Yi Sheng Er Jie 一生二界 Two Realms of Life Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Qu Er 小曲儿

Yi Sheng Er Jie 一生二界 Two Realms of Life Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Qu Er 小曲儿

Chinese Song Name: Yi Sheng Er Jie 一生二界 
English Tranlation Name: Two Realms of Life 
Chinese Singer: Xiao Qu Er 小曲儿
Chinese Composer: Zhuo Xiao Sheng 着小生
Chinese Lyrics: Hui Min Yao 徽敏遥

Yi Sheng Er Jie 一生二界 Two Realms of Life Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Qu Er 小曲儿

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

liú guāng cuī lǎo yí yè nán fēng dù mèng zhōu 
流  光    催  老  一 夜 南  风   渡 梦   舟   
huí dào nián shào chū féng de shí hou 
回  到  年   少   初  逢   的 时  候  
luò méi fù jǐn xiù fēi xuě mǎn qīng qiú 
落  梅  覆 锦  袖  飞  雪  满  轻   裘  
yì tái shǒu huā yǔ jiǔ liǎng fān fēng liú 
一 抬  首   花  与 酒  两    番  风   流  
zhè yì shēn bìng gǔ qīng shòu 
这  一 身   病   骨 清   瘦   
sì fāng tiān dì zuò qiú 
四 方   天   地 作  囚  
yě xiàn tā bào jiàn shì jiǔ 
也 羡   他 抱  剑   试  酒  
xiá míng yáng jiǔ zhōu 
侠  名   扬   九  州   
hèn duō shǎo yì qì wèi chóu 
恨  多  少   意 气 未  酬   
yuàn céng yǔ shān hé bái shǒu 
愿   曾   与 山   河 白  首   
qiě dài wǒ tòng kuài yì yóu 
且  代  我 痛   快   一 游  
zuó yè zhuó jiǔ qī fēn hán 
昨  夜 酌   酒  七 分  寒  
shuāng jiàn rù mèng yòu yì wǎn 
霜     剑   入 梦   又  一 晚  
jīn zhāo wēn yào sān fēn nuǎn 
今  朝   温  药  三  分  暖   
zhé huā yuàn qián jì jiāng nán 
折  花  院   前   寄 江    南  
chén shì tiáo tiáo fēn liǎng àn 
尘   世  迢   迢   分  两    岸 
yì shēng èr jiè gè wéi bàn 
一 生    二 界  各 为  半  
jìng zhōng yǐng mìng zhōng hàn 
镜   中    影   命   中    憾  
shuí wéi zhēn shuí wéi huàn 
谁   为  真   谁   为  幻   
yí yè jīng pò shào nián mèng xǐng céng huí móu 
一 夜 惊   破 少   年   梦   醒   曾   回  眸  
dāng nián yīng fēi cǎo cháng de shí hou 
当   年   莺   飞  草  长    的 时  候  
zǒu mǎ qiān fēng guò xíng zhōu wàn shuǐ liú 
走  马 千   峰   过  行   舟   万  水   流  
lǎn chūn fēng jiǎn yì lǚ yáo zèng gù yǒu 
揽  春   风   剪   一 缕 遥  赠   故 友  
zuó yè zhuó jiǔ qī fēn hán 
昨  夜 酌   酒  七 分  寒  
shuāng jiàn rù mèng yòu yì wǎn 
霜     剑   入 梦   又  一 晚  
jīn zhāo wēn yào sān fēn nuǎn 
今  朝   温  药  三  分  暖   
zhé huā yuàn qián jì jiāng nán 
折  花  院   前   寄 江    南  
chén shì tiáo tiáo fēn liǎng àn 
尘   世  迢   迢   分  两    岸 
yì shēng èr jiè gè wéi bàn 
一 生    二 界  各 为  半  
jìng zhōng yǐng mìng zhōng hàn 
镜   中    影   命   中    憾  
shuí wéi zhēn shuí wéi huàn 
谁   为  真   谁   为  幻   
zuó yè zhuó jiǔ qī fēn hán 
昨  夜 酌   酒  七 分  寒  
shuāng jiàn rù mèng yòu yì wǎn 
霜     剑   入 梦   又  一 晚  
jīn zhāo wēn yào sān fēn nuǎn 
今  朝   温  药  三  分  暖   
zhé huā yuàn qián jì jiāng nán 
折  花  院   前   寄 江    南  
chén shì tiáo tiáo fēn liǎng àn 
尘   世  迢   迢   分  两    岸 
yì shēng èr jiè gè wéi bàn 
一 生    二 界  各 为  半  
jìng zhōng yǐng mìng zhōng hàn 
镜   中    影   命   中    憾  
shuí wéi zhēn shuí wéi huàn 
谁   为  真   谁   为  幻   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.