Yi Ye Gui Zhou 一叶归舟 A Leaf Returns To The Boat Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhu Sha 朱莎 Sha Zhu

Yi Ye Gui Zhou 一叶归舟 A Leaf Returns To The Boat Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhu Sha 朱莎 Sha Zhu

Chinese Song Name:Yi Ye Gui Zhou 一叶归舟 
English Translation Name:A Leaf Returns To The Boat
Chinese Singer: Zhu Sha 朱莎 Sha Zhu 
Chinese Composer:Zheng Shi Chun 郑世春
Chinese Lyrics:Zheng Shi Chun 郑世春

Yi Ye Gui Zhou 一叶归舟 A Leaf Returns To The Boat Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhu Sha 朱莎 Sha Zhu 

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shù jìn qiān fān 
数  尽  千   帆  
bú jiàn yí yè guī zhōu 
不 见   一 叶 归  舟   
jūn shì shào nián láng   qū mǎ fù qīng qiú 
君  是  少   年   郎     驱 马 复 轻   裘  
zhí jiàn tiān yá   rì yè pī xīng xiù 
执  剑   天   涯   日 夜 披 星   宿  
wǒ yǐ zài dù kǒu   jiàn tiān dì yōu yōu 
我 倚 在  渡 口    见   天   地 幽  幽  
shù jìn qiān fān   wú yí yè guī zhōu 
数  尽  千   帆    无 一 叶 归  舟   
jǐn shū hé céng yǒu   xiāng sī liáo chéng jiù 
锦  书  何 曾   有    相    思 寥   成    旧  
sā rù jiāng shuǐ   suí bō rèn dōng liú 
撒 入 江    水     随  波 任  东   流  
yè yè tīng gèng lòu   zhuó yī kuān yíng xiù 
夜 夜 听   更   漏    着   衣 宽   盈   袖  
yǎn zhōng wú lí hèn   rén jiān yǒu bái tóu 
眼  中    无 离 恨    人  间   有  白  头  
yì bié hòu 
一 别  后  
jūn wú xū   duō liú 
君  无 需   多  留  
pà xiāng féng   yòu lí qù chéng chóu 
怕 相    逢     又  离 去 成    愁   
xiāng féng yì bēi jiǔ   ā  ā  ā  ā  ā  
相    逢   一 杯  酒    啊 啊 啊 啊 啊 
yí xiào mǐn ēn chóu   ā  ā  ā  ā  ā  
一 笑   泯  恩 仇     啊 啊 啊 啊 啊 
bú jiàn yǐ jiǔ ā    ā  ā  ā  ā  ā  
不 见   已 久  啊   啊 啊 啊 啊 啊 
gé le jǐ gè qiū   ā  ā  ā  ā  ā  
隔 了 几 个 秋    啊 啊 啊 啊 啊 
xiāng féng yì bēi jiǔ 
相    逢   一 杯  酒  
yí xiào mǐn ēn chóu 
一 笑   泯  恩 仇   
jǐn shū hé céng yǒu   xiāng sī liáo chéng jiù 
锦  书  何 曾   有    相    思 寥   成    旧  
sā rù jiāng shuǐ   suí bō rèn dōng liú 
撒 入 江    水     随  波 任  东   流  
yè yè tīng gèng lòu   zhuó yī kuān yíng xiù 
夜 夜 听   更   漏    着   衣 宽   盈   袖  
yǎn zhōng wú lí hèn   rén jiān yǒu bái tóu 
眼  中    无 离 恨    人  间   有  白  头  
nà shí luò huā shòu   ā  ā  ā  ā  ā  
那 时  落  花  瘦     啊 啊 啊 啊 啊 
jīn rì qīng qīng liǔ   ā  ā  ā  ā  ā  
今  日 青   青   柳    啊 啊 啊 啊 啊 
chūn fēng lái shí   ā  ā  ā  ā  ā  
春   风   来  时    啊 啊 啊 啊 啊 
fēi xù mǎn huà lóu   ā  ā  ā  ā  ā  
飞  絮 满  画  楼    啊 啊 啊 啊 啊 
nà shí luò huā shòu   ā  ā  ā  ā  ā  
那 时  落  花  瘦     啊 啊 啊 啊 啊 
jīn rì qīng qīng liǔ   ā  ā  ā  ā  ā  
今  日 青   青   柳    啊 啊 啊 啊 啊 
chūn fēng lái shí ā    ā  ā  ā  ā  ā  
春   风   来  时  啊   啊 啊 啊 啊 啊 
fēi xù mǎn huà lóu   ā  ā  ā  ā  ā  
飞  絮 满  画  楼    啊 啊 啊 啊 啊 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.