You Yuan Mu Meng 游园慕梦 Garden And Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Si Nan 司南 Si Nan

You Yuan Mu Meng 游园慕梦 Garden And Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Si Nan 司南 Si Nan

Chinese Song Name:You Yuan Mu Meng 游园慕梦 
English Translation Name:Garden And Dream
Chinese Singer: Si Nan 司南 Si Nan 
Chinese Composer:Yin Zi Yue 印子月
Chinese Lyrics:Mao Hui 毛慧

You Yuan Mu Meng 游园慕梦 Garden And Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Si Nan 司南 Si Nan 

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

dú lì xián tíng 
独 立 闲   庭   
yáo yàng zhe xīn dòng   qíng sī liú guāng nòng yǐng 
摇  漾   着  心  动     情   思 流  光    弄   影   
cuì shēng shēng qún shān   yún jì huā róng xiāng yìng 
翠  生    生    裙  衫     云  髻 花  容   相    映   
zhē yǎn chù xiāng sī líng xīng 
遮  掩  处  相    思 零   星   
táo huā chén yín 
桃  花  沉   吟  
chén zuì zài chūn sè   wàn wù lún wéi huàn jǐng 
沉   醉  在  春   色   万  物 沦  为  幻   景   
yàn jīng jīng liǔ yè méi shāo   xiāng sù xiāng qīng 
艳  晶   晶   柳  叶 眉  梢     相    诉 相    倾   
qíng bù zhī suǒ xún 
情   不 知  所  寻  
kàn cháo fēi mù juǎn   wù yún xiá cuì xuān 
看  朝   飞  暮 卷     悟 云  霞  翠  轩   
fǔ yǔ sī fēng piàn   mèng bú guò shì shùn jiān   yí shùn jiān 
抚 雨 丝 风   片     梦   不 过  是  瞬   间     一 瞬   间   
děng tú mí chéng yān   tí hóng le dù juān 
等   荼 蘼 成    烟    啼 红   了 杜 鹃   
qì xuè cí chéng piān 
泣 血  词 成    篇   
ài ké yǐ shì qiān nián   zài qiān nián 
爱 可 以 是  千   年     再  千   年   
kūn qǔ niàn bái : 
昆  曲 念   白  : 
qíng bù zhī suǒ qǐ   yì wǎng ér shēn 
情   不 知  所  起   一 往   而 深   
mèng bù zhī suǒ qǐ   yì wǎng ér zhēn 
梦   不 知  所  起   一 往   而 真   
lì lì huáng yīng 
呖 呖 黄    莺   
yī wēi zài yān zhi tiān xiāng   jiāo xiū sì bìng 
依 偎  在  胭  脂  添   香      娇   羞  似 病   
bù yíng yíng qiào yán hán yùn   qīng yǎo ěr bìn 
步 盈   盈   俏   颜  含  韵    轻   咬  耳 鬓  
hǎo yí duàn liáng chén měi jǐng 
好  一 段   良    辰   美  景   
cǎi dié chì qīng 
彩  蝶  翅  轻   
mèng xǐng shí yōu yuàn xuān jīng   huáng kǒng duì jìng 
梦   醒   时  幽  怨   喧   惊     惶    恐   对  镜   
hèn yōu yōu sī niàn wú yá   xì shù tiān míng 
恨  悠  悠  思 念   无 涯   细 数  天   明   
sì zhè cán yuán duàn jǐng 
似 这  残  垣   断   井   
kàn cháo fēi mù juǎn   wù yún xiá cuì xuān 
看  朝   飞  暮 卷     悟 云  霞  翠  轩   
fǔ yǔ sī fēng piàn   mèng bú guò shì shùn jiān   yí shùn jiān 
抚 雨 丝 风   片     梦   不 过  是  瞬   间     一 瞬   间   
děng tú mí chéng yān   tí hóng le dù juān 
等   荼 蘼 成    烟    啼 红   了 杜 鹃   
qì xuè cí chéng piān   ài ké yǐ shì qiān nián   zài qiān nián 
泣 血  词 成    篇     爱 可 以 是  千   年     再  千   年   
kàn cháo fēi mù juǎn   wù yún xiá cuì xuān 
看  朝   飞  暮 卷     悟 云  霞  翠  轩   
fǔ yǔ sī fēng piàn   mèng bú guò shì shùn jiān   yí shùn jiān 
抚 雨 丝 风   片     梦   不 过  是  瞬   间     一 瞬   间   
děng tú mí chéng yān   tí hóng le dù juān 
等   荼 蘼 成    烟    啼 红   了 杜 鹃   
qì xuè cí chéng piān   ài ké yǐ shì qiān nián   zài qiān nián 
泣 血  词 成    篇     爱 可 以 是  千   年     再  千   年   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.