Yi Xiao Xiang Wang Hong Chen Zhong 一笑相忘红尘中 Forget In The World of Mortals With A Smile Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chang Feng 长风

Yi Xiao Xiang Wang Hong Chen Zhong 一笑相忘红尘中 Forget In The World of Mortals With A Smile Lyrics 歌詞 With Pinyin ByYi Xiao Xiang Wang Hong Chen Zhong 一笑相忘红尘中 Forget In The World of Mortals With A Smile Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chang Feng 长风 Chang Feng 长风

Chinese Song Name:Yi Xiao Xiang Wang Hong Chen Zhong 一笑相忘红尘中 
English Translation Name:Forget In The World of Mortals With A Smile 
Chinese Singer: Chang Feng 长风
Chinese Composer:Chang Feng 长风
Chinese Lyrics:Chang Feng 长风

Yi Xiao Xiang Wang Hong Chen Zhong 一笑相忘红尘中 Forget In The World of Mortals With A Smile Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chang Feng 长风

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

sān guò jiāng běi   xuě yā sōng 
三  过  江    北    雪  压 松   
bàn shēng yǐ zài   tán zhǐ zhōng 
半  生    已 在    弹  指  中    
xián qiāo qí zǐ   luò dēng huā 
闲   敲   棋 子   落  灯   花  
wǒ yì jìn zài   yì bēi zhōng 
我 意 尽  在    一 杯  中    
yì jì jué chén   jiāng hú zhōng   jūn mò sòng 
一 骑 绝  尘     江    湖 中      君  莫 送   
yǒu yuán zì huì   zài xiāng féng 
有  缘   自 会    再  相    逢   
yì shēng lìng   qiān lǐ bēn fù 
一 声    令     千   里 奔  赴 
yì zhǐ zhào   gè bēn xī dōng 
一 纸  诏     各 奔  西 东   
yí xiào xiāng wàng   hóng chén zhōng   lèi méng lóng 
一 笑   相    忘     红   尘   中      泪  朦   胧   
jǐ xǔ suì yuè   kě xiāo róng 
几 许 岁  月    可 消   融   
yì qǔ bà   shān hé jìng mò 
一 曲 罢   山   河 静   默 
yì wǔ jìn   fēng qǐ yún yǒng 
一 舞 尽    风   起 云  涌   
yì jì jué chén   jiāng hú zhōng   jūn mò sòng 
一 骑 绝  尘     江    湖 中      君  莫 送   
yǒu yuán zì huì   zài xiāng féng 
有  缘   自 会    再  相    逢   
yì shēng lìng   qiān lǐ bēn fù 
一 声    令     千   里 奔  赴 
yì zhǐ zhào   gè bēn xī dōng 
一 纸  诏     各 奔  西 东   
yí xiào xiāng wàng   hóng chén zhōng   lèi méng lóng 
一 笑   相    忘     红   尘   中      泪  朦   胧   
jǐ xǔ suì yuè   kě xiāo róng 
几 许 岁  月    可 消   融   
yì qǔ bà   shān hé jìng mò 
一 曲 罢   山   河 静   默 
yì wǔ jìn   fēng qǐ yún yǒng 
一 舞 尽    风   起 云  涌   
yì wǔ jìn   fēng qǐ yún yǒng 
一 舞 尽    风   起 云  涌   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.