Yi Sheng Da Xiao Neng Ji Hui 一生大笑能几回 How Many Times Can You Laugh In Your Life Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Wei Jian 张卫健 Dicky Cheung

Yi Sheng Da Xiao Neng Ji Hui 一生大笑能几回 How Many Times Can You Laugh In Your Life Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Wei Jian 张卫健 Dicky Cheung

Chinese Song Name:Yi Sheng Da Xiao Neng Ji Hui 一生大笑能几回 
English Translation Name:How Many Times Can You Laugh In Your Life 
Chinese Singer: Zhang Wei Jian 张卫健 Dicky Cheung
Chinese Composer:Xu Le Tong 徐乐同
Chinese Lyrics:Cen Can 岑参

Yi Sheng Da Xiao Neng Ji Hui 一生大笑能几回 How Many Times Can You Laugh In Your Life Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Wei Jian 张卫健 Dicky Cheung

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wān wān yuè chū guà chéng tóu 
弯  弯  月  出  挂  城    头  
chéng tóu yuè chū zhào liáng zhōu 
城    头  月  出  照   凉    州   
liáng zhōu qī lǐ shí wàn jiā 
凉    州   七 里 十  万  家  
hú rén bàn jiě dàn pí pá 
胡 人  半  解  弹  琵 琶 
pí pá yì qǔ cháng kān duàn 
琵 琶 一 曲 肠    堪  断   
fēng xiāo xiāo xī yè màn màn 
风   萧   萧   兮 夜 漫  漫  
hé xī mù zhōng duō gù rén 
河 西 幕 中    多  故 人  
gù rén bié lái sān wǔ chūn 
故 人  别  来  三  五 春   
huā mén lóu qián jiàn qiū cǎo 
花  门  楼  前   见   秋  草  
qǐ néng pín jiàn xiāng kàn lǎo 
岂 能   贫  贱   相    看  老  
yì shēng dà xiào néng jǐ huí 
一 生    大 笑   能   几 回  
dòu jiǔ xiāng féng xū zuì dǎo 
斗  酒  相    逢   须 醉  倒  
wān wān yuè chū guà chéng tóu 
弯  弯  月  出  挂  城    头  
chéng tóu yuè chū zhào liáng zhōu 
城    头  月  出  照   凉    州   
liáng zhōu qī lǐ shí wàn jiā 
凉    州   七 里 十  万  家  
hú rén bàn jiě dàn pí pá 
胡 人  半  解  弹  琵 琶 
pí pá yì qǔ cháng kān duàn 
琵 琶 一 曲 肠    堪  断   
fēng xiāo xiāo xī yè màn màn 
风   萧   萧   兮 夜 漫  漫  
hé xī mù zhōng duō gù rén 
河 西 幕 中    多  故 人  
gù rén bié lái sān wǔ chūn 
故 人  别  来  三  五 春   
huā mén lóu qián jiàn qiū cǎo 
花  门  楼  前   见   秋  草  
qǐ néng pín jiàn xiāng kàn lǎo 
岂 能   贫  贱   相    看  老  
yì shēng dà xiào néng jǐ huí 
一 生    大 笑   能   几 回  
dòu jiǔ xiāng féng xū zuì dǎo 
斗  酒  相    逢   须 醉  倒  
huā mén lóu qián jiàn qiū cǎo 
花  门  楼  前   见   秋  草  
qǐ néng pín jiàn xiāng kàn lǎo 
岂 能   贫  贱   相    看  老  
yì shēng dà xiào néng jǐ huí 
一 生    大 笑   能   几 回  
dòu jiǔ xiāng féng xū zuì dǎo 
斗  酒  相    逢   须 醉  倒  
dòu jiǔ xiāng féng xū zuì dǎo  
斗  酒  相    逢   须 醉  倒   
xū zuì dǎo 
须 醉  倒  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.