Tuesday, June 18, 2024
HomePopZhang Jian Xing 仗剑行 Wield The Sword Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Zhang Jian Xing 仗剑行 Wield The Sword Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Lang De Wa Wa 流浪的蛙蛙 Jiu Yin Zhen Jing 九阴真经 Luan Feng Ming Yuan Chuang Yin Yue Tuan Dui 鸾凤鸣原创音乐团队

Chinese Song Name:Zhang Jian Xing 仗剑行 
English Translation Name:Wield The Sword 
Chinese Singer: Liu Lang De Wa Wa 流浪的蛙蛙 Jiu Yin Zhen Jing 九阴真经 Luan Feng Ming Yuan Chuang Yin Yue Tuan Dui 鸾凤鸣原创音乐团队
Chinese Composer:Chen Shi Yue 陈拾月
Chinese Lyrics:Ming Huang Li 冥凰、 Xiao Yu Luo 小鱼萝莉

Zhang Jian Xing 仗剑行 Wield The Sword Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Lang De Wa Wa 流浪的蛙蛙 Jiu Yin Zhen Jing 九阴真经 Luan Feng Ming Yuan Chuang Yin Yue Tuan Dui 鸾凤鸣原创音乐团队

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

děng fēi huā yǎn chén 
等   飞  花  掩  尘   
děng xiǎo zhōu bó wěn 
等   小   舟   泊 稳  
biān chéng chuán xiá gē shuí tīng wén 
边   城    传    侠  歌 谁   听   闻  
cōng cōng xiāng féng de gù rén 
匆   匆   相    逢   的 故 人  
bié lái sān liǎng chūn 
别  来  三  两    春   
jiāng hú kuài yì yǒu rén wéi wǒ děng 
江    湖 快   意 有  人  为  我 等   
yǐ fēng yǔ jiān chéng 
以 风   雨 兼   程    
xiàng rén jiān xiào wèn 
向    人  间   笑   问  
lì jīng jiǎ yǔ zhēn jǐ duō fú chén 
历 经   假  与 真   几 多  浮 沉   
làng zǐ rè xuè qīng fēng lěng 
浪   子 热 血  青   锋   冷   
què yǐn yún yá shēn 
却  隐  云  崖 深   
zhú shū yǐng dòng kuī shì wài fēn fēn 
竹  疏  影   动   窥  世  外  纷  纷  
ruǎn hóng shí zhàng lǐ jiū chán 
软   红   十  丈    里 纠  缠   
ài hèn de qiān bàn 
爱 恨  的 牵   绊  
yòu qǐ néng píng sǐ shēng lái duàn 
又  岂 能   凭   死 生    来  断   
shào nián chī kuáng wǎn kuáng lán 
少   年   痴  狂    挽  狂    澜  
yí cùn shuāng rèn yí cùn hán 
一 寸  霜     刃  一 寸  寒  
shí nián xíng xiá zhàng jiàn yǒu hé bù gǎn 
十  年   行   侠  仗    剑   有  何 不 敢  
xǐng shí zhī jǐ bìng jiān zhàn 
醒   时  知  己 并   肩   战   
zuì lǐ mèng lǐ dōu xīn ān 
醉  里 梦   里 都  心  安 
jiāng hú yǒu shì fēi yǒu qī pàn 
江    湖 有  是  非  有  期 盼  
tiān yá lù lái zuò bàn 
天   涯 路 来  作  伴  
ruǎn hóng shí zhàng lǐ jiū chán 
软   红   十  丈    里 纠  缠   
ài hèn de qiān bàn 
爱 恨  的 牵   绊  
yòu qǐ néng píng sǐ shēng lái duàn 
又  岂 能   凭   死 生    来  断   
shào nián xiāng zhī réng wèi wǎn 
少   年   相    知  仍   未  晚  
bì kōng yǒu xīng chuí càn làn 
碧 空   有  星   垂   灿  烂  
nǐ wǒ xiāng shí yú wēi gòng yǐn bēi huān 
你 我 相    识  于 微  共   饮  悲  欢   
dōng hǎi bì bō yòu pāi àn 
东   海  碧 波 又  拍  岸 
cháo qǐ cháo luò tiān dì kuān 
潮   起 潮   落  天   地 宽   
jiāng hú yǒu shì fēi yǒu qī pàn 
江    湖 有  是  非  有  期 盼  
tiān yá lù lái zuò bàn 
天   涯 路 来  作  伴  
mìng tú jiǔ zhuǎn hé xū guǎn 
命   途 九  转    何 须 管   
wàn lǐ bēn fù wéi jūn zhàn 
万  里 奔  赴 为  君  战   
nǐ shuō jīn zhāo yǒu jiǔ qiān jīn bú huàn 
你 说   今  朝   有  酒  千   金  不 换   
yuè yǒu yīn qíng shì yǒu hàn 
月  有  阴  晴   世  有  憾  
qín shēng yī jiù lí rén fǎn 
琴  声    依 旧  离 人  返  
guī chù shì jiāng hú shì suì yuè 
归  处  是  江    湖 是  岁  月  
shì yǔ nǐ de xiào tán 
是  与 你 的 笑   谈  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags