Wednesday, May 22, 2024
HomePopYuan Ye 元夜 Rice Glue Ball Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huang...

Yuan Ye 元夜 Rice Glue Ball Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huang Shi Fu 黄诗扶

Chinese Song Name: Yuan Ye 元夜
English Tranlation Name: Rice Glue Ball
Chinese Singer: Huang Shi Fu 黄诗扶
Chinese Composer: Xi Feng 溪风
Chinese Lyrics: Ou Yang Xiu 欧阳修 Huo Huo 火火

Yuan Ye 元夜 Rice Glue Ball Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huang Shi Fu 黄诗扶

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qù nián yuán yè shí 
去 年   元   夜 时  
huā shì dēng rú zhòu 
花  市  灯   如 昼   
yuè shàng liǔ shāo tóu 
月  上    柳  梢   头  
rén yuē huáng hūn hòu 
人  约  黄    昏  后  
jīn nián yuán yè shí 
今  年   元   夜 时  
yuè yǔ dēng yī jiù 
月  与 灯   依 旧  
bú jiàn qù nián rén 
不 见   去 年   人  
lèi shī chūn shān xiù 
泪  湿  春   衫   袖  
chéng nán yè xíng gē 
城    南  夜 行   歌 
jīn lǚ chèn qǐ luó 
金  缕 趁   绮 罗  
lán shè xiāng fú lián bù yáo 
兰  麝  香    浮 莲   步 摇  
yuè xià chūn shān báo 
月  下  春   衫   薄  
dēng yǐng zhú yàn huǒ 
灯   影   逐  焰  火  
sī zhú dòng shēng gē 
丝 竹  动   笙    歌 
rén cháo xuān fèi yún bìn luàn 
人  潮   喧   沸  云  鬓  乱   
gōng zǐ shí zhuì é  
公   子 拾  坠   蛾 
hū rán sì miàn xuān huá 
忽 然  四 面   喧   哗  
tīng jiàn yān huā yì shēng zhà 
听   见   烟  花  一 声    炸  
xià dé wǒ jiāo róng shī sè 
吓  得 我 娇   容   失  色 
jiǎo bù liàng qiāng qiāo shēng mà 
脚   步 踉    跄    悄   声    骂 
bèi hòu yǒu rén qīng qīng hāi 
背  后  有  人  轻   轻   咳  
bǎ tóu zhuǎn qù kàn tā 
把 头  转    去 看  他 
tā shǒu lǐ ná de mò bú shì 
他 手   里 拿 的 莫 不 是  
wǒ chū mén dài de nà duǒ zhū huā 
我 出  门  戴  的 那 朵  珠  花  
liǎn shàng fēi hóng xiá 
脸   上    飞  红   霞  
xīn tóu rú lù zhuàng 
心  头  如 鹿 撞     
nè nè bù néng yán 
讷 讷 不 能   言  
yí shēn wú chù cáng 
移 身   无 处  藏   
gōng zǐ xiào wèi yǔ 
公   子 笑   未  语 
hái chāi yú fā shàng 
还  钗   于 发 上    
cā jiān jiāng xíng qù 
擦 肩   将    行   去 
àn àn yí xiāng náng 
暗 暗 遗 香    囊   
yíng yíng diǎn zhū cuì 
盈   盈   点   珠  翠  
dàn dàn sǎo é  méi 
淡  淡  扫  蛾 眉  
yòu shì yì nián yuán yè shí 
又  是  一 年   元   夜 时  
yuè sè cháng rú shuǐ 
月  色 常    如 水   
kuǎn kuǎn fù dēng huì 
款   款   赴 灯   会  
rǎng rǎng nán zhì běi 
攘   攘   南  至  北  
bǎo mǎ xiāng chē shí lǐ dēng 
宝  马 香    车  十  里 灯   
yù xún gōng zǐ shuí 
欲 寻  公   子 谁   
yòu kàn tiān jiē dēng zhú 
又  看  天   街  灯   烛  
yī jiù huǒ shù kāi yín huā 
依 旧  火  树  开  银  花  
shēn biān lái lái qù qù 
身   边   来  来  去 去 
yǒu qíng rén jiāng shǒu ér sī bǎ 
有  情   人  将    手   儿 厮 把 
yǒu rén yì shēn bái yī 
有  人  一 身   白  衣 
hán xiào kàn wǒ yīng jùn yòu xiāo sǎ 
含  笑   看  我 英   俊  又  潇   洒 
wǒ zǐ xì qiáo lái 
我 仔 细 瞧   来  
āi   kě xī bú shì tā 
唉   可 惜 不 是  他 
fēng yuè yǐn rén zuì 
风   月  引  人  醉  
jiā qī yìng nán wàng 
佳  期 应   难  忘   
yù lòu pín pín cuī 
玉 漏  频  频  催  
bù jiě xiāng sī cháng 
不 解  相    思 长    
jù jìn huī sì xuě 
炬 尽  灰  似 雪  
yù shù wěi hóng zhuāng 
玉 树  委  红   妆     
kě lián lán shān chù 
可 怜   阑  珊   处  
tú liú yì lǚ xiāng 
徒 留  一 缕 香    
qù nián yuán yè shí 
去 年   元   夜 时  
huā shì dēng rú zhòu 
花  市  灯   如 昼   
yuè shàng liǔ shāo tóu 
月  上    柳  梢   头  
rén yuē huáng hūn hòu 
人  约  黄    昏  后  
jīn nián yuán yè shí 
今  年   元   夜 时  
yuè yǔ dēng yī jiù 
月  与 灯   依 旧  
bú jiàn qù nián rén 
不 见   去 年   人  
lèi shī chūn shān xiù 
泪  湿  春   衫   袖  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags