Wednesday, April 24, 2024
HomePopYue You Ling Xi 月有灵犀 The Moon Has A Soul Lyrics 歌詞...

Yue You Ling Xi 月有灵犀 The Moon Has A Soul Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhi Su Xi 执素兮

Chinese Song Name:Yue You Ling Xi 月有灵犀 
English Translation Name: The Moon Has A Soul 
Chinese Singer: Zhi Su Xi 执素兮
Chinese Composer:Xiao Yu 小宇 Cosmo
Chinese Lyrics:Qiu Qiu 球球

Yue You Ling Xi 月有灵犀 The Moon Has A Soul Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhi Su Xi 执素兮

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

huā dēng lín láng yóu guò le   yín hé tiān biān 
花  灯   琳  琅   游  过  了   银  河 天   边   
shuí jiè xīn shì xiě shī jiān   chén sān yuàn 
谁   借  心  事  写  诗  笺     陈   三  愿   
jiàn mù xīng méi shào nián 
剑   目 星   眉  少   年   
jīn ān bái mǎ huī cháng biān 
金  鞍 白  马 挥  长    鞭   
tā huí móu   bù chéng piān 
他 回  眸    不 成    篇   
jiàn guò wǎng lái chē mǎ xuān 
见   过  往   来  车  马 喧   
jiàn guò zhū lǚ kè sān qiān 
见   过  珠  履 客 三  千   
wéi tā dán gǎn   wàn wàn rén zhōng 
唯  他 胆  敢    万  万  人  中    
zhēng dé wǒ   líng xī yì diǎn 
争    得 我   灵   犀 一 点   
ruò yù tù xiān dé xián   yāo yì wǎn qiū yuè 
若  玉 兔 仙   得 闲     邀  一 晚  秋  月  
guǎng hán gōng qián   guǎn ěr xiào jiān 
广    寒  宫   前     莞   尔 笑   间   
yì shēng zhǐ wéi tā liú lián 
一 生    只  为  他 流  连   
ruò yù tù xiān dé xián   qiān yí xiàn tuán yuán 
若  玉 兔 仙   得 闲     牵   一 线   团   圆   
kě huì juàn liàn   wǒ men zhǐ jiān 
可 会  眷   恋     我 们  指  尖   
cóng cǐ tóng fù   suì suì yǔ nián nián 
从   此 同   赴   岁  岁  与 年   年   
yán xià yín huā jiàn kāi luò   sì fēi yǔ xiàn 
檐  下  银  花  渐   开  落    似 飞  雨 线   
nǎ cù luò xià shí xiān qǐ   sī mián yán 
哪 簇 落  下  时  掀   起   思 绵   延  
yīn tā shēng de chī niàn 
因  他 生    的 痴  念   
suí tā rù mèng bù jué qiǎn 
随  他 入 梦   不 觉  浅   
qióng lóu gē   guà zuǐ biān 
琼    楼  歌   挂  嘴  边   
jiàn guò wǎng lái chē mǎ xuān 
见   过  往   来  车  马 喧   
jiàn guò zhū lǚ kè sān qiān 
见   过  珠  履 客 三  千   
wéi tā dán gǎn   wàn wàn rén zhōng 
唯  他 胆  敢    万  万  人  中    
zhēng dé wǒ   líng xī yì diǎn 
争    得 我   灵   犀 一 点   
ruò yù tù xiān dé xián   yāo yì wǎn qiū yuè 
若  玉 兔 仙   得 闲     邀  一 晚  秋  月  
guǎng hán gōng qián   guǎn ěr xiào jiān 
广    寒  宫   前     莞   尔 笑   间   
yì shēng zhǐ wéi tā liú lián 
一 生    只  为  他 流  连   
ruò yù tù xiān dé xián   qiān yí xiàn tuán yuán 
若  玉 兔 仙   得 闲     牵   一 线   团   圆   
kě huì juàn liàn   wǒ men zhǐ jiān 
可 会  眷   恋     我 们  指  尖   
cóng cǐ tóng fù   suì suì yǔ nián nián 
从   此 同   赴   岁  岁  与 年   年   
ruò yù tù xiān dé xián   yāo yì wǎn qiū yuè 
若  玉 兔 仙   得 闲     邀  一 晚  秋  月  
guǎng hán gōng qián   guǎn ěr xiào jiān 
广    寒  宫   前     莞   尔 笑   间   
yì shēng zhǐ wéi tā liú lián 
一 生    只  为  他 流  连   
ruò yù tù xiān dé xián   qiān yí xiàn tuán yuán 
若  玉 兔 仙   得 闲     牵   一 线   团   圆   
kě huì juàn liàn   wǒ men zhǐ jiān 
可 会  眷   恋     我 们  指  尖   
cóng cǐ tóng fù   suì suì yǔ nián nián 
从   此 同   赴   岁  岁  与 年   年   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags