Categories
Pop

Yin Yi Bai He Wu Jia Qi 因遗白鹤误佳期 Miss The Festival Due To Losing White Cranes Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ci Jian Bu Yu 此间不语 Li Wen Xiang 李蚊香

Chinese Song Name:Yin Yi Bai He Wu Jia Qi 因遗白鹤误佳期
English Translation Name:Miss The Festival Due To Losing White Cranes
Chinese Singer: Ci Jian Bu Yu 此间不语 Li Wen Xiang 李蚊香
Chinese Composer:Bai Man 白蔓
Chinese Lyrics:Jing Zhu Jiao 惊竹娇

Yin Yi Bai He Wu Jia Qi 因遗白鹤误佳期 Miss The Festival Due To Losing White Cranes Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ci Jian Bu Yu 此间不语 Li Wen Xiang 李蚊香

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yóu jì   pāi jiàn zhèn yī shì qún fēng 
犹  记   拍  剑   振   衣 试  群  峰   
yě céng fēn shān qí hǎi guò cōng lóng 
也 曾   分  山   歧 海  过  葱   茏   
zhī yǒu qióng   dàn cháng yuàn zàn ēn yǒng 
知  有  穷      但  常    怨   暂  恩 永   
wèi liào xiāng féng   shì shē yì bēi zhōng 
未  料   相    逢     是  赊  一 杯  盅    
rú hé wèi mèng   zài cǐ shān zhōng 
如 何 谓  梦     在  此 山   中    
zhí xū chuī xǐng liào qiào wú yǐng zōng 
直  须 吹   醒   料   峭   无 影   踪   
zhè tiān xià   wèn yǔ tā shú qīng shú zhòng 
这  天   下    问  与 他 孰  轻   孰  重    
zhōu zhī hǎo chūn guāng   hòu biàn duō   yǒu hán dōng 
周   知  好  春   光      后  便   多    有  寒  冬   
yán sè bù jiǔ zài   gù ér cǐ xìng nán cháng hóng 
颜  色 不 久  在    故 而 此 杏   难  长    红   
yǔ fēi jiàn   yún fān yǒng   zhù qián chéng   zhào jí xiōng 
雨 飞  溅     云  翻  涌     祝  前   程      兆   吉 凶    
shèng jǐng tài cōng cōng   lù huá tài nóng 
盛    景   太  匆   匆     露 华  太  浓   
zhū shì zhuǎn tóu kōng   rú hóng zhǎo   hū xī dōng 
诸  事  转    头  空     如 鸿   爪     忽 西 东   
xuě dì shì shí róng   bú gòu shì rán bù chēng péng 
雪  地 是  时  融     不 够  释  然  不 称    朋   
wǒ shù jūn   bù xíng tóng   jūn shù wǒ   bù yuǎn sòng 
我 恕  君    不 行   同     君  恕  我   不 远   送   
ér jīn suī qíng wàn zhǒng   bú shì dāng shí fēng 
而 今  虽  情   万  种      不 是  当   时  风   
yóu jì   pāi jiàn zhèn yī shì qún fēng 
犹  记   拍  剑   振   衣 试  群  峰   
yě céng   fēn shān qí hǎi guò cōng lóng 
也 曾     分  山   歧 海  过  葱   茏   
zhī yǒu qióng   dàn cháng yuàn zàn ēn yǒng 
知  有  穷      但  常    怨   暂  恩 永   
wèi liào xiāng féng   shì shē yì bēi zhōng 
未  料   相    逢     是  赊  一 杯  盅    
rú hé wèi mèng   zài cǐ shān zhōng 
如 何 谓  梦     在  此 山   中    
zhí xū chuī xǐng liào qiào wú yǐng zōng 
直  须 吹   醒   料   峭   无 影   踪   
zhè tiān xià   wèn yǔ tā shú qīng shú zhòng 
这  天   下    问  与 他 孰  轻   孰  重    
zhōu zhī hǎo chūn guāng   hòu biàn duō   yǒu hán dōng 
周   知  好  春   光      后  便   多    有  寒  冬   
yán sè bù jiǔ zài   gù ér cǐ xìng nán cháng hóng 
颜  色 不 久  在    故 而 此 杏   难  长    红   
yǔ fēi jiàn   yún fān yǒng   zhù qián chéng   zhào jí xiōng 
雨 飞  溅     云  翻  涌     祝  前   程      兆   吉 凶    
shèng jǐng tài cōng cōng   lù huá tài nóng 
盛    景   太  匆   匆     露 华  太  浓   
zhū shì zhuǎn tóu kōng   rú hóng zhǎo   hū xī dōng 
诸  事  转    头  空     如 鸿   爪     忽 西 东   
xuě dì shì shí róng   bú gòu shì rán bù chēng péng 
雪  地 是  时  融     不 够  释  然  不 称    朋   
wǒ shù jūn   bù xíng tóng   jūn shù wǒ   bù yuǎn sòng 
我 恕  君    不 行   同     君  恕  我   不 远   送   
ér jīn suī qíng wàn zhǒng   bú shì dāng shí fēng 
而 今  虽  情   万  种      不 是  当   时  风   
ài ruò dǎo gē fēng   shùn zé chāng   nì zé tòng 
爱 若  倒  戈 锋     顺   则 昌      逆 则 痛   
qiān wàn rén jiē zhǒng   tóu qí suǒ hǎo shì qí zhōng 
千   万  人  接  踵      投  其 所  好  示  其 忠    
wēi zhě hóng   qiè zhě yǒng   yǒu xīn rén   wú yòng gōng 
微  者  宏     怯  者  勇     有  心  人    无 用   功   
bǎ suó yǒu de wǒ   bǐ xiàn tú qióng 
把 所  有  的 我   匕 见   图 穷    
chūn qiū bái rì mèng   lǎo jiāng zhì   hé suǒ yōng 
春   秋  白  日 梦     老  将    至    何 所  拥   
shì wú shuāng quán fǎ   dàng zhēn yǒu rén ān shén tōng 
世  无 双     全   法   当   真   有  人  谙 神   通   
pò hǎi shì   chāi shān méng   bǎ yuān yāng   liǎng chù lóng 
破 海  誓    拆   山   盟     把 鸳   鸯     两    处  笼   
ài shì luàn fǎ wéi zōng   tiān dào rú cǐ gōng 
爱 是  乱   法 违  宗     天   道  如 此 公   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.