Sunday, June 23, 2024
HomePopYong 蛹 Chrysalis Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Tian Yin Yue...

Yong 蛹 Chrysalis Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社 Chi Jiang Bu Chi Jiang 池绛不吃姜

Chinese Song Name:Yong 蛹
English Translation Name:Chrysalis 
Chinese Singer: Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社 Chi Jiang Bu Chi Jiang 池绛不吃姜
Chinese Composer:Mo Zhen 墨臻
Chinese Lyrics:Mo Zhen 墨臻

Yong 蛹 Chrysalis Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社 Chi Jiang Bu Chi Jiang 池绛不吃姜

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhí zǐ zhī shǒu tīng chuāng wài mù gǔ yǔ chén zhōng 
执  子 之  手   听   窗     外  暮 鼓 与 晨   钟    
wú wèi chén shì sù xiāo sǎ huò píng yōng 
无 畏  尘   世  诉 潇   洒 或  平   庸   
hū wén jīng léi zhà xǐng fāng xiǎo yì qiè zhōng shì mèng 
忽 闻  惊   雷  乍  醒   方   晓   一 切  终    是  梦   
bú shì měi zhǐ yǒng dōu yǒu dié pò kōng 
不 是  每  只  蛹   都  有  蝶  破 空   
yàn lí zhī tóu chūn yòu zǒu tíng jiān yǒu rén hòu 
燕  离 枝  头  春   又  走  亭   间   有  人  候  
yè luò mǎn dì qiū fēng liè tíng jiān rén yī jiù 
叶 落  满  地 秋  风   冽  亭   间   人  依 旧  
bù zhī hé rén zhí dé bù sǐ bú zuò xiū 
不 知  何 人  值  得 不 死 不 作  休  
dàn wèn nà rén kě zhī nǐ yǐ bái le tóu 
但  问  那 人  可 知  你 已 白  了 头  
yuǎn yǒu fēi xuě jìn yǒu fēng 
远   有  飞  雪  近  有  峰   
kě xī bú zài cǐ shān zhōng 
可 惜 不 在  此 山   中    
yì shēng néng yǒu jǐ shēng tàn xī yǒu rén dǒng 
一 生    能   有  几 声    叹  息 有  人  懂   
huāng táng xiàng fú yóu wèn shòu   yǔ hán chán sù bīng róng 
荒    唐   向    蜉 蝣  问  寿     与 寒  蝉   诉 冰   融   
zhī liáng rén wèi kě qiú   shì cí bú bì shǒu 
知  良    人  未  可 求    誓  辞 不 必 守   
yàn lí zhī tóu chūn yòu zǒu tíng jiān yǒu rén hòu 
燕  离 枝  头  春   又  走  亭   间   有  人  候  
yè luò mǎn dì qiū fēng liè tíng jiān rén yī jiù 
叶 落  满  地 秋  风   冽  亭   间   人  依 旧  
bù zhī hé rén zhí dé bù sǐ bú zuò xiū 
不 知  何 人  值  得 不 死 不 作  休  
dàn wèn nà rén kě zhī nǐ yǐ bái le tóu 
但  问  那 人  可 知  你 已 白  了 头  
yuǎn yǒu fēi xuě jìn yǒu fēng 
远   有  飞  雪  近  有  峰   
kě xī bú zài cǐ shān zhōng 
可 惜 不 在  此 山   中    
yì shēng néng yǒu jǐ shēng tàn xī yǒu rén dǒng 
一 生    能   有  几 声    叹  息 有  人  懂   
huāng táng xiàng fú yóu wèn shòu   yǔ hán chán sù bīng róng 
荒    唐   向    蜉 蝣  问  寿     与 寒  蝉   诉 冰   融   
zhī liáng rén wèi kě qiú   shì cí bú bì shǒu 
知  良    人  未  可 求    誓  辞 不 必 守   
zhí bǐ luò mò huī cāng qióng 
执  笔 落  墨 挥  苍   穹    
qiān qiū jiē zài yì jiǔ zhōng 
千   秋  皆  在  一 酒  盅    
bàn mèng bàn xǐng zuì jiě yì xiāng rén chóu nóng 
半  梦   半  醒   最  解  异 乡    人  愁   浓   
bēi míng yóu jì chī xīn rén hèn hèn wú jí zhōng 
碑  铭   犹  记 痴  心  人  恨  恨  无 疾 终    
kě xiào lín bié niàn niàn mù gǔ yǔ chén zhōng 
可 笑   临  别  念   念   暮 鼓 与 晨   钟    
shì rén jiē yán cǐ rén kǔ 
世  人  皆  言  此 人  苦 
bái bái làng fèi yì shēng 
白  白  浪   费  一 生    
zhǐ dé tā yì rén dǒng 
只  得 他 一 人  懂   
tā xīn gān zuò yǒng 
他 心  甘  作  蛹   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags