Yi Zhan Wu Chou 一盏无愁 A Lamp Without Sorrow Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Le Le 李乐乐

Yi Zhan Wu Chou 一盏无愁 A Lamp Without Sorrow Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Le Le 李乐乐

Chinese Song Name:Yi Zhan Wu Chou 一盏无愁 
English Translation Name: A Lamp Without Sorrow
Chinese Singer: Li Le Le 李乐乐
Chinese Composer:Zheng Ming He 郑明河
Chinese Lyrics:Wang Ying 王莹

Yi Zhan Wu Chou 一盏无愁 A Lamp Without Sorrow Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Le Le 李乐乐

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

nóng mò liáo cǎo zuì tí shàn 
浓   墨 潦   草  醉  题 扇   
yí zì yí jù fēng liú mǎn 
一 字 一 句 风   流  满  
duō shǎo liú guāng huàn jǐ shēng cháng tàn 
多  少   流  光    换   几 声    长    叹  
yī rén yuǎn qù tú liú yí hàn 
伊 人  远   去 徒 留  遗 憾  
yì zūn jiǔ zhǔ jìn shí lǐ yuè huá 
一 樽  酒  煮  尽  十  里 月  华  
mǐng dǐng hóng chén shuí qiān guà 
酩   酊   红   尘   谁   牵   挂  
lǜ shuǐ qīng shān qīng cè mǎ 
绿 水   青   山   轻   策 马 
bái yī xiāo sǎ xiào zhǔ yì zhǎn chá 
白  衣 潇   洒 笑   煮  一 盏   茶  
shuí dào bú guò bàn shēng kàn jìn wēn róu 
谁   道  不 过  半  生    看  尽  温  柔  
hóng chén sú shì gū shēn qiě wú yōu 
红   尘   俗 世  孤 身   且  无 忧  
qīng fēng ěr pàn suí wǎng shì yóu zǒu 
清   风   耳 畔  随  往   事  游  走  
xiāo sè liú guāng bú guò yì hú zhuó jiǔ 
萧   瑟 流  光    不 过  一 壶 浊   酒  
yì zūn jiǔ zhǔ jìn shí lǐ yuè huá 
一 樽  酒  煮  尽  十  里 月  华  
mǐng dǐng hóng chén shuí qiān guà 
酩   酊   红   尘   谁   牵   挂  
lǜ shuǐ qīng shān qīng cè mǎ 
绿 水   青   山   轻   策 马 
bái yī xiāo sǎ xiào zhǔ yì zhǎn chá 
白  衣 潇   洒 笑   煮  一 盏   茶  
shuí dào bú guò bàn shēng kàn jìn wēn róu 
谁   道  不 过  半  生    看  尽  温  柔  
hóng chén sú shì gū shēn qiě wú yōu 
红   尘   俗 世  孤 身   且  无 忧  
qīng fēng ěr pàn suí wǎng shì yóu zǒu 
清   风   耳 畔  随  往   事  游  走  
xiāo sè liú guāng bú guò yì hú zhuó jiǔ 
萧   瑟 流  光    不 过  一 壶 浊   酒  
shuí dào bú guò bàn shēng kàn jìn wēn róu 
谁   道  不 过  半  生    看  尽  温  柔  
hóng chén sú shì gū shēn qiě wú yōu 
红   尘   俗 世  孤 身   且  无 忧  
qīng fēng ěr pàn wǎng shì xīn jiān bù cháng liú 
清   风   耳 畔  往   事  心  间   不 长    留  
xiāo sè liú guāng bú guò yì zhǎn wú chóu 
萧   瑟 流  光    不 过  一 盏   无 愁   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.