Categories
Pop

Zhi Lan 芝兰 Irises And Orchids Lyrics 歌詞 With Pinyin By Rong Zu Er 容祖儿 Joey Yung

Chinese Song Name:Zhi Lan 芝兰
English Translation Name:Irises And Orchids
Chinese Singer: Rong Zu Er 容祖儿 Joey Yung
Chinese Composer:Zi Rong 子荣
Chinese Lyrics:(Chun Qiu) Kong Men Di Zi (春秋)孔门弟子/Kai Wen 凯文

Zhi Lan 芝兰 Irises And Orchids Lyrics 歌詞 With Pinyin By Rong Zu Er 容祖儿 Joey Yung

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhī lán shēng yú shēn lín 
芝  兰  生    于 深   林  
bù yǐ wú rén ér bù fāng 
不 以 无 人  而 不 芳   
jūn zǐ xiū dào lì dé 
君  子 修  道  立 德 
bù wéi qióng kùn ér gǎi jié 
不 为  穷    困  而 改  节  
zhī lán shēng yú shēn lín 
芝  兰  生    于 深   林  
bù yǐ wú rén ér bù fāng 
不 以 无 人  而 不 芳   
jūn zǐ xiū dào lì dé 
君  子 修  道  立 德 
bù wéi qióng kùn ér gǎi jié 
不 为  穷    困  而 改  节  
shān qīng qīng 
山   青   青   
shuǐ qiǎn qiǎn 
水   浅   浅   
jiàn biān zhú 
涧   边   竹  
yōu gǔ lán 
幽  谷 兰  
bīn fēn shì jiè huā sì jǐn 
缤  纷  世  界  花  似 锦  
kōng jì jiàn hù yǒu zhī lán 
空   寂 涧   户 有  芝  兰  
suì suì wú rén kāi qiě luò 
岁  岁  无 人  开  且  落  
dú fāng xiàng rì zǒng xīn rán 
独 芳   向    日 总   欣  然  
bīng xuě hún pò bì yù dǎn 
冰   雪  魂  魄 碧 玉 胆  
xiū shēn jìn jié zhú qiān gān 
修  身   劲  节  竹  千   竿  
cuì yè xǐ bà qiān fān yǔ 
翠  叶 洗 罢 千   番  雨 
fēng qián bú ràng yí cùn wān 
风   前   不 让   一 寸  弯  
zhī lán shēng yú shēn lín 
芝  兰  生    于 深   林  
bù yǐ wú rén ér bù fāng 
不 以 无 人  而 不 芳   
jūn zǐ xiū dào lì dé 
君  子 修  道  立 德 
bù wéi qióng kùn ér gǎi jié 
不 为  穷    困  而 改  节  
shān qīng qīng 
山   青   青   
shuǐ qiǎn qiǎn 
水   浅   浅   
jiàn biān zhú 
涧   边   竹  
yōu gǔ lán 
幽  谷 兰  
bīn fēn shì jiè huā sì jǐn 
缤  纷  世  界  花  似 锦  
kōng jì jiàn hù yǒu zhī lán 
空   寂 涧   户 有  芝  兰  
suì suì wú rén kāi qiě luò 
岁  岁  无 人  开  且  落  
dú fāng xiàng rì zǒng xīn rán 
独 芳   向    日 总   欣  然  
bīng xuě hún pò bì yù dǎn 
冰   雪  魂  魄 碧 玉 胆  
xiū shēn jìn jié zhú qiān gān 
修  身   劲  节  竹  千   竿  
cuì yè xǐ bà qiān fān yǔ 
翠  叶 洗 罢 千   番  雨 
fēng qián bú ràng yí cùn wān 
风   前   不 让   一 寸  弯  
bīn fēn shì jiè huā sì jǐn 
缤  纷  世  界  花  似 锦  
kōng jì jiàn hù yǒu zhī lán 
空   寂 涧   户 有  芝  兰  
suì suì wú rén kāi qiě luò 
岁  岁  无 人  开  且  落  
dú fāng xiàng rì zǒng xīn rán 
独 芳   向    日 总   欣  然  
bīng xuě hún pò bì yù dǎn 
冰   雪  魂  魄 碧 玉 胆  
xiū shēn jìn jié zhú qiān gān 
修  身   劲  节  竹  千   竿  
cuì yè xǐ bà qiān fān yǔ 
翠  叶 洗 罢 千   番  雨 
fēng qián bú ràng yí cùn wān 
风   前   不 让   一 寸  弯  
zhú jùn yì   lán qīng yuǎn 
竹  俊  逸   兰  清   远   
ào gǔ fāng xīn měi rén huán 
傲 骨 芳   心  美  人  寰   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.