Yu Hen 余恨 Hate Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Liang Yin 陈亮吟 Chen Liang-yin

Chinese Song Name:Yu Hen 余恨
English Tranlation Name:Hate
Chinese Singer: Chen Liang Yin 陈亮吟 Chen Liang-yin
Chinese Composer: Niu Da Ke 钮大可
Chinese Lyrics: Wa Wa 娃娃

Yu Hen 余恨 Hate Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Liang Yin 陈亮吟 Chen Liang-yin

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

sǐ shēng dōu jì mò 
死 生    都  寂 寞 
tú liú hèn shì chéng kōng 
徒 留  恨  事  成    空   
chóng féng zhǐ néng děng dé lái shēng 
重    逢   只  能   等   得 来  生    
qíng chóu zuò jīn shì de zhé mó 
情   愁   作  今  世  的 折  磨 
bēi huān dōu rú mèng 
悲  欢   都  如 梦   
yuán jìn qíng yǐ nán zhuī 
缘   尽  情   已 难  追   
shuí jiāng yuǎn qù de rén huàn huí 
谁   将    远   去 的 人  唤   回  
bú ràng yú hèn liú zài rén jiān 
不 让   余 恨  留  在  人  间   
wàng yě nán wàng de guò wǎng bù kān zài xiǎng 
忘   也 难  忘   的 过  往   不 堪  再  想    
dēng yǐ cán mèng yǐ miè 
灯   已 残  梦   已 灭  
dú lì zài fēng zhōng 
独 立 在  风   中    
bù jué yǐ huáng hūn 
不 觉  已 黄    昏  
sǐ shēng dōu jì mò 
死 生    都  寂 寞 
tú liú hèn shì chéng kōng 
徒 留  恨  事  成    空   
chóng féng zhǐ néng děng dé lái shēng 
重    逢   只  能   等   得 来  生    
qíng chóu zuò jīn shì de zhé mó 
情   愁   作  今  世  的 折  磨 
bēi huān dōu rú mèng 
悲  欢   都  如 梦   
yuán jìn qíng yǐ nán zhuī 
缘   尽  情   已 难  追   
shuí jiāng yuǎn qù de rén huàn huí 
谁   将    远   去 的 人  唤   回  
bú ràng yú hèn liú zài rén jiān 
不 让   余 恨  留  在  人  间   
wàng yě nán wàng de guò wǎng bù kān zài xiǎng 
忘   也 难  忘   的 过  往   不 堪  再  想    
dēng yǐ cán mèng yǐ miè 
灯   已 残  梦   已 灭  
dú lì zài fēng zhōng 
独 立 在  风   中    
bù jué yǐ huáng hūn 
不 觉  已 黄    昏  
wàng yě nán wàng de guò wǎng bù kān zài xiǎng 
忘   也 难  忘   的 过  往   不 堪  再  想    
dēng yǐ cán mèng yǐ miè 
灯   已 残  梦   已 灭  
dú lì zài fēng zhōng 
独 立 在  风   中    
bù jué yǐ huáng hūn 
不 觉  已 黄    昏  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.