Saturday, December 9, 2023
HomePopYuan Fen Yi Dao Qiao 缘分一道桥 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang...

Yuan Fen Yi Dao Qiao 缘分一道桥 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Li Hong 王力宏 Alexander Leehom Wang Tan Wei Wei 谭维维 Sitar Tan

Chinese Song Name:Yuan Fen Yi Dao Qiao 缘分一道桥
English Tranlation Name: Fate Is A Bridge
Chinese Singer:  Wang Li Hong 王力宏 Alexander Leehom Wang Tan Wei Wei 谭维维 Sitar Tan
Chinese Composer:  Wang Li Hong 王力宏 Alexander Leehom Wang 
Chinese Lyrics:  Fang Wen Shan 方文山

Yuan Fen Yi Dao Qiao 缘分一道桥 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Li Hong 王力宏 Alexander Leehom Wang Tan Wei Wei 谭维维 Sitar Tan

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

nán : 
男  : 
qín shí míng yuè hàn shí guān 
秦  时  明   月  汉  时  关   
wàn lǐ cháng zhēng rén wèi hái 
万  里 长    征    人  未  还  
dàn shǐ lóng chéng fēi jiāng zài 
但  使  龙   城    飞  将    在  
bù jiāo hú mǎ dù yīn shān 
不 教   胡 马 度 阴  山   
nǚ : 
女 : 
láng yān qiān lǐ luàn zàng gǎng 
狼   烟  千   里 乱   葬   岗   
luàn shì gū hún wú rén fǎng 
乱   世  孤 魂  无 人  访   
wú yán cāng tiān bǐ mò hán 
无 言  苍   天   笔 墨 寒  
bǐ dāo chūn qiū yǐ xuè cháng 
笔 刀  春   秋  以 血  偿    
nán : 
男  : 
tán ài hèn   bù néng liáo cǎo 
谈  爱 恨    不 能   潦   草  
zhàn gǔ qiāo ā  qiāo 
战   鼓 敲   啊 敲   
yòng xìn rèn   lì xià shì yán wǒ lái áo 
用   信  任    立 下  誓  言  我 来  熬 
nǚ : 
女 : 
zhè yuán fèn   xiàng yí dào qiáo 
这  缘   分    像    一 道  桥   
jīng qí piāo ya piāo 
旌   旗 飘   呀 飘   
nǐ xiǎng zǒu 
你 想    走  
jiù qǐng lì mǎ chōu dāo 
就  请   立 马 抽   刀  
ài yì bǐ gōu xiāo 
爱 一 笔 勾  销   
hé : 
合 : 
tán ài hèn   bù néng liáo cǎo 
谈  爱 恨    不 能   潦   草  
hóng chén shāo ya shāo 
红   尘   烧   呀 烧   
yǐ shēng sǐ   wú kuì zhèng míng shuí zhòng yào 
以 生    死   无 愧  证    明   谁   重    要  
nǚ : 
女 : 
zhè yuán fèn   xiàng yí dào qiáo 
这  缘   分    像    一 道  桥   
gù shi qiáo yi qiáo 
故 事  瞧   一 瞧   
nán : 
男  : 
zǒu tiān yá 
走  天   涯 
nǐ wǒ xiè xià zhàn páo 
你 我 卸  下  战   袍  
hé : 
合 : 
mèng huí cháng chéng yáo 
梦   回  长    城    谣  
nán : 
男  : 
qín shí míng yuè hàn shí guān 
秦  时  明   月  汉  时  关   
wàn lǐ cháng zhēng rén wèi hái 
万  里 长    征    人  未  还  
dàn shǐ lóng chéng fēi jiāng zài 
但  使  龙   城    飞  将    在  
bù jiāo hú mǎ dù yīn shān 
不 教   胡 马 度 阴  山   
nǚ : 
女 : 
xuè ròu zhù chéng wàn jiàn chuān 
血  肉  筑  城    万  箭   穿    
kuī jiǎ rǎn xuè yìng yuè guāng 
盔  甲  染  血  映   月  光    
yuǎn fāng hú jiā cuī duàn cháng 
远   方   胡 笳  催  断   肠    
láng háo zhòu qǐ zhèn biān guān 
狼   嚎  骤   起 震   边   关   
tán ài hèn   bù néng liáo cǎo 
谈  爱 恨    不 能   潦   草  
zhàn gǔ qiāo ya qiāo 
战   鼓 敲   呀 敲   
yòng xìn rèn   lì xià shì yán wǒ lái áo 
用   信  任    立 下  誓  言  我 来  熬 
nán : 
男  : 
zhè yuán fèn   xiàng yí dào qiáo 
这  缘   分    像    一 道  桥   
jīng qí piāo ya piāo 
旌   旗 飘   呀 飘   
nǐ xiǎng zǒu 
你 想    走  
jiù qǐng lì mǎ chōu dāo 
就  请   立 马 抽   刀  
hé : 
合 : 
ài yì bǐ gōu xiāo 
爱 一 笔 勾  销   
tán ài hèn   bù néng liáo cǎo 
谈  爱 恨    不 能   潦   草  
hóng chén shāo ya shāo 
红   尘   烧   呀 烧   
nán : 
男  : 
yǐ shēng sǐ   wú kuì zhèng míng shuí zhòng yào 
以 生    死   无 愧  证    明   谁   重    要  
nǚ : 
女 : 
zhè yuán fèn   xiàng yí dào qiáo 
这  缘   分    像    一 道  桥   
gù shi qiáo yi qiáo 
故 事  瞧   一 瞧   
nán : 
男  : 
zǒu tiān yá 
走  天   涯 
nǐ wǒ xiè xià zhàn páo 
你 我 卸  下  战   袍  
hé : 
合 : 
mèng huí cháng chéng yáo 
梦   回  长    城    谣  
zhè yuán fèn   xiàng yí dào qiáo 
这  缘   分    像    一 道  桥   
gù shi qiáo yi qiáo 
故 事  瞧   一 瞧   
zǒu tiān yá 
走  天   涯 
nǐ wǒ xiè xià zhàn páo 
你 我 卸  下  战   袍  
mèng huí cháng chéng yáo 
梦   回  长    城    谣  

