Tuesday, April 23, 2024
HomePopYi Zui Yi Shen Xian 一醉一神仙 A Drunken Immortal Lyrics 歌詞 With...

Yi Zui Yi Shen Xian 一醉一神仙 A Drunken Immortal Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lun Sang 伦桑、Guo Feng Wu Yu 国风物语

Chinese Song Name:Yi Zui Yi Shen Xian 一醉一神仙
English Translation Name:A Drunken Immortal
Chinese Singer: Lun Sang 伦桑、Guo Feng Wu Yu 国风物语
Chinese Composer:Xiao Yu 小宇 Cosmos
Chinese Lyrics:Ming Huang 冥凰

Yi Zui Yi Shen Xian 一醉一神仙 A Drunken Immortal Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lun Sang 伦桑、Guo Feng Wu Yu 国风物语

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yuè chū jiǔ zhōu   qīng huī xiàng tiān biān 
月  出  九  州     清   辉  向    天   边   
rén qù chē lái   xiāng féng chù chù yàn 
人  去 车  来    相    逢   处  处  宴  
tuī bēi huàn zhǎn   nán miǎn èr sān zhōu xuán 
推  杯  换   盏     难  免   二 三  周   旋   
fàng dàn rú wǒ   dù kāng yě lǐ quán 
放   诞  如 我   杜 康   也 醴 泉   
píng zè zì zai   fēng liú bù dé xián 
平   仄 自 在    风   流  不 得 闲   
shī zhōng wéi kè   jiǔ zhōng zuò xiān 
诗  中    为  客   酒  中    作  仙   
rì rì tí hú wèi jiào tián 
日 日 醍 醐 未  觉   甜   
kě yǐn huān bó zhì wàn qián 
渴 饮  欢   伯 掷  万  钱   
hū tōng tòu xīn zhōng shì   wú rén qǐng wǒ xíng lìng yě kāi yán 
忽 通   透  心  中    事    无 人  请   我 行   令   也 开  颜  
dú gè dī zhuó qiǎn zhēn   tōu jǐ xǔ wǎn fēng xiāo qiǎn 
独 个 低 酌   浅   斟     偷  几 许 晚  风   消   遣   
nǎ xiè fēng guāng lái mù xiàn 
哪 屑  风   光    来  慕 羡   
liù cháo liú shuǐ wū yè   dào bú shì jīn suì huò tā nián 
六  朝   流  水   呜 咽   道  不 是  今  岁  或  他 年   
xiǎng nà fán nǎo sì fēi xuě   rù jiǔ zì xiāo jiě 
想    那 烦  恼  似 飞  雪    入 酒  自 消   解  
hé bì láo sāo tài yān yì 
何 必 牢  骚  太  厌  厌 
gǔ lái shèng xián yòu hé bié 
古 来  圣    贤   又  何 别  
zǎn dé sān fēn zuì cái huàn qī fēn diān 
攒  得 三  分  醉  才  换   七 分  癫   
qiān bān wén zhāng wàn bān yán   bēi huān jìn zūn qián 
千   般  文  章    万  般  言    悲  欢   尽  樽  前   
bú dào hān chàng bù gǎn jué 
不 到  酣  畅    不 敢  绝  
hóng zhú lǜ jiǔ jìng xiāng yí 
红   烛  绿 酒  竟   相    宜 
hǎo jiè yì shǎng hǎo mèng guī qù shào nián 
好  借  一 晌    好  梦   归  去 少   年   
wò xiàng huā xià mián 
卧 向    花  下  眠   
qiān bān wén zhāng wàn bān yán   bēi huān jìn zūn qián 
千   般  文  章    万  般  言    悲  欢   尽  樽  前   
bú dào hān chàng bù gǎn jué 
不 到  酣  畅    不 敢  绝  
dēng gāo tàn yuǎn   tiān shàng shuí gōng què 
登   高  探  远     天   上    谁   宫   阙  
gōng chóu xuān xiāo   hàn táng zhuǎn sòng yuán 
觥   筹   喧   嚣     汉  唐   转    宋   元   
yì fāng fēng wù   dǎo yě cuī rén liú lián 
一 方   风   物   倒  也 催  人  流  连   
fú yóu dù shì   guāng yīn yǐ hé xiàn 
蜉 蝣  度 世    光    阴  以 何 限   
bù rú wàng yōu   mí lí kàn rén jiān 
不 如 忘   忧    迷 离 看  人  间   
jǐ dé jǐ shī   zhū bān suí yuán 
几 得 几 失    诸  般  随  缘   
lǐ dù chuán qí luò shī piān 
李 杜 传    奇 落  诗  篇   
jiǔ rù duàn cháng yě chán mián 
酒  入 断   肠    也 缠   绵   
wǒ bǐ xià yǒu qián kūn   qiě chèn zhè jiǔ xìng shì yì shēn qiǎn 
我 笔 下  有  乾   坤    且  趁   这  酒  兴   试  一 深   浅   
bù zhī qīng bēi hé chù   jiāng cháng hé dào xuán jiǔ tiān 
不 知  倾   杯  何 处    将    长    河 倒  悬   九  天   
yí xīng zhuǎn dòu yě suí biàn 
移 星   转    斗  也 随  便   
nǎ guǎn yì xī guà qiān   què bú shì rén rén dōu rú yuàn 
哪 管   一 夕 挂  牵     却  不 是  人  人  都  如 愿   
xiǎng nà miào táng huò lín yuān   jiāng hú yòu fàng yuǎn 
想    那 庙   堂   或  临  渊     江    湖 又  放   远   
gè zhōng zī wèi yǔ shuí niàn 
个 中    滋 味  与 谁   念   
liáo dào guò kè zuì yù jié 
潦   倒  过  客 最  郁 结  
yào zhè dēng huǒ lán shān rú hé qù tiān 
要  这  灯   火  阑  珊   如 何 去 添   
wǒ xiào qīng shān duō rú jiù   qiū shuāng zhǐ guò yǎn 
我 笑   青   山   多  如 旧    秋  霜     只  过  眼  
fēng huá yì qì jǐ céng jiǎn 
风   华  意 气 几 曾   减   
bǎ jiǔ zòng gē hé kāng kǎi 
把 酒  纵   歌 何 慷   慨  
bù kě zhuó shì xū míng tān zhè pián pián 
不 可 浊   世  虚 名   贪  这  骈   骈   
táng tū le fēng yuè 
唐   突 了 风   月  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags