Yu Jian Feng Liu 玉剑风流 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Lin 银临 Rachel HITA Qing Nong 清弄 QingNong Xiao Hun 小魂 soul Chen Peng Jie 陈鹏杰

Yu Jian Feng Liu 玉剑风流 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Lin 银临 Rachel HITA Qing Nong 清弄 QingNong Xiao Hun 小魂 soul Chen Peng Jie 陈鹏杰

Chinese Song Name: Yu Jian Feng Liu 玉剑风流
English Tranlation Name: Jade Sword Romantic
Chinese Singer: Yin Lin 银临 Rachel HITA Qing Nong 清弄 QingNong Xiao Hun 小魂 soul Chen Peng Jie 陈鹏杰
Chinese Composer: Chen Peng Jie 陈鹏杰
Chinese Lyrics: Wei Le Shi Zi Tou 为了狮子头

Yu Jian Feng Liu 玉剑风流 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Lin 银临 Rachel HITA Qing Nong 清弄 QingNong Xiao Hun 小魂 soul Chen Peng Jie 陈鹏杰

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

HITA( fēng nǚ ) : 
HITA( 风   女 ) : 
yuè zhào jìn fú wén zhī dì 
月  照   进  符 文  之  地 
yòu tàn xī 
又  叹  息 
fēng chuī gū jì hū xiào sì yì 
风   吹   孤 寂 呼 啸   肆 意 
yín lín ( jiàn jī ) : 
银  临  ( 剑   姬 ) : 
jiàn pò kōng zhǎn xīn cì chuān 
剑   破 空   斩   心  刺 穿    
hán guāng shǎn lì rèn cuī gān dǎn 
寒  光    闪   利 刃  摧  肝  胆  
chén péng jié ( yì ) : 
陈   鹏   杰  ( 易 ) : 
dāo wú jí jiàn cán guāng yào 
刀  无 极 剑   残  光    耀  
bì hǎi cháo tà làng zhǐ wéi wù dào 
碧 海  潮   踏 浪   只  为  悟 道  
xiǎo hún ( tài lóng ) : 
小   魂  ( 泰  隆   ) : 
yán zhàn yì rán fán xīng diǎn 
炎  战   意 燃  繁  星   点   
yōu yǐng àn huàn tú qióng bǐ xiàn 
幽  影   暗 幻   图 穷    匕 见   
HITA 、 yín lín 、 qīng nòng : 
HITA 、 银  临  、 清   弄   : 
yù jiàn yín tiān mìng xiàn chuán shuō qiān zǎi wàn nián 
玉 剑   吟  天   命   现   传    说   千   载  万  年   
bǐ yì fēi zǐ jīn zhàn shuāng rèn luàn 
比 翼 飞  紫 金  绽   双     刃  乱   
chén péng jié 、 xiǎo hún : 
陈   鹏   杰  、 小   魂  : 
lóng wáng chū chì yǔ yàn yǐn hēi àn shǎn xiàn 
龙   王   出  赤  羽 焰  隐  黑  暗 闪   现   
hé : 
合 : 
sī kāi yún chè wù juǎn 
撕 开  云  彻  雾 卷   
qīng nòng ( dāo mèi ) 、 xiǎo hún ( tài lóng ) : 
清   弄   ( 刀  妹  ) 、 小   魂  ( 泰  隆   ) : 
kàn pò wàng niàn cái bù níng shì shēn yuān 
看  破 妄   念   才  不 凝   视  深   渊   
lún huí yí shì fāng zhī kú hǎi shì bǐ àn 
轮  回  一 世  方   知  苦 海  是  彼 岸 
HITA( fēng nǚ ) : 
HITA( 风   女 ) : 
jù làng tāo tiān bì bō juān kè xià shī piān 
巨 浪   滔  天   碧 波 镌   刻 下  诗  篇   
chén péng jié ( yì ) 、 HITA( fēng nǚ ) : 
陈   鹏   杰  ( 易 ) 、 HITA( 风   女 ) : 
wàn zhàng kuáng lán 
万  丈    狂    澜  
chén péng jié ( yì ) 、 yín lín ( jiàn jī ) : 
陈   鹏   杰  ( 易 ) 、 银  临  ( 剑   姬 ) : 
