Thursday, April 25, 2024
HomePopYin Peng Lai 隐蓬莱 Hidden Penglai Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lv...

Yin Peng Lai 隐蓬莱 Hidden Penglai Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lv Zha Zha 吕炸炸

Chinese Song Name:Yin Peng Lai 隐蓬莱 
English Translation Name: Hidden Penglai
Chinese Singer: Lv Zha Zha 吕炸炸
Chinese Composer:Li Yu Zhi 李遇知
Chinese Lyrics:Wu Jian Zhong 吴剑中

Yin Peng Lai 隐蓬莱 Hidden Penglai Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lv Zha Zha 吕炸炸

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

bì cuì chuān lín yīn 
碧 翠  穿    林  荫  
dōng lái zǐ qì yú guàn nán shān tóng zhù xǐ tiān xīng 
东   来  紫 气 鱼 贯   南  山   铜   柱  洗 天   星   
shuí niān xiào yíng yíng 
谁   拈   笑   盈   盈   
qīng jiě luó cháng dié màn yì xiāng qiān lái chūn huā xīn 
轻   解  罗  裳    蝶  漫  异 香    牵   来  春   花  新  
shuǐ ruǎn lǔ shēng qīng 
水   软   橹 声    轻   
yí jūn yuǎn zhōu kè fǎn kě sì xī rì liú bié yǐng 
疑 君  远   舟   客 返  可 似 昔 日 留  别  影   
liǔ sè chuí sī guà diāo yíng 
柳  色 垂   丝 挂  雕   楹   
qiě féng cǐ jiān kōng hóu yín 
且  逢   此 间   箜   篌  吟  
wù xún péng lái guī yǐn   yīng fēi míng   jiē wèn qíng 
误 寻  蓬   莱  归  隐    莺   飞  鸣     皆  问  情   
wú yì shèng lín ān yán lè shēng gē jìn xìng 
无 意 胜    临  安 筵  乐 笙    歌 尽  兴   
liú shāng qiǎn zuì jīn xiāo   lǎn liú yíng 
流  觞    浅   醉  今  宵     揽  流  萤   
yáo xiǎng nǐ wǒ mèng zhōng   yín líng 
摇  响    你 我 梦   中      银  铃   
jīn suì péng lái tà qīng   zhí zǐ shǒu   zuì liú qíng 
今  岁  蓬   莱  踏 青     执  子 手     最  留  情   
yǔ nǐ yáo shù shān hǎi dāng rù huà xiān jìng 
与 你 遥  数  山   海  当   入 化  仙   境   
zuì yǎn wàng yáo chí lù   yún yǔ píng 
醉  眼  望   瑶  池  路   云  雨 屏   
biàn yóu yú nián gòng huà   chī yīn 
遍   游  余 年   共   话    痴  音  
shuǐ ruǎn lǔ shēng qīng 
水   软   橹 声    轻   
yí jūn yuǎn zhōu kè fǎn kě sì xī rì liú bié yǐng 
疑 君  远   舟   客 返  可 似 昔 日 留  别  影   
liǔ sè chuí sī guà diāo yíng 
柳  色 垂   丝 挂  雕   楹   
qiě féng cǐ jiān kōng hóu yín 
且  逢   此 间   箜   篌  吟  
wù xún péng lái guī yǐn   yīng fēi míng   jiē wèn qíng 
误 寻  蓬   莱  归  隐    莺   飞  鸣     皆  问  情   
wú yì shèng lín ān yán lè shēng gē jìn xìng 
无 意 胜    临  安 筵  乐 笙    歌 尽  兴   
liú shāng qiǎn zuì jīn xiāo   lǎn liú yíng 
流  觞    浅   醉  今  宵     揽  流  萤   
yáo xiǎng nǐ wǒ mèng zhōng   yín líng 
摇  响    你 我 梦   中      银  铃   
jīn suì péng lái tà qīng   zhí zǐ shǒu   zuì liú qíng 
今  岁  蓬   莱  踏 青     执  子 手     最  留  情   
yǔ nǐ yáo shù shān hǎi dāng rù huà xiān jìng 
与 你 遥  数  山   海  当   入 化  仙   境   
zuì yǎn wàng yáo chí lù   yún yǔ píng 
醉  眼  望   瑶  池  路   云  雨 屏   
biàn yóu yú nián gòng huà   chī yīn 
遍   游  余 年   共   话    痴  音  
wù xún péng lái guī yǐn   yīng fēi míng   jiē wèn qíng 
误 寻  蓬   莱  归  隐    莺   飞  鸣     皆  问  情   
wú yì shèng lín ān yán lè shēng gē jìn xìng 
无 意 胜    临  安 筵  乐 笙    歌 尽  兴   
liú shāng qiǎn zuì jīn xiāo   lǎn liú yíng 
流  觞    浅   醉  今  宵     揽  流  萤   
yáo xiǎng nǐ wǒ mèng zhōng   yín líng 
摇  响    你 我 梦   中      银  铃   
jīn suì péng lái tà qīng   zhí zǐ shǒu   zuì liú qíng 
今  岁  蓬   莱  踏 青     执  子 手     最  留  情   
yǔ nǐ yáo shù shān hǎi dāng rù huà xiān jìng 
与 你 遥  数  山   海  当   入 化  仙   境   
zuì yǎn wàng yáo chí lù   yún yǔ píng 
醉  眼  望   瑶  池  路   云  雨 屏   
biàn yóu yú nián gòng huà   chī yīn 
遍   游  余 年   共   话    痴  音  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags