Thursday, April 25, 2024
HomePopYu Jun 与君 With You Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chi Xiao...

Yu Jun 与君 With You Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chi Xiao 痴笑 Mo Zhen 墨臻

Chinese Song Name:Yu Jun 与君
English Translation Name:With You 
Chinese Singer: Chi Xiao 痴笑 Mo Zhen 墨臻
Chinese Composer:Mo Zhen 墨臻
Chinese Lyrics:Dong Chi 东池

Yu Jun 与君 With You Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chi Xiao 痴笑 Mo Zhen 墨臻

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chī xiào : 
痴  笑   : 
yòu fù shēn dōng hòu xuě   dòng méi hé tiān shòu 
又  复 深   冬   厚  雪    冻   梅  合 天   瘦   
hóng lú lǜ yǐ   sì zuó yè   yǔ jūn yāo jiǔ 
红   炉 绿 蚁   似 昨  夜   与 君  邀  酒  
hǎo gāi fú yí dà bái 
好  该  浮 一 大 白  
zuì lǐ hú yán   xǐng réng bù xiū 
醉  里 胡 言    醒   仍   不 休  
què ài lǎo bìng   cháng nián bào kě   zhōng rì chán tóu 
却  碍 老  病     长    年   抱  渴   终    日 缠   头  
mò zhēn : 
墨 臻   : 
qián suì àn tóu zāi táo 
前   岁  案 头  栽  桃  
tí shàn zhēng fēng liú 
题 扇   争    风   流  
dǔ shū chāi zì   xiào tán chù 
赌 书  拆   字   笑   谈  处  
rén jiān xīn jiù 
人  间   新  旧  
yán zhì   chūn fēng xǐng shí 
言  至    春   风   醒   时  
dì yì zhī hóng   dāng zèng wú yǒu 
第 一 枝  红     当   赠   吾 友  
jūn jí zhǎn bǐ   jǐ diǎn shù sè   yì zhǐ líng xiù 
君  即 展   笔   几 点   树  色   一 纸  灵   秀  
chī xiào : 
痴  笑   : 
què jīn fú méi bào hèn   shòu gǔ huàn dōng qiū 
却  今  扶 眉  抱  恨    瘦   骨 换   冬   秋  
táo hóng wèi jì   háo jiān xiāo mó   tiān dì bú shòu 
桃  红   未  寄   毫  尖   消   磨   天   地 不 寿   
mò zhēn : 
墨 臻   : 
xìng ér xuě xià xiāo gǔ 
幸   而 雪  下  销   骨 
tā nián jiàn gù jiù 
他 年   见   故 旧  
cǐ dì yīng yǒu   àn xiāng fú dòng 
此 地 应   有    暗 香    浮 动   
lí huā luò mǎn xiù 
梨 花  落  满  袖  
chī xiào : 
痴  笑   : 
céng yǔ jūn shuō shì shì    rú yǐn fú tóu jiǔ 
曾   与 君  说   世  事     如 饮  扶 头  酒  
huí tóu jiǔ xǐng   bēi wèng kōng dǎo 
回  头  酒  醒     杯  瓮   空   倒  
mò zhēn : 
墨 臻   : 
rén shì cháng jué 
人  事  长    绝  
hé : 
合 : 
shí nián cāng hǎi shí jīn 
十  年   沧   海  识  襟  
qīng shān tóng fàng zhōu 
青   山   同   放   舟   
jīn dāng tiān zì   gé shuǐ yáo bié 
今  当   添   字   隔 水   遥  别  
yǔ jūn jiǔ tíng xiū 
与 君  久  停   休  
mò zhēn : 
墨 臻   : 
yě jì shèng shǔ chéng yīn 
也 记 盛    暑  乘    荫  
kào bīng tīng yù lóu 
靠  冰   听   玉 楼  
qū zhì xiǎo bàn   jūn tí bǐ   lìng tiān bàn shǒu 
曲 至  小   半    君  提 笔   另   添   半  首   
chī xiào : 
痴  笑   : 
hé láo jiù cí dēng táng 
何 劳  旧  词 登   堂   
jīng chén dòng tǔ   nián nián bù xiū 
惊   尘   动   土   年   年   不 休  
dāng xiě nǐ wǒ   bú bì fěn mò 
当   写  你 我   不 必 粉  墨 
zì yǒu fēng liú 
自 有  风   流  
mò zhēn : 
墨 臻   : 
què jīn bǐ fèi cí ruǎn   wú nài wén zhāng xiù 
却  今  笔 废  词 软     无 奈  文  章    锈  
xíng jiǔ wú lì   xíng gōng wú qù   shū zhǐ bú shòu 
行   酒  无 力   行   工   无 趣   书  纸  不 寿   
chī xiào : 
痴  笑   : 
zhǐ dài cǐ qù xiāo gǔ   tā nián jiàn gù jiù 
只  待  此 去 销   骨   他 年   见   故 旧  
jūn kě yǔ wǒ   bēi qián chàng dá 
君  可 与 我   碑  前   畅    达 
qīng bēi jìn yǐn jiǔ 
倾   杯  尽  饮  酒  
mò zhēn : 
墨 臻   : 
céng yǔ jūn shuō shì shì 
曾   与 君  说   世  事  
dà zuì rú fú tóu 
大 醉  如 扶 头  
huí tóu jiǔ xǐng   bēi wèng kōng dǎo 
回  头  酒  醒     杯  瓮   空   倒  
chī xiào : 
痴  笑   : 
rén shì cháng jué 
人  事  长    绝  
hé : 
合 : 
shí nián cāng hǎi shí jīn   qīng shān tóng fàng zhōu 
十  年   沧   海  识  襟    青   山   同   放   舟   
jīn dāng tiān zì   gé shuǐ yáo bié 
今  当   添   字   隔 水   遥  别  
yǔ jūn jiǔ tíng xiū 
与 君  久  停   休  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags