Yun Shu Juan 云舒卷 Unwind Cloud Lyrics 歌詞 With Pinyin By Di Shui Wo Ting Yin Yue She 滴水卧听音乐社 Er Wan 贰萬 Si Tong 司潼

Yun Shu Juan 云舒卷 Unwind Cloud Lyrics 歌詞 With Pinyin By Di Shui Wo Ting Yin Yue She 滴水卧听音乐社 Er Wan 贰萬 Si Tong 司潼

Chinese Song Name:Yun Shu Juan 云舒卷
English Translation Name:Unwind Cloud
Chinese Singer: Di Shui Wo Ting Yin Yue She 滴水卧听音乐社 Er Wan 贰萬 Si Tong 司潼
Chinese Composer:Yan Yu Jin 炎羽瑾
Chinese Lyrics:Jiu Xi 九汐

Yun Shu Juan 云舒卷 Unwind Cloud Lyrics 歌詞 With Pinyin By Di Shui Wo Ting Yin Yue She 滴水卧听音乐社 Er Wan 贰萬 Si Tong 司潼

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qǐ tiān guāng zhà pò   shōu mù ǎi chén chén 
启 天   光    乍  破   收   暮 霭 沉   沉   
yì sì jì fán huā   zhī jiǔ zhōu fēng cún 
忆 四 季 繁  花    知  九  州   风   存  
tàn chuāng xià nán míng huì sè wǎng shì kě zēng 
叹  窗     下  难  明   晦  涩 往   事  可 憎   
shēn rú fēi xù kōng zǒng yì shēng 
身   如 飞  絮 倥   偬   一 生    
( wēn kè xíng ) –  sī tóng : 
( 温  客 行   ) –  司 潼   : 
rèn shān hé jiàn yǐng   zhí yì hú chè chéng 
任  山   河 剑   影     执  一 壶 澈  澄    
huǐ sǐ shēng bú jù   hèn yì hé dào fēn 
悔  死 生    不 惧   恨  意 合 道  分  
kǒng cùn guāng xiāo mǐ tú liú zhī yǐng dú shēn 
恐   寸  光    消   弭 徒 留  只  影   独 身   
xīn sì huāng yuán yù xiāo méng chén 
心  似 荒    原   玉 箫   蒙   尘   
luò rì xié yáng yú wēn shàn gǔ diāo líng wēn cún 
落  日 斜  阳   余 温  扇   骨 凋   零   温  存  
yuè huá zhuó zhuó yín guāng qīng lěng duì yǐng shuāng chéng 
月  华  灼   灼   银  光    清   冷   对  影   双     成    
( zhōu zǐ shū ) –  èr wàn : 
( 周   子 舒  ) –  贰 万  : 
bái yī jiā jiàn fēi é  pū huǒ là jù jǐ cùn 
白  衣 挟  剑   飞  蛾 扑 火  蜡 炬 几 寸  
báo yún nóng wù jiāng fēng yú huǒ huǎng rán rù mèng 
薄  云  浓   雾 江    枫   渔 火  恍    然  入 梦   
( wēn kè xíng ) –  sī tóng : 
( 温  客 行   ) –  司 潼   : 
yuè shàng zhī tóu 
月  上    枝  头  
( zhōu zǐ shū ) –  èr wàn : 
( 周   子 舒  ) –  贰 万  : 
chóu shàng méi tóu 
愁   上    眉  头  
hé : 
合 : 
xiào bái yún cāng gǒu 
笑   白  云  苍   狗  
yè yǔ fēng shēng chéng fù yì chéng 
夜 雨 风   声    程    复 一 程    
rén yuē huáng hūn hòu 
人  约  黄    昏  后  
( wēn kè xíng ) –  sī tóng : 
( 温  客 行   ) –  司 潼   : 
bàn shēng chī kuáng 
半  生    痴  狂    
( zhōu zǐ shū ) –  èr wàn : 
( 周   子 舒  ) –  贰 万  : 
yí shì xiāng zhī 
一 世  相    知  
hé : 
合 : 
yuè sè nóng rú jiǔ 
月  色 浓   如 酒  
xié yǐ gāo lóu yù shuō hái xiū 
斜  倚 高  楼  欲 说   还  休  
yǔ jūn huà gù jiù 
与 君  话  故 旧  