English Translation For Yuan Fen Yi Dao Qiao 缘分一道桥 Lyrics

Qin Shiming Moon Han Shiguan

Miles Long March people have not returned

But make Dragon City Fly will be in

Don't teach Humadu Yinshan

Wolf smoke is a thousand miles of mass burial post

The lonely souls of the world are not visited

Speechless Heaven and Ice

Pen knife spring and autumn with blood compensation

Talk about love and hate, you can't scribbl

War drum mings, knocks.

With trust, make a vow that I'll get through it.

This fate is like a bridge.

Flag fluttering

You want to go.

Just pull the knife right away.

Love a write-off

Talk about love and hate, you can't scribbl

Red dust burning

To prove who's important with a sense of life and death.

This fate is like a bridge.

The story is a look.

Go to the end of the world

You and I remove the robe

Dreamback to the Great Wall Ballad

Qin Shiming Moon Han Shiguan

Miles Long March people have not returned

But make Dragon City Fly will be in

Don't teach Humadu Yinshan

Flesh and blood to build the city million arrowwear

Armor dyed blood to reflect the moonlight

Far away, husks cut their intestines.

The wolf burst into shock and the border.

Talk about love and hate, you can't scribbl

War drum mings, knocks.

With trust, make a vow that I'll get through it.

This fate is like a bridge.

Flag fluttering

You want to go.

Just pull the knife right away.

Love a write-off

Talk about love and hate, you can't scribbl

Red dust burning

To prove who's important with a sense of life and death.

This fate is like a bridge.

The story is a look.

Go to the end of the world

You and I remove the robe

Dreamback to the Great Wall Ballad

This fate is like a bridge.

The story is a look.

Go to the end of the world

You and I remove the robe

Dreamback to the Great Wall Ballad

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags