Yuan Ge Xing 愿歌行 To Poetry Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hu Xia 胡夏 Fox Xia

Yuan Ge Xing 愿歌行 To Poetry Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Yuan Ge Xing 愿歌行 
English Tranlation Name: To Poetry
Chinese Singer: Hu Xia 胡夏 Fox Xia
Chinese Composer: Liu Xuan Dou 刘炫豆
Chinese Lyrics: Zhu Zhu 朱朱 Zhang Jing Yi 张靖怡

Yuan Ge Xing 愿歌行 To Poetry Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hu Xia 胡夏 Fox Xia

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

guó yǒu chéng xī chéng sì fāng 
国  有  城    兮 城    四 方   
chéng yǒu jūn xī rén yǐ cháng 
城    有  君  兮 仁  以 长    
chén zhōng néng xī wéi dòng liáng 
臣   忠    能   兮 为  栋   梁    
jūn yǒu hòu xī chí zhèng fāng 
君  有  后  兮 持  正    方   
zǐ jiē shòu duǎn chǔ luò páng 
子 皆  寿   短   储  落  旁   
nǚ yì jiāo niù zhōng huáng huáng 
女 亦 娇   拗  终    惶    惶    
rán mín yì jiē jūn zí nǚ 
然  民  亦 皆  君  子 女 
shì jǐng píng níng bǎi xìng kāng 
市  井   平   宁   百  姓   康   
wéi yuàn wǒ néng yí rì wéi jǐ 
惟  愿   我 能   一 日 为  己 
cóng xīn cóng xiào wù sī fù lǐ 
从   心  从   孝   勿 思 复 礼 
wéi fū zì qíng yú nèi 
为  夫 恣 情   于 内  
wéi fù shì dú yú xī 
为  父 舐  犊 于 膝 
shí qīng yú chū wú shū lí 
识  卿   于 初  无 疏  离 
dàn yuàn wú néng jìn jié qí yù 
但  愿   吾 能   尽  节  其 欲 
yì jūn yì fù wù yōu dàn xī 
亦 君  亦 父 勿 忧  旦  夕 
shèn nǎi jūn dé zhī shǒu  
慎   乃  君  德 之  首    
mín wéi tiān xià gēn jī  
民  为  天   下  根  基  
wéi sì hǎi píng níng hé gǎn zì yì 
为  四 海  平   宁   何 敢  恣 意 
zǐ jiē shòu duǎn chǔ luò páng 
子 皆  寿   短   储  落  旁   
nǚ yì jiāo niù zhōng huáng huáng 
女 亦 娇   拗  终    惶    惶    
rán mín yì jiē jūn zí nǚ 
然  民  亦 皆  君  子 女 
shì jǐng píng níng bǎi xìng kāng 
市  井   平   宁   百  姓   康   
wéi yuàn wǒ néng yí rì wéi jǐ 
惟  愿   我 能   一 日 为  己 
cóng xīn cóng xiào wù sī fù lǐ 
从   心  从   孝   勿 思 复 礼 
wéi fū zì qíng yú nèi 
为  夫 恣 情   于 内  
wéi fù shì dú yú xī 
为  父 舐  犊 于 膝 
shí qīng yú chū wú shū lí 
识  卿   于 初  无 疏  离 
dàn yuàn wú néng jìn jié qí yù 
但  愿   吾 能   尽  节  其 欲 
yì jūn yì fù wù yōu dàn xī 
亦 君  亦 父 勿 忧  旦  夕 
shèn nǎi jūn dé zhī shǒu  
慎   乃  君  德 之  首    
mín wéi tiān xià gēn jī  
民  为  天   下  根  基  
wéi sì hǎi píng níng hé gǎn zì yì 
为  四 海  平   宁   何 敢  恣 意 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.