Yi Yang Xia Ke Xing 弋阳霞客行 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ding Yu 丁于 Zeng Xi 曾惜 Zeng Xi

Yi Yang Xia Ke Xing 弋阳霞客行 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ding Yu 丁于 Zeng Xi 曾惜 Zeng Xi

Chinese Song Name:Yi Yang Xia Ke Xing 弋阳霞客行
English Translation Name:Xiake Trip In Yiyang 
Chinese Singer: Ding Yu 丁于 Zeng Xi 曾惜 Zeng Xi 
Chinese Composer:Ding Yu 丁于
Chinese Lyrics:Unknow

Yi Yang Xia Ke Xing 弋阳霞客行 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ding Yu 丁于 Zeng Xi 曾惜 Zeng Xi 

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qīng yī : xú mèng jiǎo 
青   衣 : 徐 梦   皎   
hǎo yí pài guī fēng měi jǐng 
好  一 派  龟  峰   美  景   
hé : 
合 : 
qián chéng tóng qí fú yǔ tiān qí 
虔   诚    同   祈 福 与 天   齐 
nǐ wǒ jìng guān luán zhàng zhī qí 
你 我 静   观   峦   嶂    之  奇 
jiāng shàng guī fēng tiān xià xī 
江    上    龟  峰   天   下  稀 
yòu wǒ jiāng shān wú fēng yǔ 
佑  我 江    山   无 风   雨 
dīng yú : 
丁   于 : 
gù shi yì hóng róu jìn yún wù zhōng 
故 事  一 泓   揉  进  云  雾 中    
sān shí èr fēng suí chán yì liú dòng 
三  十  二 峰   随  禅   意 流  动   
céng xī : 
曾   惜 : 
guī jǐng qí xiù zhú bǎi cāng cuì rú mèng 
龟  景   奇 秀  竹  柏  苍   翠  如 梦   
wàn bān chūn sè shēng yú cǐ shān zhōng 
万  般  春   色 生    于 此 山   中    
dīng yú : 
丁   于 : 
xiān qì piāo piāo chá xiāng màn qīng kōng 
仙   气 飘   飘   茶  香    漫  青   空   
hóng sè suì yuè rèn shī jù tí yǒng 
红   色 岁  月  任  诗  句 题 咏   
céng xī : 
曾   惜 : 
qiě yǐ xìn yǎng jì wǒ mín zú yīng xióng 
且  以 信  仰   祭 我 民  族 英   雄    
hé : 
合 : 
jīn zhōng zuò bǐ huì xià jīn zhāo cǎi hóng 
金  钟    做  笔 绘  下  今  朝   彩  虹   
qián chéng tóng qí fú yǔ tiān qí 
虔   诚    同   祈 福 与 天   齐 
nǐ wǒ jìng guān luán zhàng zhī qí 
你 我 静   观   峦   嶂    之  奇 
jiāng shàng guī fēng tiān xià xī 
江    上    龟  峰   天   下  稀 
yòu wǒ jiāng shān wú fēng yǔ 
佑  我 江    山   无 风   雨 
qián chéng tóng qí fú yǔ tiān qí 
虔   诚    同   祈 福 与 天   齐 
yí mài xiāng chuán shēng sǐ xiāng yī 
一 脉  相    传    生    死 相    依 
tīng yì yáng qiāng qiān wàn lǐ 
听   弋 阳   腔    千   万  里 
wú yǐ xiāng yīn hū huàn nǐ 
吾 以 乡    音  呼 唤   你 
xiǎo shēng   lú dé zhèng : 
小   生      卢 德 正    : 
xuè rǎn dōng nán bàn bì hóng 
血  染  东   南  半  壁 红   
rěn jiāng qí jì zuò qí gōng 
忍  将    奇 迹 作  奇 功   
wén shān qù hòu nán cháo yuè 
文  山   去 后  南  朝   月  
yòu zhào qín huái yí yè fēng 
又  照   秦  淮   一 叶 枫   
wǔ shēng   hóng yāng mín : 
武 生      洪   秧   民  : 
kě ài zhōng guó hā 
可 爱 中    国  哈 
dīng yú : 
丁   于 : 
xiān qì piāo piāo chá xiāng màn qīng kōng 
仙   气 飘   飘   茶  香    漫  青   空   
hóng sè suì yuè rèn shī jù tí yǒng 
红   色 岁  月  任  诗  句 题 咏   
céng xī : 
曾   惜 : 
qiě yǐ xìn yǎng jì wǒ mín zú yīng xióng 
且  以 信  仰   祭 我 民  族 英   雄    
hé : 
合 : 
jīn zhōng zuò bǐ huì xià jīn zhāo cǎi hóng 
金  钟    做  笔 绘  下  今  朝   彩  虹   
qián chéng tóng qí fú yǔ tiān qí 
虔   诚    同   祈 福 与 天   齐 
nǐ wǒ jìng guān luán zhàng zhī qí 
你 我 静   观   峦   嶂    之  奇 
jiāng shàng guī fēng tiān xià xī 
江    上    龟  峰   天   下  稀 
yòu wǒ jiāng shān wú fēng yǔ 
佑  我 江    山   无 风   雨 
qián chéng tóng qí fú yǔ tiān qí 
虔   诚    同   祈 福 与 天   齐 
yí mài xiāng chuán shēng sǐ xiāng yī 
一 脉  相    传    生    死 相    依 
tīng yì yáng qiāng qiān wàn lǐ 
听   弋 阳   腔    千   万  里 
wú yǐ xiāng yīn hū huàn nǐ 
吾 以 乡    音  呼 唤   你 
wú yǐ xiāng yīn hū huàn nǐ 
吾 以 乡    音  呼 唤   你 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.