Zhi Lan 芝兰 Irises And Orchids Lyrics 歌詞 With Pinyin By Rong Zu Er 容祖儿 Joey Yung

Zhi Lan 芝兰 Irises And Orchids Lyrics 歌詞 With Pinyin By Rong Zu Er 容祖儿 Joey Yung

Chinese Song Name:Zhi Lan 芝兰
English Translation Name:Irises And Orchids
Chinese Singer: Rong Zu Er 容祖儿 Joey Yung
Chinese Composer:Zi Rong 子荣
Chinese Lyrics:(Chun Qiu) Kong Men Di Zi (春秋)孔门弟子/Kai Wen 凯文

Zhi Lan 芝兰 Irises And Orchids Lyrics 歌詞 With Pinyin By Rong Zu Er 容祖儿 Joey Yung

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhī lán shēng yú shēn lín 
芝  兰  生    于 深   林  
bù yǐ wú rén ér bù fāng 
不 以 无 人  而 不 芳   
jūn zǐ xiū dào lì dé 
君  子 修  道  立 德 
bù wéi qióng kùn ér gǎi jié 
不 为  穷    困  而 改  节  
zhī lán shēng yú shēn lín 
芝  兰  生    于 深   林  
bù yǐ wú rén ér bù fāng 
不 以 无 人  而 不 芳   
jūn zǐ xiū dào lì dé 
君  子 修  道  立 德 
bù wéi qióng kùn ér gǎi jié 
不 为  穷    困  而 改  节  
shān qīng qīng 
山   青   青   
shuǐ qiǎn qiǎn 
水   浅   浅   
jiàn biān zhú 
涧   边   竹  
yōu gǔ lán 
幽  谷 兰  
bīn fēn shì jiè huā sì jǐn 
缤  纷  世  界  花  似 锦  
kōng jì jiàn hù yǒu zhī lán 
空   寂 涧   户 有  芝  兰  
suì suì wú rén kāi qiě luò 
岁  岁  无 人  开  且  落  
dú fāng xiàng rì zǒng xīn rán 
独 芳   向    日 总   欣  然  
bīng xuě hún pò bì yù dǎn 
冰   雪  魂  魄 碧 玉 胆  
xiū shēn jìn jié zhú qiān gān 
修  身   劲  节  竹  千   竿  
cuì yè xǐ bà qiān fān yǔ 
翠  叶 洗 罢 千   番  雨 
fēng qián bú ràng yí cùn wān 
风   前   不 让   一 寸  弯  
zhī lán shēng yú shēn lín 
芝  兰  生    于 深   林  
bù yǐ wú rén ér bù fāng 
不 以 无 人  而 不 芳   
jūn zǐ xiū dào lì dé 
君  子 修  道  立 德 
bù wéi qióng kùn ér gǎi jié 
不 为  穷    困  而 改  节  
shān qīng qīng 
山   青   青   
shuǐ qiǎn qiǎn 
水   浅   浅   
jiàn biān zhú 
涧   边   竹  
yōu gǔ lán 
幽  谷 兰  
bīn fēn shì jiè huā sì jǐn 
缤  纷  世  界  花  似 锦  
kōng jì jiàn hù yǒu zhī lán 
空   寂 涧   户 有  芝  兰  
suì suì wú rén kāi qiě luò 
岁  岁  无 人  开  且  落  
dú fāng xiàng rì zǒng xīn rán 
独 芳   向    日 总   欣  然  
bīng xuě hún pò bì yù dǎn 
冰   雪  魂  魄 碧 玉 胆  
xiū shēn jìn jié zhú qiān gān 
修  身   劲  节  竹  千   竿  
cuì yè xǐ bà qiān fān yǔ 
翠  叶 洗 罢 千   番  雨 
fēng qián bú ràng yí cùn wān 
风   前   不 让   一 寸  弯  
bīn fēn shì jiè huā sì jǐn 
缤  纷  世  界  花  似 锦  
kōng jì jiàn hù yǒu zhī lán 
空   寂 涧   户 有  芝  兰  
suì suì wú rén kāi qiě luò 
岁  岁  无 人  开  且  落  
dú fāng xiàng rì zǒng xīn rán 
独 芳   向    日 总   欣  然  
bīng xuě hún pò bì yù dǎn 
冰   雪  魂  魄 碧 玉 胆  
xiū shēn jìn jié zhú qiān gān 
修  身   劲  节  竹  千   竿  
cuì yè xǐ bà qiān fān yǔ 
翠  叶 洗 罢 千   番  雨 
fēng qián bú ràng yí cùn wān 
风   前   不 让   一 寸  弯  
zhú jùn yì   lán qīng yuǎn 
竹  俊  逸   兰  清   远   
ào gǔ fāng xīn měi rén huán 
傲 骨 芳   心  美  人  寰   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.