Zhe Hua Ru Mo 折花入墨 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chi Nian 池年 Shao Nian Shuang 少年霜

Zhe Hua Ru Mo 折花入墨 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chi Nian 池年 Shao Nian Shuang 少年霜

Chinese Song Name:Zhe Hua Ru Mo 折花入墨 
English Translation Name:Turn The Folding Flowers Into Ink
Chinese Singer: Chi Nian 池年 Shao Nian Shuang 少年霜
Chinese Composer:Qi Qiu Zi 七秋子
Chinese Lyrics:A Qu Zhou Ya Ming 阿蕖舟雅茗

Zhe Hua Ru Mo 折花入墨 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chi Nian 池年 Shao Nian Shuang 少年霜

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhuō xīnɡ tiān dēnɡ bào huā qù yán qīnɡ yǔ dān 
捉   星   添   灯   抱  花  去 研  青   与 丹  
huī yún jì yǔ mó rù chūn yì juàn 
挥  云  霁 雨 摹 入 春   一 卷   
xiāo yáo ɡònɡ wǒ zuì pāi shànɡ xiǎo lán ɡān 
逍   遥  共   我 醉  拍  上    小   阑  干  
dānɡ tóu fēnɡ yuè lǎo xiànɡ yān xiá jiè qián yuán 
当   头  风   月  老  向    烟  霞  借  前   缘   
chén xī lǎn yuè pū kāi yì juàn xiǎo yōnɡ lǎn 
晨   曦 揽  月  铺 开  一 卷   小   慵   懒  
tí mò xián yóu táo huā huàn jiǔ qián 
提 墨 闲   游  桃  花  换   酒  钱   
lù yù wànɡ zǐ tǎo hú shānɡ qīnɡ bēi zhǎn 
路 遇 望   子 讨  壶 觞    倾   杯  盏   
cǎi yí pù qīnɡ quán tǎnɡ chū xuě jì hán ɡuān 
采  一 瀑 清   泉   淌   出  雪  霁 函  关   
yāo hónɡ cái tiān hǎo yàn 
邀  红   才  添   好  宴  
zhì lǜ xiànɡ tā bìn jiān 
掷  绿 向    他 鬓  间   
xún ɡè hǎo yè 
寻  个 好  夜 
jiānɡ zhè wú mínɡ fēnɡ yuè huì chán mián 
将    这  无 名   风   月  绘  缠   绵   
shí yì mǒ hónɡ zhuānɡ rǎn 
拾  一 抹 红   妆     染  
yǔ tā fēnɡ liú tān xiàn 
与 他 风   流  贪  羡   
ɡé pínɡ zhú yān 
隔 屏   烛  烟  
què jiàn liǎnɡ fù xiǎo shān yī dài kuān 
却  见   两    副 小   衫   衣 带  宽   
liú ɡuānɡ pāo jiǔ wǒ zhe qīnɡ shān biàn shào nián 
流  光    抛  久  我 着  青   衫   便   少   年   
tóu bǐ yīnɡ yàn dī móu ɡù jiānɡ shān 
投  笔 莺   燕  低 眸  顾 江    山   
yánɡ liǔ xīn fā jiè shū yǐnɡ zhěn lái mián 
杨   柳  新  发 借  疏  影   枕   来  眠   
liánɡ chén bù xī mènɡ biàn jiānɡ jiānɡ nán xínɡ biàn 
良    辰   不 惜 梦   便   将    江    南  行   遍   
lín jiānɡ fàn zhōu qǔ ɡuānɡ zhì shí ɡuān liàn yàn 
临  江    泛  舟   取 光    掷  石  观   潋   滟  
qīnɡ shān xú xínɡ chēnɡ wéi xún wú pàn 
青   山   徐 行   撑    桅  寻  吴 畔  
ɡū sū xínɡ jì cái zǐ mínɡ jiā huà chuán 
姑 苏 行   迹 才  子 名   佳  话  传    
cái yí cùn xī zhào yóu jiānɡ hú zuò qiān niàn 
裁  一 寸  夕 照   游  江    湖 作  牵   念   
yāo hónɡ cái tiān hǎo yàn 
邀  红   才  添   好  宴  
zhì lǜ xiànɡ tā bìn jiān 
掷  绿 向    他 鬓  间   
xún ɡè hǎo yè 
寻  个 好  夜 
jiānɡ zhè wú mínɡ fēnɡ yuè huì chán mián 
将    这  无 名   风   月  绘  缠   绵   
shí yì mǒ hónɡ zhuānɡ rǎn 
拾  一 抹 红   妆     染  
yǔ nǐ fēnɡ liú tān xiàn 
与 你 风   流  贪  羡   
ɡé pínɡ zhú yān 
隔 屏   烛  烟  
què jiàn liǎnɡ fù xiǎo shān yī dài kuān 
却  见   两    副 小   衫   衣 带  宽   
mǒu yì bǐ zhì táo huā 
某  一 笔 至  桃  花  
qià wěn mǒu mǒu méi yǎn 
恰  吻  某  某  眉  眼  
fú xiù xiè rén jiān 
拂 袖  谢  人  间   
chūn fēnɡ yù tā cái chénɡ hǎo liánɡ yuán 
春   风   遇 他 才  成    好  良    缘   
sā yì chí xīnɡ hé màn 
撒 一 池  星   河 漫  
jiānɡ qínɡ yuán jì zhǐ jiān 
将    情   缘   寄 纸  笺   
huī háo chuānɡ wài xiàn 
挥  毫  窗     外  现   
qīnɡ shǐ wèi mǐn shī huà yánɡ qiān nián 
青   史  未  泯  师  画  扬   千   年   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.