Yu Xi Tan 虞兮叹 Sighing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wen Ren Ting Shu 闻人听书

Yu Xi Tan 虞兮叹 Sighing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wen Ren Ting Shu 闻人听书

Chinese Song Name:Yu Xi Tan 虞兮叹 
English Tranlation Name:Sighing
Chinese Singer: Wen Ren Ting Shu 闻人听书
Chinese Composer:Zhu He 祝何
Chinese Lyrics:Zhu He 祝何

Yu Xi Tan 虞兮叹 Sighing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wen Ren Ting Shu 闻人听书

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chǔ hé liú shā jǐ jù sàn 
楚  河 流  沙  几 聚 散  
rì yuè cāng sāng jìn biàn huàn 
日 月  沧   桑   尽  变   换   
luàn shì duō shǎo hóng yán huàn yì shēng cháng tàn 
乱   世  多  少   红   颜  换   一 声    长    叹  
shuí céng jù lù tà pò le qín guān 
谁   曾   巨 鹿 踏 破 了 秦  关   
qiān lǐ bīng gē xuè rǎn 
千   里 兵   戈 血  染  
zhōng jiū yě bú guò shì fēng qīng yún dàn 
终    究  也 不 过  是  风   轻   云  淡  
cháng qiāng cè mǎ píng tiān xià 
长    枪    策 马 平   天   下  
cǐ fān jué bié què wéi nán 
此 番  诀  别  却  为  难  
yì shēng yú xī yú xī lèi yǎn yǐ shān rán 
一 声    虞 兮 虞 兮 泪  眼  已 潸   然  
yǔ jūn gòng yǐn zhè bēi zhōng léng nuǎn 
与 君  共   饮  这  杯  中    冷   暖   
xī fēng chè yè huí yì chuī bú duàn 
西 风   彻  夜 回  忆 吹   不 断   
zuì lǐ tiǎo dēng kàn jiàn   qiè wǔ lán shān 
醉  里 挑   灯   看  剑     妾  舞 阑  珊   
gāi xià yì qǔ lí luàn   chǔ gē shēng sì fāng 
垓  下  一 曲 离 乱     楚  歌 声    四 方   
hán bēi   cí jūn   yǐn jiàn   xuè luò níng hán shuāng 
含  悲    辞 君    饮  剑     血  落  凝   寒  霜     
nán shě yí duàn guò wǎng   yuán jìn yòu hé fáng 
难  舍  一 段   过  往     缘   尽  又  何 妨   
yǔ nǐ hún guī zhī chù biàn shì cāng máng 
与 你 魂  归  之  处  便   是  苍   茫   
cháng qiāng cè mǎ píng tiān xià 
长    枪    策 马 平   天   下  
cǐ fān jué bié què wéi nán 
此 番  诀  别  却  为  难  
yì shēng yú xī yú xī lèi yǎn yǐ shān rán 
一 声    虞 兮 虞 兮 泪  眼  已 潸   然  
yǔ jūn gòng yǐn zhè bēi zhōng léng nuǎn  
与 君  共   饮  这  杯  中    冷   暖    
xī fēng chè yè huí yì chuī bú duàn 
西 风   彻  夜 回  忆 吹   不 断   
zuì lǐ tiǎo dēng kàn jiàn   qiè wǔ lán shān 
醉  里 挑   灯   看  剑     妾  舞 阑  珊   
gāi xià yì qǔ lí luàn   chǔ gē shēng sì fāng 
垓  下  一 曲 离 乱     楚  歌 声    四 方   
hán bēi   cí jūn   yǐn jiàn   xuè luò níng hán shuāng 
含  悲    辞 君    饮  剑     血  落  凝   寒  霜     
nán shě yí duàn guò wǎng   yuán jìn yòu hé fáng 
难  舍  一 段   过  往     缘   尽  又  何 妨   
yǔ nǐ hún guī zhī chù biàn shì cāng máng 
与 你 魂  归  之  处  便   是  苍   茫   
hàn bīng dāo jiàn fēn luàn   zhé duàn le yuè guāng 
汉  兵   刀  剑   纷  乱     折  断   了 月  光    
jiāng pàn   zhī shēn   gū zhōu   yú shēng bù sī liang 
江    畔    只  身     孤 舟     余 生    不 思 量    
nán shě yí duàn guò wǎng   yuán jìn yòu hé fáng 
难  舍  一 段   过  往     缘   尽  又  何 妨   
yǔ nǐ lái shēng gòng jì shān gāo shuǐ cháng 
与 你 来  生    共   寄 山   高  水   长    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.