Yu Jian Li Bai 豫见梨白 See Pear White In Yu Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jiu Yuan 九渊

Yu Jian Li Bai 豫见梨白 See Pear White In Yu Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jiu Yuan 九渊

Chinese Song Name:Yu Jian Li Bai 豫见梨白 
English Translation Name:See Pear White In Yu
Chinese Singer: Jiu Yuan 九渊
Chinese Composer:Jiu Yuan 九渊
Chinese Lyrics:Zi Meng Zhi Qiu 紫梦知秋

Yu Jian Li Bai 豫见梨白 See Pear White In Yu Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jiu Yuan 九渊

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

lí huā rú xuě liǔ rú méi 
梨 花  如 雪  柳  如 眉  
chūn yì rú jiǔ rén rú zuì 
春   意 如 酒  人  如 醉  
rén jiān yān huǒ zhú liú shuǐ 
人  间   烟  火  逐  流  水   
màn juǎn fēng guāng rù xīn fēi 
漫  卷   风   光    入 心  扉  
ā  gē tōu jiāng ní rén huì 
阿 哥 偷  将    泥 人  绘  
ā  mèi xiào bǎ jián zhǐ pèi 
阿 妹  笑   把 剪   纸  配  
hái tóng qiān zhe nà   fēng zheng fēi 
孩  童   牵   着  那   风   筝    飞  
mǎn shù lí bái piàn piàn chuī 
满  树  梨 白  片   片   吹   
zhāo xī zuì dēng duì 
朝   夕 最  登   对  
mín fēng chún   fēng wù měi  
民  风   淳     风   物 美   
yàn zi xián chūn huí 
燕  子 衔   春   回  
rú jīn zuì zhēn guì 
如 今  最  珍   贵  
hé xī huái běi jiāng nán 
河 西 淮   北  江    南  
xiāng lí xuě hǎi 
乡    梨 雪  海  
yǒu wǒ zuò péi 
有  我 作  陪  
lí xiāng zuì   huà cháng měi 
梨 香    醉    画  常    美  
huái běi jiāng nán shān hé cuì 
淮   北  江    南  杉   荷 翠  
hóng cǎi wān yán jīn huā zhuì 
虹   彩  蜿  蜒  金  花  缀   
cūn luò chuī yān rǎn xiá huī 
村  落  炊   烟  染  霞  辉  
wàn zhàng guāng míng zhào xīn fēi 
万  丈    光    明   照   心  扉  
ā  gē tōu jiāng ní rén huì 
阿 哥 偷  将    泥 人  绘  
ā  mèi xiào bǎ jián zhǐ pèi 
阿 妹  笑   把 剪   纸  配  
hái tóng qiān zhe nà fēng zheng fēi 
孩  童   牵   着  那 风   筝    飞  
tián yuán hǎo jǐng liú rén zuì 
田   园   好  景   留  人  醉  
zhāo xī zuì dēng duì 
朝   夕 最  登   对  
mín fēng chún   fēng wù měi  
民  风   淳     风   物 美   
yàn zi xián chūn huí 
燕  子 衔   春   回  
rú jīn zuì zhēn guì 
如 今  最  珍   贵  
hé xī huái běi jiāng nán 
河 西 淮   北  江    南  
sù yù fēng guāng 
宿 豫 风   光    
yǒu wǒ zuò péi 
有  我 作  陪  
lí xiāng zuì   huà cháng měi 
梨 香    醉    画  常    美  
hū rú yí yè chūn fēng lái 
忽 如 一 夜 春   风   来  
qiān shù wàn shù lí huā kāi 
千   树  万  树  梨 花  开  
yù lí cháng lái chún chǐ xiāng 
玉 梨 尝    来  唇   齿  香    
líng lóng qīng tián rùn xīn cháng 
玲   珑   清   甜   润  心  肠    
chóu xiè fēng wù yǔ nián suì 
酬   谢  风   物 与 年   岁  
tiān dì zuì dēng duì 
天   地 最  登   对  
mín fēng chún   fēng wù měi  
民  风   淳     风   物 美   
xiān zǐ ní cháng fēi 
仙   子 霓 裳    飞  
yǎn qián zuì zhēn guì 
眼  前   最  珍   贵  
liáo zèng zhè   chūn huā xià hé  
聊   赠   这    春   花  夏  荷  
qiū liú dōng méi 
秋  榴  冬   莓  
sù yù měi jǐng 
宿 豫 美  景   
yāo wǒ zuò péi 
邀  我 作  陪  
xiào yí wèi   lè yí wèi 
笑   一 味    乐 一 味  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.