Ying Ti Xu·Hua Nong Bu Wu 莺啼序·花浓不悟 Warbler Crows Preface -Thick Flower Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qin Mo Qian Xian 琴默千弦 Da Hong Hua 大红花

Ying Ti Xu·Hua Nong Bu Wu 莺啼序·花浓不悟 Warbler Crows Preface -Thick Flower Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qin Mo Qian Xian 琴默千弦 Da Hong Hua 大红花

Chinese Song Name:Ying Ti Xu·Hua Nong Bu Wu 莺啼序·花浓不悟
English Translation Name:Warbler Crows Preface -Thick Flower 
Chinese Singer: Qin Mo Qian Xian 琴默千弦 Da Hong Hua 大红花
Chinese Composer:Qin Qin Gu Xi 琴沁古溪
Chinese Lyrics:Yu Qian Chen 羽千尘

Ying Ti Xu·Hua Nong Bu Wu 莺啼序·花浓不悟 Warbler Crows Preface -Thick Flower Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qin Mo Qian Xian 琴默千弦 Da Hong Hua 大红花

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qín míng wàng chén ruò sù 
琴  鸣   忘   尘   若  素 
xiǎo wén shēng dùn bù 
晓   闻  声    顿  步 
wǎng shēng mù   xún biàn fāng lú 
罔   生    慕   寻  遍   芳   庐 
mò rán dī shǒu huí gù 
蓦 然  低 首   回  顾 
yè fán chù   táo yuán xiǎo zhù 
叶 繁  处    桃  源   小   筑  
fēi huā jìn chù ní cháng wǔ 
飞  花  尽  处  霓 裳    舞 
zhēng yōu gǔ   lán mò qīng tú 
怔    幽  谷   兰  墨 轻   涂 
bàn zhī xīn fù 
半  支  新  赋 
mò yǐn jīng pù   sù kè ǒu rù 
默 隐  惊   瀑   素 客 偶 入 
yǎ hé qín sè pǔ 
雅 合 琴  瑟 谱 
yuè xīn sù   chū sā xīng hú 
月  新  宿   初  撒 星   湖 
wěi jiāng xīn shì cí sù  
娓  将    心  事  词 诉  
fǔ yín zhēng   qīng diào xián zhù 
抚 银  筝      轻   调   弦   柱  
sǎ jīn jiān   xián shū zhāo mù 
洒 金  笺     闲   书  朝   暮 
duì xié yáng   zhuó jiǔ xīn gū 
对  斜  阳     浊   酒  新  沽 
luàn yún fēi dù  
乱   云  飞  渡  
qiān jīn xiào dǔ   bàn shì chén fú 
千   金  笑   赌   半  世  沉   浮 
lěng méi dàn zhì chù 
冷   眉  淡  陟  黜  
mò dào yě   ǒu huā shēn chù 
莫 道  也   藕 花  深   处  
zuì yǎn mí tú   mèng xǐng xiū tí 
醉  眼  迷 途   梦   醒   休  提 
qù shí guī lù 
去 时  归  路 
huā róng yì lǎo   nián huá qīng fù 
花  容   易 老    年   华  轻   负 
chī xīn kōng bǎ xiāng sī wù 
痴  心  空   把 相    思 误 
yàn míng zhēng   jìng shǒu liú nián dù 
厌  名   争      静   守   流  年   度 
píng shēng jìn fù   píng lán kàn bì chéng zhū 
平   生    尽  付   凭   栏  看  碧 成    朱  
xiāo jiǎn jǐ xǔ qīng lù 
消   减   几 许 清   露 
xián gē tà chù   màn bù fāng cóng 
弦   歌 踏 处    漫  步 芳   丛   
qǔ cì zhōng lǎn gù  
取 次 终    懒  顾  
yòu jǐ zǎi   lí chóu nán sù 
又  几 载    离 愁   难  诉 
lèi rǎn xiāng zhú   yuè yǐng xī shū 
泪  染  湘    竹    月  影   稀 疏  
qiǎn hán shēn lù  
浅   寒  深   露  
yīn yuán wǎng fù   hé céng míng wù 
因  缘   往   复   何 曾   明   悟 
hóng yán zhōng lǎo tiān yá lù 
红   颜  终    老  天   涯 路 
shù shí nián   tán zhǐ cōng cōng dù 
数  十  年     弹  指  匆   匆   渡 
qiū hán xīn rǎn fēng hóng 
秋  寒  新  染  枫   红   
zhuán yǎn yōu hū   jǐ fān hán shǔ  
转    眼  悠  忽   几 番  寒  暑   
mò yǐn jīng pù   sù kè ǒu rù 
默 隐  惊   瀑   素 客 偶 入 
yǎ hé qín sè pǔ 
雅 合 琴  瑟 谱 
yuè xīn sù   chū sā xīng hú 
月  新  宿   初  撒 星   湖 
wěi jiāng xīn shì cí sù  
娓  将    心  事  词 诉  
fǔ yín zhēng   qīng diào xián zhù 
抚 银  筝      轻   调   弦   柱  
sǎ jīn jiān   xián shū zhāo mù 
洒 金  笺     闲   书  朝   暮 
duì xié yáng   zhuó jiǔ xīn gū 
对  斜  阳     浊   酒  新  沽 
luàn yún fēi dù  
乱   云  飞  渡  
qiān jīn xiào dǔ   bàn shì chén fú 
千   金  笑   赌   半  世  沉   浮 
lěng méi dàn zhì chù 
冷   眉  淡  陟  黜  
mò dào yě   ǒu huā shēn chù 
莫 道  也   藕 花  深   处  
zuì yǎn mí tú 
醉  眼  迷 途 
mèng xǐng xiū tí   qù shí guī lù 
梦   醒   休  提   去 时  归  路 
huā róng yì lǎo   nián huá qīng fù 
花  容   易 老    年   华  轻   负 
chī xīn kōng bǎ xiāng sī wù 
痴  心  空   把 相    思 误 
yàn míng zhēng   jìng shǒu liú nián dù 
厌  名   争      静   守   流  年   度 
píng shēng jìn fù   píng lán kàn bì chéng zhū 
平   生    尽  付   凭   栏  看  碧 成    朱  
xiāo jiǎn jǐ xǔ qīng lù 
消   减   几 许 清   露 
xián gē tà chù   màn bù fāng cóng 
弦   歌 踏 处    漫  步 芳   丛   
qǔ cì zhōng lǎn gù  
取 次 终    懒  顾  
yòu jǐ zǎi   lí chóu nán sù 
又  几 载    离 愁   难  诉 
lèi rǎn xiāng zhú   yuè yǐng xī shū 
泪  染  湘    竹    月  影   稀 疏  
qiǎn hán shēn lù  
浅   寒  深   露  
yīn yuán wǎng fù   hé céng míng wù 
因  缘   往   复   何 曾   明   悟 
hóng yán zhōng lǎo tiān yá lù 
红   颜  终    老  天   涯 路 
shù shí nián   tán zhǐ cōng cōng dù 
数  十  年     弹  指  匆   匆   渡 
qiū hán xīn rǎn fēng hóng 
秋  寒  新  染  枫   红   
zhuán yǎn yōu hū   jǐ fān hán shǔ  
转    眼  悠  忽   几 番  寒  暑   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.