Yun Ti Yu Shi Jing Hai Tang 云梯雨矢敬海棠 Cloud Ladder Rain Arrow To Begonia Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mo Zhen 墨臻 Ka Bu Li 卡布哩

Yun Ti Yu Shi Jing Hai Tang 云梯雨矢敬海棠 Cloud Ladder Rain Arrow To Begonia Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mo Zhen 墨臻 Ka Bu Li 卡布哩

Chinese Song Name:Yun Ti Yu Shi Jing Hai Tang 云梯雨矢敬海棠 
English Translation Name:Cloud Ladder Rain Arrow To Begonia 
Chinese Singer: Mo Zhen 墨臻 Ka Bu Li 卡布哩
Chinese Composer:Mo Zhen 墨臻
Chinese Lyrics:Kun Shou 困兽

Yun Ti Yu Shi Jing Hai Tang 云梯雨矢敬海棠 Cloud Ladder Rain Arrow To Begonia Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mo Zhen 墨臻 Ka Bu Li 卡布哩

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

kǎ : 
卡 : 
fāng dǎn luò yì shēn chūn xīn yǔ yòu wèn 
方   掸  落  一 身   春   新  雨 又  问  
shào nián yào hé chù qù hé chù xún 
少   年   要  何 处  去 何 处  寻  
mò : 
墨 : 
wàng tú xún yì rén liú piàn yǔ dá yǔn 
妄   图 寻  一 人  留  片   语 答 允  
zì wú shí jūn bào jiǔ fǔ qín 
自 吾 识  君  抱  酒  抚 琴  
kǎ : 
卡 : 
mǎn zuò xuān huà wú yín xún shēng chá yīn 
满  座  喧   话  无 垠  询  声    查  音  
lùn zhè yáo yáo cháng jiē hóng fēi chūn 
论  这  遥  遥  长    阶  红   非  春   
mò : 
墨 : 
rèn yì shēn kǔ bìng bìng kuī xīn shén 
任  一 身   苦 病   病   窥  心  神   
yòu sì ēn yǒu qīn qǐ yòu chóu ǒu xiāng dí 
又  似 恩 友  亲  启 又  仇   偶 相    敌 
kǎ : 
卡 : 
zài tūn jǐ bēi chén sù yì gǔn fù duàn dī 
再  吞  几 杯  陈   诉 意 滚  覆 断   堤 
hé gù chí xī yǒu yuè fēi cháng jì 
何 故 池  溪 有  月  非  长    记 
hé : 
合 : 
yóu niàn tiǎo dēng long bì 
犹  念   挑   灯   笼   蔽 
mò : 
墨 : 
què yǒu àn shēn zhú xí 
却  有  暗 深   烛  袭 
hǎi táng yōu xiè zhèng shū dé dōng fēng yì bǐ 
海  棠   幽  谢  正    书  得 东   风   一 笔 
hé : 
合 : 
qíng ài liǎng zì chéng huī yóu fēng qǐ 
情   爱 两    字 成    灰  由  风   起 
niàn bái : 
念   白  : 
xīn zì yí dào jié jiā nán náo 
心  字 一 道  结  痂  难  挠  
jiā běn wú xīn cháo què fù yǒu xīn niǎo 
痂  本  无 心  巢   却  附 有  心  鸟   
kǎ : 
卡 : 
yǔ xiān cái bǎ xiù zhāo léi sì chōu dāo 
雨 仙   才  把 袖  招   雷  似 抽   刀  
luò qí wéi jú què fēi jiù rén yāo 
落  棋 为  局 却  非  旧  人  邀  
mò : 
墨 : 
jiè jiàn zhǎn chī rào jìng dōng pín xī xiào 
借  剑   斩   痴  绕  竟   东   颦  西 效   
zì wú shí jūn shēng sǐ wēi háo 
自 吾 识  君  生    死 微  毫  
kǎ : 
卡 : 
wǒ fēi sān chǐ hán dōng què nán xiāng yōng 
我 非  三  尺  寒  冬   却  难  相    拥   
ruò shēn pī liú xiá yòu zhàn yún yáng 
若  身   披 流  霞  又  蘸   云  阳   
mò : 
墨 : 
zài yǐn xià yì zhōng chái shāo huǒ tǎng 
再  饮  下  一 盅    柴   烧   火  淌   
fù yú shì jiān zhī cháng fù yú nǐ xīn shàng 
赴 于 世  间   之  长    赴 于 你 心  上    
hé : 
合 : 
jí biàn liú xiá sàn rú shuāng jù rú liǔ yáng 
即 便   流  霞  散  如 霜     聚 如 柳  杨   
xíng guò dǒu shān qiào hé jiàn dà huāng 
行   过  陡  山   峭   河 见   大 荒    
kě yì biàn wéi rén jiān 
可 易 变   为  人  间   
wèi gǎi zhèng jī qiāng táng 
未  改  正    畸 腔    膛   
shào nián hǎo guāng jǐng tóng jūn sǐ shēng gòng cháng 
少   年   好  光    景   同   君  死 生    共   尝    
kuài mǎ yōu yáng huā chèn tiān yá zhuāng 
快   马 悠  扬   花  衬   天   涯 妆     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.