Yu Zi Tong Ze 与子同泽 Lyrics 歌詞 With Pinyin By KBShinya

Yu Zi Tong Ze 与子同泽 Lyrics 歌詞 With Pinyin By KBShinya

Chinese Song Name: Yu Zi Tong Ze 与子同泽
English Tranlation Name: Jersey With The Child
Chinese Singer: KBShinya
Chinese Composer: Ta Ku 塔库
Chinese Lyrics: Hu Hu 糊糊

Yu Zi Tong Ze 与子同泽 Lyrics 歌詞 With Pinyin By KBShinya

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

táo huā tàng guò de méi yǎn shēng téng qǐ liè yàn 
桃  花  烫   过  的 眉  眼  升    腾   起 烈  焰  
liú luò xià chuán shuō jīng dòng fēng yuè 
流  落  下  传    说   惊   动   风   月  
kuà làng zhuō cháng jīng qiě xiū kàn shēng shēng miè miè 
跨  浪   捉   长    鲸   且  休  看  生    生    灭  灭  
yú shì shào nián yǔ shào nián xiāng jiàn 
于 是  少   年   与 少   年   相    见   
cháng jiē wài   bì yún jiān 
长    街  外    碧 云  间   
chū cì zhào miàn   mǎn chéng liǔ sī quán 
初  次 照   面     满  城    柳  丝 蜷   
yī guàn shèng xuě   rú zhuó rú mó   piān xiān 
衣 冠   胜    雪    如 琢   如 磨   翩   跹   
cóng rì chū   dào rì mù 
从   日 出    到  日 暮 
tiǎo dēng bǐng zhú   liáo chè cháng yè 
挑   灯   秉   烛    聊   彻  长    夜 
zhòu rán tài píng shì yǐ huāng táng biàn 
骤   然  太  平   世  已 荒    唐   变   
xiào ěr   zǐ diàn qīng léi 
笑   尔   紫 电   青   雷  
bù kān yí nù   hé xū yì kū 
不 堪  一 怒   何 需 一 哭 
dài wǒ   dǎo pò qián kūn 
待  我   捣  破 乾   坤  
chóng zhěng shān hé tú 
重    整    山   河 图 
kàn jūn   cháng shēn yù lì 
看  君    长    身   玉 立 
piāo rán ér zhì   tiān dì qīng fù 
飘   然  而 至    天   地 倾   覆 
fāng jiào   gù rén rú gù   cǐ xīn bù gū 
方   觉     故 人  如 故   此 心  不 孤 
fú bō gōu lè chū qián shì jīn shēng nà zhāng liǎn 
浮 波 勾  勒 出  前   世  今  生    那 张    脸   
hái wèi kàn qīng biàn duǒ jìn liú nián 
还  未  看  清   便   躲  进  流  年   
huí xiǎng qǐ háo zhì nuò yán bào quán duì cāng tiān 
回  想    起 豪  掷  诺  言  抱  拳   对  苍   天   
yú shì shào nián yǔ shào nián chóng jiàn 
于 是  少   年   与 少   年   重    见   
chén táng guān   dōng hǎi biān 
陈   塘   关     东   海  边   
sān zǎi dà mèng   jiàn cì shēng hóng lián 
三  载  大 梦     渐   次 生    红   莲   
nián zhuǎn ér jīn   rú chén rú yān   rén jiān 
辗   转    而 今    如 尘   如 烟    人  间   
dài tà píng   shí fāng jiè 
待  踏 平     十  方   界  
shuí yǔ shuí gòng   zuì dǎo zūn qián 
谁   与 谁   共     醉  倒  樽  前   
wèi céng tàn shǒu yǐ xiān xíng bìng jiān 
未  曾   探  手   已 先   行   并   肩   
xiào ěr   zǐ diàn qīng léi 
笑   尔   紫 电   青   雷  
bù kān yí nù   hé xū yì kū 
不 堪  一 怒   何 需 一 哭 
dài wǒ   dǎo pò qián kūn 
待  我   捣  破 乾   坤  
chóng zhěng shān hé tú 
重    整    山   河 图 
kàn jūn   cháng shēn yù lì 
看  君    长    身   玉 立 
piāo rán ér zhì   tiān dì qīng fù 
飘   然  而 至    天   地 倾   覆 
fāng jiào   gù rén rú gù   cǐ xīn bù gū 
方   觉     故 人  如 故   此 心  不 孤 
rèn shì   zì zai liáo dǎo 
任  是    自 在  潦   倒  
tī gǔ hái fù   tī ròu hái mǔ 
剔 骨 还  父   剔 肉  还  母 
liú xià   xiāo yáo hún pò 
留  下    逍   遥  魂  魄 
yuǎn wàng duàn cháng chù 
远   望   断   肠    处  
xìng ér   wàn zhǒng bēi huān 
幸   而   万  种    悲  欢   
yì shēng dí yǒu   jiē yǐ rù mù 
一 生    敌 友    皆  已 入 目 
yáo yì   hǎi luó shēng zhōng   yuè xià qīng sù 
遥  忆   海  螺  声    中      月  下  轻   诉 
lái qù duō mò lù yòu céng tóng zǒu qióng tú 
来  去 多  陌 路 又  曾   同   走  穷    途 
yù lóu jīn wū zǎo huà zhuó tǔ 
玉 楼  金  屋 早  化  浊   土 
cǐ zāo fù xū wú   nán cè jié shù 
此 遭  赴 虚 无   难  测 劫  数  
chéng mó yì hé rú 
成    魔 亦 何 如 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.