Zhi Ru Chu Jian 只如初见 Just Like The First Sight Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhou Bi Chang 周笔畅 Bibi Zhou

Zhi Ru Chu Jian 只如初见 Just Like The First Sight Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhou Bi Chang 周笔畅 Bibi Zhou

Chinese Song Name: Zhi Ru Chu Jian 只如初见
English Tranlation Name: Just Like The First Sight
Chinese Singer: Zhou Bi Chang 周笔畅 Bibi Zhou
Chinese Composer:Qian Lei 钱雷
Chinese Lyrics: Li Yi Xuan 李怡宣 Na Lan Xing De 纳兰性德 Nalan Xingde

Zhi Ru Chu Jian 只如初见 Just Like The First Sight Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhou Bi Chang 周笔畅 Bibi Zhou

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics: 

rén shēng ruò zhǐ rú chū jiàn 
人  生    若  只  如 初  见   
hé shì qiū fēng bēi huà shàn 
何 事  秋  风   悲  画  扇   
rǎn jìn màn tiān sī niàn 
染  尽  漫  天   思 念   
děng xián biàn què gù rén xīn 
等   闲   变   却  故 人  心  
què dào gù rén xīn yì biàn 
却  道  故 人  心  易 变   
duàn jǐ fēn ài liàn 
断   几 分  爱 恋   
lí shān yǔ bà qīng xiāo bàn 
骊 山   语 罢 清   宵   半  
lèi yǔ lín líng zhōng bú yuàn zhǐ shāng lí bié 
泪  雨 霖  铃   终    不 怨   只  伤    离 别  
hé rú báo xìng jǐn yī láng céng qíng shēn qiè qiè 
何 如 薄  幸   锦  衣 郎   曾   情   深   切  切  
qiú bǐ yì lián zhī dāng rì yuàn yǐ xiāo sàn 
求  比 翼 连   枝  当   日 愿   已 消   散  
yǔ wèi xiē 
雨 未  歇  
wǎng shì diǎn diǎn jīng dòng chuāng tái wū yán 
往   事  点   点   惊   动   窗     台  屋 檐  
mèng de jiāo jiè luàn le qíng jié 
梦   的 交   界  乱   了 情   节  
yuán bù wán de quē 
圆   不 完  的 缺  
yè yǐ bàn 
夜 已 半  
zhú huǒ shāo jìn cóng qián fēng cún yí hàn 
烛  火  烧   尽  从   前   封   存  遗 憾  
shuāng xuě níng jié chéng yí què shī piān 
霜     雪  凝   结  成    一 阙  诗  篇   
rén shēng ruò zhǐ rú chū jiàn 
人  生    若  只  如 初  见   
hé shì qiū fēng bēi huà shàn 
何 事  秋  风   悲  画  扇   
lèi mǎn rú yè luò wú rén guǎn 
泪  满  如 叶 落  无 人  管   
yǔ wèi xiē 
雨 未  歇  
wǎng shì diǎn diǎn jīng dòng chuāng tái wū yán 
往   事  点   点   惊   动   窗     台  屋 檐  
mèng de jiāo jiè luàn le qíng jié 
梦   的 交   界  乱   了 情   节  
yuán bù wán de quē 
圆   不 完  的 缺  
qíng yǐ juàn 
情   已 倦   
jiù bié suàn yǒu yì wú xīn de kuī qiàn 
就  别  算   有  意 无 心  的 亏  欠   
huàn bù liǎo yì shēng juàn liàn 
换   不 了   一 声    眷   恋   
huí bú qù nà tiān 
回  不 去 那 天   
rén shēng ruò zhǐ rú chū jiàn 
人  生    若  只  如 初  见   
hé shì qiū fēng bēi huà shàn 
何 事  秋  风   悲  画  扇   
bù kān shí guāng huí kàn 
不 堪  时  光    回  看  
lí shān yǔ bà qīng xiāo bàn 
骊 山   语 罢 清   宵   半  
lèi yǔ lín líng zhōng bú yuàn 
泪  雨 霖  铃   终    不 怨   
jiè bàn chéng yuè sè zhào gū dān 
借  半  城    月  色 照   孤 单  
liú zhuǎn suì yuè nà yì yǎn 
流  转    岁  月  那 一 眼  
xiāo shì yú zhǐ féng yún yān 
消   逝  于 指  缝   云  烟  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.