Yi Zhi Jiang Hu 一纸江湖 A Paper River’s Lake Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lin Xiao Ni 林晓妮

Yi Zhi Jiang Hu 一纸江湖 A Paper River's Lake Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Yi Zhi Jiang Hu 一纸江湖
English Tranlation Name: A Paper River's Lake
Chinese Singer: Lin Xiao Ni 林晓妮
Chinese Composer: Zhang Bo Wen 张博文
Chinese Lyrics: Li Shou Jun 李守俊

Yi Zhi Jiang Hu 一纸江湖 A Paper River's Lake Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lin Xiao Ni 林晓妮

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chuāng wài jiāng àn   dēng huǒ lán shān 
窗     外  江    岸   灯   火  阑  珊   
bà gē wǔ 
罢 歌 舞 
huī háo pō mò   yù miáo xiāng sī 
挥  毫  泼 墨   欲 描   相    思 
nán chéng shū 
难  成    书  
jǐ yù fēng bǐ cún yàn 
几 欲 封   笔 存  砚  
bù tán xiāng sī kǔ 
不 谈  相    思 苦 
hóng zhú yǒu lèi 
红   烛  有  泪  
ěr pàn yòu wén wǔ gēng gǔ 
耳 畔  又  闻  五 更   鼓 
qíng rù fèi fǔ   jìn tuì wéi gǔ 
情   入 肺  腑   进  退  维  谷 
zuì tòng chǔ 
最  痛   楚  
huí shǒu yǐ shì   qīng sī bái fà 
回  首   已 是    青   丝 白  发 
bàn rù tǔ 
半  入 土 
duō xiǎng dùn rù kōng mén 
多  想    遁  入 空   门  
kě lián wú rén dù 
可 怜   无 人  渡 
hēi yè wú biān 
黑  夜 无 边   
cǐ qíng yòu dào shāng xīn chù 
此 情   又  到  伤    心  处  
yì zhǐ jiāng hú   nán kè qíng hǎi 
一 纸  江    湖   难  刻 情   海  
wàn zhàng kǔ 
万  丈    苦 
tiǎo dēng kàn jiàn   huǐ bù dāng chū 
挑   灯   看  剑     悔  不 当   初  
tài zài hu 
太  在  乎 
tòng rù fèi fǔ   kòu wèn ài hèn 
痛   入 肺  腑   叩  问  爱 恨  
wèi hé wù 
为  何 物 
xiāng guān rì mù   yì qǔ xiāng sī 
乡    关   日 暮   一 曲 相    思 
chóu jiāng zhǔ 
愁   江    渚  
yì zhǐ jiāng hú   nán huà qíng shāng 
一 纸  江    湖   难  画  情   殇    
lèi wú shù 
泪  无 数  
chōng guàn yí nù   shuí yòu jiāng shuí 
冲    冠   一 怒   谁   又  将    谁   
gěi gū fù 
给  辜 负 
qiān gǔ yīng xióng   duō shǎo jiē yīn 
千   古 英   雄      多  少   皆  因  
hóng yán wù 
红   颜  误 
qī fēng cán yuè   shèng bàn hú qīng chá 
凄 风   残  月    剩    半  壶 清   茶  
màn màn zhǔ 
慢  慢  煮  
qíng rù fèi fǔ   jìn tuì wéi gǔ 
情   入 肺  腑   进  退  维  谷 
zuì tòng chǔ 
最  痛   楚  
huí shǒu yǐ shì   qīng sī bái fà 
回  首   已 是    青   丝 白  发 
bàn rù tǔ 
半  入 土 
duō xiǎng dùn rù kōng mén 
多  想    遁  入 空   门  
kě lián wú rén dù 
可 怜   无 人  渡 
hēi yè wú biān 
黑  夜 无 边   
cǐ qíng yòu dào shāng xīn chù 
此 情   又  到  伤    心  处  
yì zhǐ jiāng hú   nán kè qíng hǎi 
一 纸  江    湖   难  刻 情   海  
wàn zhàng kǔ 
万  丈    苦 
tiǎo dēng kàn jiàn   huǐ bù dāng chū 
挑   灯   看  剑     悔  不 当   初  
tài zài hu 
太  在  乎 
tòng rù fèi fǔ   kòu wèn ài hèn 
痛   入 肺  腑   叩  问  爱 恨  
wèi hé wù 
为  何 物 
xiāng guān rì mù   yì qǔ xiāng sī 
乡    关   日 暮   一 曲 相    思 
chóu jiāng zhǔ 
愁   江    渚  
yì zhǐ jiāng hú   nán huà qíng shāng 
一 纸  江    湖   难  画  情   殇    
lèi wú shù 
泪  无 数  
chōng guàn yí nù   shuí yòu jiāng shuí 
冲    冠   一 怒   谁   又  将    谁   
gěi gū fù 
给  辜 负 
qiān gǔ yīng xióng   duō shǎo jiē yīn 
千   古 英   雄      多  少   皆  因  
hóng yán wù 
红   颜  误 
qī fēng cán yuè   shèng bàn hú qīng chá 
凄 风   残  月    剩    半  壶 清   茶  
yì zhǐ jiāng hú   nán kè qíng hǎi 
一 纸  江    湖   难  刻 情   海  
wàn zhàng kǔ 
万  丈    苦 
tiǎo dēng kàn jiàn   huǐ bù dāng chū 
挑   灯   看  剑     悔  不 当   初  
tài zài hu 
太  在  乎 
tòng rù fèi fǔ   kòu wèn ài hèn 
痛   入 肺  腑   叩  问  爱 恨  
wèi hé wù 
为  何 物 
xiāng guān rì mù   yì qǔ xiāng sī 
乡    关   日 暮   一 曲 相    思 
chóu jiāng zhǔ 
愁   江    渚  
yì zhǐ jiāng hú   nán huà qíng shāng 
一 纸  江    湖   难  画  情   殇    
lèi wú shù 
泪  无 数  
chōng guàn yí nù   shuí yòu jiāng shuí 
冲    冠   一 怒   谁   又  将    谁   
gěi gū fù 
给  辜 负 
qiān gǔ yīng xióng   duō shǎo jiē yīn 
千   古 英   雄      多  少   皆  因  
hóng yán wù 
红   颜  误 
qī fēng cán yuè   shèng bàn hú qīng chá 
凄 风   残  月    剩    半  壶 清   茶  
màn màn zhǔ 
慢  慢  煮  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.