kàn pò wàng niàn cái huì xīn shén wú xiàn 
看  破 妄   念   才  会  心  神   无 限   
lún huí yí shì zhǐ yīn nǐ yì yǎn wàn nián 
轮  回  一 世  只  因  你 一 眼  万  年   
HITA( fēng nǚ ) : 
HITA( 风   女 ) : 
yù jiàn yù jiàn luò huā màn tiān xiá gǔ jiàn 
玉 剑   遇 见   落  花  漫  天   峡  谷 见   
hé : 
合 : 
áo tóu shuí zhàn 
鳌 头  谁   占   
HITA 、 yín lín 、 qīng nòng : 
HITA 、 银  临  、 清   弄   : 
yù jiàn yín tiān mìng xiàn chuán shuō qiān zǎi wàn nián 
玉 剑   吟  天   命   现   传    说   千   载  万  年   
bǐ yì fēi zǐ jīn zhàn shuāng rèn luàn 
比 翼 飞  紫 金  绽   双     刃  乱   
chén péng jié 、 xiǎo hún : 
陈   鹏   杰  、 小   魂  : 
lóng wáng chū chì yǔ yàn yǐn hēi àn shǎn xiàn 
龙   王   出  赤  羽 焰  隐  黑  暗 闪   现   
hé : 
合 : 
sī kāi yún chè wù juǎn 
撕 开  云  彻  雾 卷   
chén péng jié ( yì ) 、 yín lín ( jiàn jī ) : 
陈   鹏   杰  ( 易 ) 、 银  临  ( 剑   姬 ) : 
kàn pò wàng niàn cái huì xīn shén wú xiàn 
看  破 妄   念   才  会  心  神   无 限   
lún huí yí shì zhǐ yīn nǐ yì yǎn wàn nián 
轮  回  一 世  只  因  你 一 眼  万  年   
HITA( fēng nǚ ) : 
HITA( 风   女 ) : 
jù làng tāo tiān bì bō juān kè xià shī piān 
巨 浪   滔  天   碧 波 镌   刻 下  诗  篇   
xiǎo hún ( tài lóng ) 、 HITA( fēng nǚ ) : 
小   魂  ( 泰  隆   ) 、 HITA( 风   女 ) : 
wàn zhàng kuáng lán 
万  丈    狂    澜  
qīng nòng ( dāo mèi ) 、 xiǎo hún ( tài lóng ) : 
清   弄   ( 刀  妹  ) 、 小   魂  ( 泰  隆   ) : 
kàn pò wàng niàn cái bù níng shì shēn yuān 
看  破 妄   念   才  不 凝   视  深   渊   
lún huí yí shì fāng zhī kú hǎi shì bǐ àn 
轮  回  一 世  方   知  苦 海  是  彼 岸 
HITA( fēng nǚ ) : 
HITA( 风   女 ) : 
yù jiàn yù jiàn luò huā màn tiān xiá gǔ jiàn 
玉 剑   遇 见   落  花  漫  天   峡  谷 见   
hé : 
合 : 
áo tóu shuí zhàn 
鳌 头  谁   占   
chén péng jié ( yì ) 、 xiǎo hún ( tài lóng ) : 
陈   鹏   杰  ( 易 ) 、 小   魂  ( 泰  隆   ) : 
kàn pò wàng niàn cái bù níng shì shēn yuān 
看  破 妄   念   才  不 凝   视  深   渊   
shǒu chí guāng jiàn cái míng bai xīn zhōng sù yuàn 
手   持  光    剑   才  明   白  心  中    夙 愿   
HITA 、 yín lín 、 qīng nòng : 
HITA 、 银  临  、 清   弄   : 
jù làng tāo tiān bì bō juān kè xià shī piān 
巨 浪   滔  天   碧 波 镌   刻 下  诗  篇   
hé : 
合 : 
wàn zhàng kuáng lán 
万  丈    狂    澜  
kàn pò wàng niàn cái bú huì kàn shēn yuān 
看  破 妄   念   才  不 会  看  深   渊   
lún huí yí shì zhǐ yīn nǐ yì yǎn wàn nián 
轮  回  一 世  只  因  你 一 眼  万  年   
yù jiàn yù jiàn luò huā màn tiān xiá gǔ jiàn 
玉 剑   遇 见   落  花  漫  天   峡  谷 见   
áo tóu shuí zhàn 
鳌 头  谁   占   
yīng xióng yù jiàn 
英   雄    御 剑   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.