Ying Nu 鹰奴 Eagle Slave Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Hun 小魂 Small Soul

Ying Nu 鹰奴 Eagle Slave Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Hun 小魂 Small Soul

Chinese Song Name:Ying Nu 鹰奴
English Translation Name: Eagle Slave
Chinese Singer: Xiao Hun 小魂 Small Soul
Chinese Composer:Hao Yun 皓韵
Chinese Lyrics:Fou Bai 缶白

Ying Nu 鹰奴 Eagle Slave Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Hun 小魂 Small Soul

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shuō yè bēn   dì yí jù   wú rén dǒng  
说   夜 奔    第 一 句   无 人  懂    
shū zhōng liǎng rén sān shì   yì zhěn nán kē mèng  
书  中    两    人  三  世    一 枕   南  柯 梦    
mèng lǐ màn màn hóng chén 
梦   里 漫  漫  红   尘   
lún huí duō shǎo chī qíng zhǒng  
轮  回  多  少   痴  情   种     
zhǐ dài yì zhāo xiāng féng 
只  待  一 朝   相    逢   
hǎo jiāng lái shēng dōu zàng sòng  
好  将    来  生    都  葬   送    
shuō jīng mèng   zhǐ jīng qǐ   tīng chéng fēng  
说   惊   梦     只  惊   起   汀   城    风    
fēng guò shān hé wàn lǐ   wàng tiān dì zhēng róng  
风   过  山   河 万  里   望   天   地 峥    嵘    
lí shí dāo shān huó hǎi 
离 时  刀  山   火  海  
fēng xuě jiā shēn   céng yǔ gòng  
风   雪  加  身     曾   与 共    
zěn zhī guī shí bú jiàn 
怎  知  归  时  不 见   
gù rén hé chù   gè xī dōng  
故 人  何 处    各 西 东    
yì shēng yuán jié qǐ   yì sǐ ài hèn kōng  
一 生    缘   劫  起   一 死 爱 恨  空    
qián chén sì tà xuě fēi hóng   yǐ wú zōng  
前   尘   似 踏 雪  飞  鸿     已 无 踪    
shǐ cè yì yú   qiǎo rán chóng féng 
史  册 一 隅   悄   然  重    逢   
bàn shēng bēi huān lí hé   zhī yǔ shuí tóng  
半  生    悲  欢   离 合   知  与 谁   同    
shuō yàn bà   zài yǔ tā   zhuàng yì zhōng  
说   宴  罢   再  与 他   撞     一 盅     
fēng yuè zhì cǐ shū tú   wèn hé qù hé cóng  
风   月  至  此 殊  途   问  何 去 何 从    
yí qù jīn luán diàn gé 
一 去 金  鸾   殿   阁 
chè yè zhú yǐng   jìn yáo hóng  
彻  夜 烛  影     尽  摇  红    
yì cóng xī bian běi jiāng 
一 从   西 边   北  疆    
shān zhē wàng yǎn   jǐ duō zhòng  
山   遮  望   眼    几 多  重     
yì shēng yuán jié qǐ   yì sǐ ài hèn kōng  
一 生    缘   劫  起   一 死 爱 恨  空    
qián chén sì tà xuě fēi hóng   yǐ wú zōng  
前   尘   似 踏 雪  飞  鸿     已 无 踪    
shǐ cè yì yú   qiǎo rán chóng féng 
史  册 一 隅   悄   然  重    逢   
bàn shēng bēi huān lí hé   zhī yǔ shuí tóng  
半  生    悲  欢   离 合   知  与 谁   同    
píng shēng xīn shì wú rén dǒng  
平   生    心  事  无 人  懂    
cóng lái xiào tā chī yǔ fēng  
从   来  笑   他 痴  与 疯    
huí shǒu kàn qǔ pèng bēi chù  
回  首   看  取 碰   碑  处   
bì xuè jiàn rǎn mù fú róng  
碧 血  溅   染  木 芙 蓉    
yì shēng yuán jié qǐ   yì sǐ ài hèn kōng  
一 生    缘   劫  起   一 死 爱 恨  空    
qián chén sì tà xuě fēi hóng   yǐ wú zōng  
前   尘   似 踏 雪  飞  鸿     已 无 踪    
shǐ cè yì yú   qiǎo rán chóng féng 
史  册 一 隅   悄   然  重    逢   
bàn shēng bēi huān lí hé   zhī yǔ shuí tóng  
半  生    悲  欢   离 合   知  与 谁   同    
wǎn lái qiū xiāng   yí diàn yàn hóng  
晚  来  秋  香      一 殿   艳  红    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.