Wednesday, April 24, 2024
HomeFolkZhong Guo Jie 中国节 China Festival Lyrics 歌詞 With Pinyin By A...

Zhong Guo Jie 中国节 China Festival Lyrics 歌詞 With Pinyin By A Yun Ge 阿云嘎 Ayanga

Chinese Song Name: Zhong Guo Jie 中国节
English Tranlation Name:China Festival 
Chinese Singer: A Yun Ge 阿云嘎 Ayanga
Chinese Composer: Yi Xi He 依溪禾
Chinese Lyrics: St

Zhong Guo Jie 中国节 China Festival Lyrics 歌詞 With Pinyin By A Yun Ge 阿云嘎 Ayanga

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

dōng fēng zhèn zhèn jiàn tīng wén 
东   风   阵   阵   渐   听   闻  
bào zhú shēng xiǎng chè wàn jiā 
爆  竹  声    响    彻  万  家  
shuí tiē chuāng huā tiān xīn yī 
谁   贴  窗     花  添   新  衣 
huān xīn bǎ fú zì gāo guà 
欢   欣  把 福 字 高  挂  
huá dēng tōng míng shàng yuán yè 
华  灯   通   明   上    元   夜 
kàn cháng jiē yàn huǒ fēn tà 
看  长    街  焰  火  纷  沓 
tāng tuán yì wǎn zhèng sì nà 
汤   团   一 碗  正    似 那 
xīng hàn jiān hào yuè wú xiá 
星   汉  间   皓  月  无 瑕  
guāng yīn màn guò bú jiàn dāng nián fēng shā 
光    阴  漫  过  不 见   当   年   风   沙  
wéi qiān nián yān huǒ shì jù chéng yāng yāng huá xià 
唯  千   年   烟  火  事  聚 成    泱   泱   华  夏  
bú jiàn qīng míng shí fēn zhòu yǔ màn sān jiāng 
不 见   清   明   时  分  骤   雨 漫  三  江    
dàn kàn wǔ xīng qí xià shuí hù guó ān bāng 
但  看  五 星   旗 下  谁   护 国  安 邦   
jīn zhāo fēng huǒ xī shuí míng jì zuó rì cāng sāng 
今  朝   烽   火  息 谁   铭   记 昨  日 沧   桑   
jìn gán kǎi shuí rén yù shù shuí rén nà liáng 
尽  感  慨  谁   人  育 树  谁   人  纳 凉    
bù wén duān yáng chūn qù qīng fēng mǎn xiāo xiāng 
不 闻  端   阳   春   去 清   风   满  潇   湘    
dàn sī mì luó jiāng pàn shuí jìn huà zhōng cháng 
但  思 汨 罗  江    畔  谁   尽  话  衷    肠    
ér jīn gù rén qù shuí cháng yín lí sāo yì xíng 
而 今  故 人  去 谁   长    吟  离 骚  一 行   
qiě gào wèi jǐ shēng qí yuàn jǐ shēng ān kāng 
且  告  慰  几 声    祈 愿   几 声    安 康   
suì suì nián nián sì liú shuǐ 
岁  岁  年   年   似 流  水   
qiū qù dōng lái chūn yòu guī 
秋  去 冬   来  春   又  归  
fāng jié zài dù qiān bǎi huí 
芳   节  再  度 千   百  回  
chuán sòng shì wéi shuí 
传    颂   是  为  谁   
zhī nǚ niú láng què qiáo hé 
织  女 牛  郎   鹊  桥   合 
xiāng huī yìng shàng xián yuè bàn 
相    辉  映   上    弦   月  半  
yuè xià shuí rén chéng shuāng duì 
月  下  谁   人  成    双     对  
qiáo shǒu wàng qī xiāng liú zhuǎn 
翘   首   望   七 襄    流  转    
suì yuè yōu yōu shì jiān qiān biàn wàn huà 
岁  月  悠  悠  世  间   千   变   万  化  
wéi bú biàn fēng yǔ gǔ zhù chéng yāng yāng huá xià 
唯  不 变   风   与 骨 铸  成    泱   泱   华  夏  
bú jiàn zhōng qiū yuè yuán hào sè zhào sì fāng 
不 见   中    秋  月  圆   皓  色 照   四 方   
dàn kàn hūn huáng dēng xià shuí chè yè bēn máng 
但  看  昏  黄    灯   下  谁   彻  夜 奔  忙   
chéng shì chē mǎ cháng shuí jìn xiàn rè xuè yì qiāng 
城    市  车  马 长    谁   尽  献   热 血  一 腔    
yòu zhí dé hé rén nán wàng hé rén gē chàng 
又  值  得 何 人  难  忘   何 人  歌 唱    
bú jiàn jiā jié chóng yáng tiān biān yàn liǎng háng 
不 见   佳  节  重    阳   天   边   雁  两    行   
dàn wén biān guān sāi shàng shuí yáo sī gù xiāng 
但  闻  边   关   塞  上    谁   遥  思 故 乡    
jiā guó jiān shàng káng shuí jīn zhāo xuè qì fāng gāng 
家  国  肩   上    扛   谁   今  朝   血  气 方   刚   
jìn zhāng xiǎn jǐ fēn tǎn dàng jǐ fēn xuān áng 
尽  彰    显   几 分  坦  荡   几 分  轩   昂  
bái yún cāng gǒu bú jiàn jīn gē tiě mǎ 
白  云  苍   狗  不 见   金  戈 铁  马 
wéi gǔ jīn duō shǎo mèng huì chéng yāng yāng huá xià 
唯  古 今  多  少   梦   汇  成    泱   泱   华  夏  
xī fēng qǐ xuě máng máng 
西 风   起 雪  芒   茫   
dàn kàn dōng zhì yán hán shuí zhòng fù xíng náng 
但  看  冬   至  严  寒  谁   重    负 行   囊   
hēi yè lù màn cháng shuí réng jiāng míng rì xiàng wǎng 
黑  夜 路 漫  长    谁   仍   将    明   日 向    往   
jìn pǔ dé jǐ piān zàn gē jǐ piān huá zhāng 
尽  谱 得 几 篇   赞  歌 几 篇   华  章    
zì gǔ chūn qù qiū zhì hán lái yòu shǔ wǎng 
自 古 春   去 秋  至  寒  来  又  暑  往   
wéi wǒ zhōng huá lì jìn wǔ qiān nián fēng shuāng 
唯  我 中    华  历 尽  五 千   年   风   霜     
gē fāng jié yì qǔ sòng xīn huǒ xiāng chuán bā huāng 
歌 芳   节  一 曲 颂   薪  火  相    传    八 荒    
jìn chuán dé qiān qiū fēng gǔ wàn dài róng guāng 
尽  传    得 千   秋  风   骨 万  代  荣   光    

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags