 离 别  后    望   月  他 乡    愁   
bì fā yín cāng lǎo   yì shòu liú shuǐ diào 
碧 发 吟  苍   老    易 瘦   流  水   调   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.