( zhōu zǐ shū ) –  èr wàn : 
( 周   子 舒  ) –  贰 万  : 
liè xīng xiù zhī zhèn   niàn gù jiàn qíng shēn 
列  星   宿  之  阵     念   故 剑   情   深   
bàn yuè sè wēn tūn   zhào shān hé qǐ chén 
伴  月  色 温  吞    照   山   河 启 辰   
shǎng hán shuāng xuě yǔ gèng lòu cán yè fēng shēng 
赏    寒  霜     雪  雨 更   漏  残  夜 风   声    
móu sè qiǎn quǎn gū yǒng xiāng zèng 
眸  色 缱   绻   孤 勇   相    赠   
( wēn kè xíng ) –  sī tóng : 
( 温  客 行   ) –  司 潼   : 
yuàn bǎi suì wú yōu   dé piàn kè ān wěn 
愿   百  岁  无 忧    得 片   刻 安 稳  
kěn pēng chá zhǔ jiǔ   yě huī jiàn zhǎng dēng 
肯  烹   茶  煮  酒    也 挥  剑   掌    灯   
guān lái ér wǎng fù xiāng shì yí xiào huí shēn 
观   来  而 往   复 相    视  一 笑   回  身   
yú shēng hé chù mò wèn qián chén 
余 生    何 处  莫 问  前   尘   
( zhōu zǐ shū ) –  èr wàn : 
( 周   子 舒  ) –  贰 万  : 
luò rì xié yáng yú wēn zhí jiàn xiào duì chī chēn 
落  日 斜  阳   余 温  执  剑   笑   对  痴  嗔   
yuè huá zhuó zhuó yín guāng qīng lěng duì yǐng shuāng chéng 
月  华  灼   灼   银  光    清   冷   对  影   双     成    
( wēn kè xíng ) –  sī tóng : 
( 温  客 行   ) –  司 潼   : 
shàn zhǐ rén jiān fēi é  pū huǒ là jù jǐ cùn 
扇   指  人  间   飞  蛾 扑 火  蜡 炬 几 寸  
qīng yún dàn wù wàn jiā dēng huǒ liáo wèi fēng chén 
清   云  淡  雾 万  家  灯   火  寥   慰  风   尘   
( zhōu zǐ shū ) –  èr wàn : 
( 周   子 舒  ) –  贰 万  : 
yuè shàng zhī tóu 
月  上    枝  头  
( wēn kè xíng ) –  sī tóng : 
( 温  客 行   ) –  司 潼   : 
yuè suǒ xīn tóu 
月  锁  心  头  
hé : 
合 : 
fàng dàn zì fēng liú 
放   诞  自 风   流  
hán lù qīng xiāo chéng fù yì chéng 
寒  露 清   宵   程    复 一 程    
rén yuē huáng hūn hòu 
人  约  黄    昏  后  
( zhōu zǐ shū ) –  èr wàn : 
( 周   子 舒  ) –  贰 万  : 
bàn shēng lí luàn 
半  生    离 乱   
( wēn kè xíng ) –  sī tóng : 
( 温  客 行   ) –  司 潼   : 
yí shì xiāng zhī 
一 世  相    知  
hé : 
合 : 
yuè xià tóng xié shǒu 
月  下  同   携  手   
hé fáng qīng lěng shuāng xuě bái tóu 
何 妨   清   冷   霜     雪  白  头  
dài gù dì chóng yóu 
待  故 地 重    游  
yuè shàng zhī tóu yuè suǒ xīn tóu 
月  上    枝  头  月  锁  心  头  
yuè yè zài bǎ jiǔ 
月  夜 再  把 酒  
liǎng xiāng zhí shǒu chéng fù yì chéng 
两    相    执  手   程    复 一 程    
rén yuē huáng hūn hòu 
人  约  黄    昏  后  
bàn shēng xiāng hòu yí shì xiāng zhī 
半  生    相    候  一 世  相    知  
duì zhuó rén rú jiù 
对  酌   人  如 旧  
wú wèi wú qiú yǒu xìng xiāng shǒu 
无 畏  无 求  有  幸   相    守   
yǔ jūn zài tóng yóu 
与 君  再  同   游  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.