Zhi Zi Zhi Shou 执子之手 Hold Your Hand Lyrics 歌詞 With Pinyin By An You Qi 安又琪 An Youqi

Zhi Zi Zhi Shou 执子之手 Hold Your Hand Lyrics 歌詞 With Pinyin By An You Qi 安又琪 An Youqi

Chinese Song Name:Zhi Zi Zhi Shou 执子之手
English Translation Name:Hold Your Hand 
Chinese Singer: An You Qi 安又琪 An Youqi 
Chinese Composer:Sun Ai Li 孙艾藜
Chinese Lyrics:Shi Jing Ji Gu 诗经·击鼓

Zhi Zi Zhi Shou 执子之手 Hold Your Hand Lyrics 歌詞 With Pinyin By An You Qi 安又琪 An Youqi 

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

sǐ shēnɡ qì kuò   yǔ zǐ chénɡ shuō 
死 生    契 阔    与 子 成    说   
zhí zǐ zhī shǒu   yǔ zǐ xié lǎo 
执  子 之  手     与 子 偕  老  
yú jiē kuò xī   bù wǒ huó xī 
于 嗟  阔  兮   不 我 活  兮 
yú jiē xún xī   bù wǒ xìn xī 
于 嗟  洵  兮   不 我 信  兮 
sǐ shēnɡ qì kuò   yǔ zǐ chénɡ shuō 
死 生    契 阔    与 子 成    说   
zhí zǐ zhī shǒu   yǔ zǐ xié lǎo 
执  子 之  手     与 子 偕  老  
yú jiē kuò xī   bù wǒ huó xī 
于 嗟  阔  兮   不 我 活  兮 
yú jiē xún xī   bù wǒ xìn xī 
于 嗟  洵  兮   不 我 信  兮 
sǐ shēnɡ qì kuò   yǔ zǐ chénɡ shuō 
死 生    契 阔    与 子 成    说   
zhí zǐ zhī shǒu   yǔ zǐ xié lǎo 
执  子 之  手     与 子 偕  老  
yú jiē kuò xī   bù wǒ huó xī 
于 嗟  阔  兮   不 我 活  兮 
yú jiē xún xī   bù wǒ xìn xī 
于 嗟  洵  兮   不 我 信  兮 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.