Categories
Pop

Yue Ban Wang Yun Shan 月半望云山 Moon Half Wangyun Mountain Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚

Chinese Song Name: Yue Ban Wang Yun Shan 月半望云山
English Translation Name: Moon Half Wangyun Mountain
Chinese Singer: Li Yu Gang 李玉刚
Chinese Composer: Chen Peng Jie 陈鹏杰
Chinese Lyrics: Liao Jian Zhong 廖建中

Yue Ban Wang Yun Shan 月半望云山 Moon Half Wangyun Mountain Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yuè bàn wàng yún shān zài xiàn shì tīng 
月  半  望   云  山   在  线   试  听   
jīn xī hé xī   píng lán wèn míng yuè 
今  夕 何 夕   凭   栏  问  明   月  
xiān shān qióng gé   fán huā zhī shí jié 
仙   山   琼    阁   繁  花  知  时  节  
xiào tán qīng shǐ   shuí kě qí shòu rú shān yuè 
笑   谈  青   史    谁   可 齐 寿   如 山   岳  
gōng guò zì yǒu   hòu lái rén shū xiě 
功   过  自 有    后  来  人  书  写  
yún huī yù yǔ   qīng fēng fǔ shí jiē 
云  辉  玉 宇   清   风   抚 石  阶  
xiān rén qí hè   yuān fēi bàn yú yuè 
仙   人  骑 鹤   鸢   飞  伴  鱼 跃  
cè tīng zhōng gǔ   xiāo mǐ bǎi nán yǔ qiān jié 
侧 听   钟    鼓   消   弭 百  难  与 千   劫  
qián chén wǎng shì   zèng yǔ shuí fān yuè 
前   尘   往   事    赠   与 谁   翻  阅  
duō shǎo cì   yuè bàn wàng yún shān 
多  少   次   月  半  望   云  山   
kàn nà huā kāi yǔ huā xiè 
看  那 花  开  与 花  谢  
tàn guāng yīn   rú liú shuǐ bù shě   zhòu yè 
叹  光    阴    如 流  水   不 舍    昼   夜 
ā  
啊 
rè xuè háo qíng   zhì jīn yóu   bù xiē 
热 血  豪  情     至  今  尤    不 歇  
yún huī yù yǔ   qīng fēng fǔ shí jiē 
云  辉  玉 宇   清   风   抚 石  阶  
xiān rén qí hè   yuān fēi bàn yú yuè 
仙   人  骑 鹤   鸢   飞  伴  鱼 跃  
cè tīng zhōng gǔ   xiāo mǐ bǎi nán yǔ qiān jié 
侧 听   钟    鼓   消   弭 百  难  与 千   劫  
qián chén wǎng shì   zèng yǔ shuí fān yuè 
前   尘   往   事    赠   与 谁   翻  阅  
duō shǎo cì   yuè bàn wàng yún shān 
多  少   次   月  半  望   云  山   
kàn nà huā kāi yǔ huā xiè 
看  那 花  开  与 花  谢  
tàn guāng yīn   rú liú shuǐ bù shě   zhòu yè 
叹  光    阴    如 流  水   不 舍    昼   夜 
ā  
啊 
rè xuè háo qíng   zhì jīn yóu   bù xiē 
热 血  豪  情     至  今  尤    不 歇  
duō shǎo cì   yuè bàn wàng yún shān 
多  少   次   月  半  望   云  山   
kàn nà dēng huǒ jiàn míng miè 
看  那 灯   火  渐   明   灭  
mò děng xián   shào nián xīn zhuàng huái   jī liè 
莫 等   闲     少   年   心  壮     怀     激 烈  
ā  
啊 
chéng píng shèng shì   bǎi nián yuē   qíng qiē 
承    平   盛    世    百  年   约    情   切  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.