Categories
Pop

Yue Tao 月逃 Month To Escape Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shuang Sheng 双笙

Chinese Song Name: Yue Tao 月逃 
English Tranlation Name: Month To Escape
Chinese Singer: Shuang Sheng 双笙
Chinese Composer: Mao Sheng 猫剩
Chinese Lyrics: Wen Lang 温莨

Yue Tao 月逃 Month To Escape Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shuang Sheng 双笙

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yān huǒ dǎ hē qian   tiān hé tōu liū le shàng xián 
烟  火  打 呵 欠     天   河 偷  溜  了 上    弦   
yì mǎ yòu xīn yuán   zhuàng fān le qiān hú xīng zhǎn 
意 马 又  心  猿     撞     翻  了 千   斛 星   盏   
wǒ yáo huàng zú jiān   chì jiǎo dàng qǐ xiǎo péng chuán 
我 摇  晃    足 尖     赤  脚   荡   起 小   篷   船    
cèng yì ěr chàng dàn   chàng de shì jiāng hú wài zhuàn 
蹭   一 耳 唱    弹    唱    的 是  江    湖 外  传    
nà sī zhèng shì jiàn   zhè sī yāo he zhe kào àn 
那 厮 正    拭  剑     这  厮 吆  喝 着  靠  岸 
bīng xuě gé lí pán   jīng dōu xiǎo bǐng sū liǎng miàn 
冰   雪  蛤 蜊 盘    京   都  小   饼   酥 两    面   
shuǐ běi zhì lǐng nán   pēng rù zhú lán fāng cùn jiān 
水   北  至  岭   南    烹   入 竹  篮  方   寸  间   
fēng wèi jǐ qiān nián   xiǎo fàn jiān shàng dàng qiū qiān 
风   味  几 千   年     小   贩  肩   上    荡   秋  千   
bái cí wǎn   tóu zǐ dī liū zhuǎn 
白  瓷 碗    骰  子 嘀 溜  转    
qǔ liǔ àn   tóng bǎn dī liū yuán 
曲 柳  案   铜   板  嘀 溜  圆   
yā liù diǎn   yòu shū liù wén qián 
押 六  点     又  输  六  文  钱   
yī xiù jiān   tuì xià dài mào chuàn 
衣 袖  间     褪  下  玳  瑁  钏    
qiě kàn wǒ   yíng gè pén bō mǎn 
且  看  我   赢   个 盆  钵 满  
tiān zì jiān   jiǔ yáo jiào gè biàn 
天   字 间     酒  肴  叫   个 遍   
bǐ qǐ zhè   mí lóu de shí dān 
比 起 这    迷 楼  的 食  单  
qiān jīn zài cè yě bú gòu kàn 
千   金  在  侧 也 不 够  看  
hǎi hǎi rén jiān wǒ jí zú qiǎn qiǎn 
海  海  人  间   我 汲 足 浅   浅   
fú làng xián sǎn 
浮 浪   闲   散  
xǐ shì rú xīng zǐ chún chè de xǐ huan 
喜 是  如 星   子 纯   澈  的 喜 欢   
shì piāo mèi piān piān 
是  飘   袂  翩   翩   
bīng zhèn guò shì fēi   táng shuǐ lín guò huǎng yán  
冰   镇   过  是  非    糖   水   淋  过  谎    言   
rù hóu jiù biàn dé suān yòu tián 
入 喉  就  变   得 酸   又  甜   
zòng shì xiān zǐ guǎng hán 
纵   是  仙   子 广    寒  
yě ān xīn qī zài tíng qiáo shuǐ pàn 
也 安 心  栖 在  亭   桥   水   畔  
jiāng zhè yì fāng xiáo qiǎo rén jiān tōu kàn 
将    这  一 方   小   巧   人  间   偷  看  
mì guǒ qī bǎo jiān   zhēn zhū méi gui niàng tāng yuán 
蜜 果  七 宝  煎     珍   珠  玫  瑰  酿    汤   圆   
mò běi yáng zhī tuán   gū sū jiàng yā qiē chéng piàn 
漠 北  羊   脂  团     姑 苏 酱    鸭 切  成    片   
qiān wàn lǐ hé shān   pēng rù dié wǎn fāng cùn jiān 
千   万  里 河 山     烹   入 碟  碗  方   寸  间   
fēng wèi jǐ qiān nián   jīn yè xiāo yáo chún chǐ jiān 
风   味  几 千   年     今  夜 逍   遥  唇   齿  间   
fā jì zān   zhū yù dī liū yuán 
发 髻 簪    珠  玉 嘀 溜  圆   
jǐng xiàng jiān   yīng luò dī liū zhuǎn 
颈   项    间     璎   珞  嘀 溜  转    
rù dàng pù   jiē dàng chéng yín qián 
入 当   铺   皆  当   成    银  钱   
piān shēng wǒ   lì luo zuò shào nián 
偏   生    我   利 落  做  少   年   
zuò shào nián   què wù dé qīng yǎn 
做  少   年     却  误 得 青   眼  
dé qīng yǎn   què bǎi shǒu lián lián 
得 青   眼    却  摆  手   连   连   
shì bu shì   yuè xià de lǎo tóu 
是  不 是    月  下  的 老  头  
fān huā shéng luàn yòng wǒ hóng xiàn 
翻  花  绳    乱   用   我 红   线   
hǎi hǎi rén jiān wǒ jí zú qiǎn qiǎn 
海  海  人  间   我 汲 足 浅   浅   
fú làng xián sǎn 
浮 浪   闲   散  
xǐ shì rú xīng zǐ chún chè de xǐ huan 
喜 是  如 星   子 纯   澈  的 喜 欢   
shì piāo mèi piān piān 
是  飘   袂  翩   翩   
bīng zhèn guò shì fēi   táng shuǐ lín guò huǎng yán  
冰   镇   过  是  非    糖   水   淋  过  谎    言   
rù hóu jiù biàn dé suān yòu tián 
入 喉  就  变   得 酸   又  甜   
zòng shì xiān zǐ guǎng hán 
纵   是  仙   子 广    寒  
yě ān xīn qī zài tíng qiáo shuǐ pàn 
也 安 心  栖 在  亭   桥   水   畔  
jiāng zhè yì fāng xiáo qiǎo rén jiān tōu kàn 
将    这  一 方   小   巧   人  间   偷  看  
ā    ā    ā    ā  
啊   啊   啊   啊 
wǒ zhuī zhe yuè liang rào hé àn   fān guò qiáng yán 
我 追   着  月  亮    绕  河 岸   翻  过  墙    沿  
zǒng táo bú guò suì yuè 
总   逃  不 过  岁  月  
zhè pǐ xiǎo bái mǎ zhuī zhuī gǎn gǎn 
这  匹 小   白  马 追   追   赶  赶  
ruò yǒu yí rì kuài huo xīn xiān 
若  有  一 日 快   活  新  鲜   
jiē chéng le fàn huáng shū běn lǐ jiù fēng yè 
皆  成    了 泛  黄    书  本  里 旧  枫   叶 
zuò kàn yān huǒ lán shān 
坐  看  烟  火  阑  珊   
hé yuè liang   dǐ zú tóng mián 
和 月  亮      抵 足 同   眠   
jiù rèn tā wǎng shì suí yún wù xiāo sàn 
就  任  他 往   事  随  云  雾 消   散  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.