Zhi Gua 执卦 Divination Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lai Mei Yun 赖美云 Lai Meiyun

Zhi Gua 执卦 Divination Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lai Mei Yun 赖美云 Lai Meiyun

Chinese Song Name:Zhi Gua 执卦
English Tranlation Name:Divination
Chinese Singer: Lai Mei Yun 赖美云 Lai Meiyun
Chinese Composer:Yang Yu Qiao 杨语荞
Chinese Lyrics:He Yang 何洋

Zhi Gua 执卦 Divination Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lai Mei Yun 赖美云 Lai Meiyun

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yì lián chūn fēng yì chéng yān yǔ sù qíng nóng 
一 帘   春   风   一 城    烟  雨 诉 情   浓   
yí niàn shēn zhǒng yì diǎn hóng zhuāng rù mèng zhōng 
一 念   深   种    一 点   红   妆     入 梦   中    
rén yì jiāng huā yuè chǒng què dào chū xīn nán tóng 
人  易 将    花  月  宠    却  道  初  心  难  同   
wèi jiào dēng huǒ yǐ luò mǎn chéng 
未  觉   灯   火  已 落  满  城    
yì wǔ jīng hóng yì qǔ qīng gē jiǔ yì zhōng 
一 舞 惊   鸿   一 曲 清   歌 酒  一 盅    
yí gù qīng chéng yì yǎn xiào yì méng lóng 
一 顾 倾   城    一 眼  笑   意 朦   胧   
biàn shì róu qíng qiān zhǒng jiāng suì yuè jīng dòng 
便   是  柔  情   千   种    将    岁  月  惊   动   
yù luò bǐ zhé huā xiāng sòng 
欲 落  笔 折  花  相    送   
wǒ zài nà hǎi táng shù xià zhí chū yí guà 
我 在  那 海  棠   树  下  执  出  一 卦  
yuàn jiě dé yǔ jūn xiāng bàn tiān yá 
愿   解  得 与 君  相    伴  天   涯 
jīn zhāo yān jǐng kě zuò jià 
今  朝   烟  景   可 作  价  
zhí dé fù yǔ yì shēng qiān guà 
值  得 付 予 一 生    牵   挂  
wǒ zài nà hǎi táng shù xià 
我 在  那 海  棠   树  下  
zhí chū yí guà 
执  出  一 卦  
jiě dé xié shǒu qiān lǐ gòng jiǎn dēng huā 
解  得 携  手   千   里 共   剪   灯   花  
qiě jiāng shī qíng jì cāng huá 
且  将    诗  情   寄 苍   华  
qīng shǔ luò xiá 
轻   数  落  霞  
yì lián chūn fēng yì chéng yān yǔ sù qíng nóng 
一 帘   春   风   一 城    烟  雨 诉 情   浓   
yí niàn shēn zhǒng yì diǎn hóng zhuāng rù mèng zhōng 
一 念   深   种    一 点   红   妆     入 梦   中    
rén yì jiāng huā yuè chǒng què dào chū xīn nán tóng 
人  易 将    花  月  宠    却  道  初  心  难  同   
wèi jiào dēng huǒ yǐ luò mǎn chéng 
未  觉   灯   火  已 落  满  城    
yì wǔ jīng hóng yì qǔ qīng gē jiǔ yì zhōng 
一 舞 惊   鸿   一 曲 清   歌 酒  一 盅    
yí gù qīng chéng yì yǎn xiào yì méng lóng 
一 顾 倾   城    一 眼  笑   意 朦   胧   
biàn shì róu qíng qiān zhǒng jiāng suì yuè jīng dòng 
便   是  柔  情   千   种    将    岁  月  惊   动   
yù luò bǐ zhé huā xiāng sòng 
欲 落  笔 折  花  相    送   
wǒ zài nà hǎi táng shù xià zhí chū yí guà 
我 在  那 海  棠   树  下  执  出  一 卦  
yuàn jiě dé yǔ jūn xiāng bàn tiān yá 
愿   解  得 与 君  相    伴  天   涯 
jīn zhāo yān jǐng kě zuò jià 
今  朝   烟  景   可 作  价  
zhí dé fù yǔ yì shēng qiān guà 
值  得 付 予 一 生    牵   挂  
wǒ zài nà hǎi táng shù xià 
我 在  那 海  棠   树  下  
zhí chū yí guà 
执  出  一 卦  
jiě dé xié shǒu qiān lǐ gòng jiǎn dēng huā 
解  得 携  手   千   里 共   剪   灯   花  
qiě jiāng shī qíng jì cāng huá 
且  将    诗  情   寄 苍   华  
qīng shǔ luò xiá 
轻   数  落  霞  
wǒ zài nà hǎi táng shù xià zhí chū yí guà 
我 在  那 海  棠   树  下  执  出  一 卦  
yuàn jiě dé yǔ jūn xiāng bàn tiān yá 
愿   解  得 与 君  相    伴  天   涯 
jīn zhāo yān jǐng kě zuò jià 
今  朝   烟  景   可 作  价  
zhí dé fù yǔ yì shēng qiān guà 
值  得 付 予 一 生    牵   挂  
wǒ zài nà hǎi táng shù xià 
我 在  那 海  棠   树  下  
zhí chū yí guà 
执  出  一 卦  
jiě dé xié shǒu qiān lǐ gòng jiǎn dēng huā 
解  得 携  手   千   里 共   剪   灯   花  
qiě jiāng shī qíng jì cāng huá 
且  将    诗  情   寄 苍   华  
qīng shǔ luò xiá 
轻   数  落  霞  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.