Yi Ren Ye 异人也 Makes Also Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huo Zun 霍尊 Henry

Yi Ren Ye 异人也 Makes Also Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Yi Ren Ye 异人也
English Tranlation Name: Makes Also
Chinese Singer: Huo Zun 霍尊 Henry
Chinese Composer: Huo Zun 霍尊 Henry
Chinese Lyrics: Xiao Niang 潇娘

Yi Ren Ye 异人也 Makes Also Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huo Zun 霍尊 Henry

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qì shēng gǔ zhǎng jiān   kuī tiān jī   duàn yīn qíng 
炁 生    股 掌    间     窥  天   机   断   阴  晴   
yì rén jiāng hú qián   pò dǔ jú   lùn shū yíng 
异 人  江    湖 前     破 赌 局   论  输  赢   
nì mìng bō sì pán   rén shì yù fēn luàn   xīn nán qiǎn 
逆 命   拨 四 盘    人  世  愈 纷  乱     心  难  遣   
tà piān zhōu yí yè   zhú yě hè   xíng guǎng kuò 
踏 扁   舟   一 叶   逐  野 鹤   行   广    阔  
lǎn xīng dǒu kuàng yě   yāo sì xiàng   dìng fēng bō 
揽  星   斗  旷    野   邀  四 象      定   风   波 
kōng zǒng rén jiān shì   yì jiǎ zǐ hòu què nán píng shuō 
倥   偬   人  间   事    一 甲  子 后  却  难  评   说   
dào bù qīng   juàn juàn shū kuáng 
道  不 清     狷   狷   疏  狂    
hòu tǔ xià   shí kōng liú tǎng 
厚  土 下    时  空   流  淌   
qīng sī juǎn   dà mèng xǐng shēn yóu zài   xuán wō zhī jiān 
青   丝 卷     大 梦   醒   身   犹  在    旋   涡 之  间   
zhǐ niàn   tiān dì cún zhèng qì 
只  念     天   地 存  正    气 
zá rán bǎi tài fù liú xíng 
杂 然  百  态  赋 流  形   
dāng shùn yìng qián kūn hào rán zhī xī 
当   顺   应   乾   坤  浩  然  之  息 
fān yún fù   gǎi mìng jú 
翻  云  覆   改  命   局 
jí fāng wèi yǔ xiōng jí 
即 方   位  与 凶    吉 
wàn bān yóu wǒ xīn 
万  般  由  我 心  
jǔ shēn rú yàn qīng 
举 身   如 雁  轻   
dēng lín tiān chí lǎn míng jìng 
登   临  天   池  览  明   镜   
míng jìng rú shuǐ nán píng bō lán yì 
明   镜   如 水   难  平   波 澜  意 
yù qióng lóu   yōng guī qù 
玉 琼    楼    慵   归  去 
dùn rù chén shì fán huá 
遁  入 尘   世  繁  华  
fāng dé   yì rén tiān xià 
方   得   异 人  天   下  
tà piān zhōu yí yè   zhú yě hè   xíng guǎng kuò 
踏 扁   舟   一 叶   逐  野 鹤   行   广    阔  
lǎn xīng dǒu kuàng yě   yāo sì xiàng   dìng fēng bō 
揽  星   斗  旷    野   邀  四 象      定   风   波 
kōng zǒng rén jiān shì   yì jiǎ zǐ hòu què nán píng shuō 
倥   偬   人  间   事    一 甲  子 后  却  难  评   说   
dào bù qīng   juàn juàn shū kuáng 
道  不 清     狷   狷   疏  狂    
hòu tǔ xià   shí kōng liú tǎng 
厚  土 下    时  空   流  淌   
qīng sī juǎn   dà mèng xǐng shēn yóu zài   xuán wō zhī jiān 
青   丝 卷     大 梦   醒   身   犹  在    旋   涡 之  间   
zhǐ niàn   tiān dì cún zhèng qì 
只  念     天   地 存  正    气 
zá rán bǎi tài fù liú xíng 
杂 然  百  态  赋 流  形   
dāng shùn yìng qián kūn hào rán zhī xī 
当   顺   应   乾   坤  浩  然  之  息 
fān yún fù   gǎi mìng jú 
翻  云  覆   改  命   局 
jí fāng wèi yǔ xiōng jí 
即 方   位  与 凶    吉 
wàn bān yóu wǒ xīn 
万  般  由  我 心  
tiān dì cún zhèng qì 
天   地 存  正    气 
zá rán bǎi tài fù liú xíng 
杂 然  百  态  赋 流  形   
dāng shùn yìng qián kūn hào rán zhī xī 
当   顺   应   乾   坤  浩  然  之  息 
fān yún fù   gǎi mìng jú 
翻  云  覆   改  命   局 
jí fāng wèi yǔ xiōng jí 
即 方   位  与 凶    吉 
wàn bān yóu wǒ xīn 
万  般  由  我 心  
jǔ shēn rú yàn qīng 
举 身   如 雁  轻   
dēng lín tiān chí lǎn míng jìng 
登   临  天   池  览  明   镜   
míng jìng rú shuǐ nán píng bō lán yì 
明   镜   如 水   难  平   波 澜  意 
yù qióng lóu   yōng guī qù 
玉 琼    楼    慵   归  去 
dùn rù chén shì fán huá 
遁  入 尘   世  繁  华  
fāng dé   yì rén tiān xià 
方   得   异 人  天   下  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.